مقاله رایگان با موضوع تاریخ جهانگشای جوینی

مقاله رایگان با موضوع تاریخ جهانگشای جوینی

دانلود پایان نامه

 

جاهدجاه، عباس و رضایی، لیلا(1392): «بررسی نظری و کاربردی روایت اول شخص جمع در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری»، جستارهای ادبی، شماره182، صص47-74.
جرجانی، عبدالقادر(1374): اسرار البلاغه، ترجمهی جلیل تجلیل، تهران:دانشگاه تهران.
جعفری، احمد علی(1386): «پای چوبین عقل در ره عشق در ادب فارسی»، ادیان و عرفان، سال 4، شماره13، صص43-29.
جلالیتبار، سمیه(1385): پیشبینی سبکهای عشقورزی بر اساس سبکهای دلبستگی در کارمندان متأهل سازمان بهزیستی شهر تهران، پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
جلیلی تقویان، مصطفی(1392): «زبان علم و زبان معرفت در نظرگاه عطار»، نقد ادبی، سال6، شماره23، صص 190-171.
جوینی، عطاملک بن محمد(1385): تاریخ جهانگشای جوینی، تصحیح حبیبالله عباسی و ایرج مهرکی، تهران: زوار.
جهاندیده، سینا(1391): «زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایتهای تخیلی غرب و ایران»، ادب پژوهی، شماره 19، صص 150-121.
جیوگلو، ازرا ساندیک(1390): «جنگافزار استعاری بیشتر در خلیج فارس: قابهای شرقشناسانه در پوششهای خبری»، ترجمهی فرزان سجودی، استعاره و مجاز با رویکرد شناختی، آنتونیو بارسلونا، صص393-357.
چرمگی عمرانی، مرتضی(1389): «القاب و نامهای شاعرانهی معشوق در غزلیات خاقانی، نظامی و حافظ»، پیک نور، سال8، شماره 2، صص63-55.
حافظ، شمس الدین محمد (1387 ): دیوان غزلیات، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، به کوشش عبدالکریم جربزهدار، چاپ هفتم، تهران: اساطیر.
حسندخت فیروز، سیما (1388): بررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروغ فرخزاد، پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی زبانشناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
حقبین، فریده (1389): «روندهای شناختی – مفهومی و منشأ زبان»، پازند، سال6، شماره 22 و 23، صص43-37.
حقشناس، علیمحمد(1370): مقالات ادبی زبانشناختی، تهران: نیلوفر.
ـــــــــــ (1387): «استعاره در شعر حافظ، راهی به سوی تعبیرپذیری و رمزگشایی»، فرهنگ و هنر، شماره 87، صص 19-7.
حکمآبادی، محمود و کاظمیان، صفورا(1392): «چالشهای شناختی در غزلیات سعدی»، عرفانیات در ادب فارسی، دوره4، شماره14، صص 44-25.
حیدری تبریزی، حسین (1384): «ترجمهی استعاره بر اساس نظریهی لیکاف و جانسون»، مترجم، شماره 35، صص 16-8.
خرمشاهی، بهاءالدین(1383): حافظنامه، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ــــــــــــ (1384): ذهن و زبان حافظ، چاپ هشتم، تهران: ناهید.
خسرویپور، سهیل(1388): «علوم شناختی چیست؟»، 6 اسفند، در
Hattp:shenaxt./com/article/cognitive-science/58
خوشزبان، نیلوفر(1390): بررسی استعارههای حیوانات در اصطلاحات زبان فارسی، رویکردی شناختی، پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی زبانشناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
داد، سیما(1385): اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
دانشپژوه، منوچهر(1386): فرهنگ اصطلاحات عرفانی، چاپ دوم، تهران: فرزان روز.
داوری اردکانی، نگار و عیار دولابی، عطیه(1389):«بررسی استعاره در متون خبری سیاسی ایران»، زبانشناسی، سال 24، شماره1، صص74-57.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

بستن منو