مقاله رایگان با موضوع برونگرایی و درونگرایی

مقاله رایگان با موضوع برونگرایی و درونگرایی

دانلود پایان نامه

 

سعدی، مصلح بن عبدالله(1372): بوستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.
ـــــــــ(1384): گلستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ هفتم، تهران: خوارزمی.
ـــــــــ (1385)، غزلهای سعدی، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.
سلطانی، علی اصغر(1384): قدرت، گفتمان و زبان، تهران: نی.
سنایی غزنوی(1344): حدیقه الحقیقه، تصحیح مدرس رضوی، تهران: علمی.
شاهحسینی، فائقه(1390): «بررسی ویژگیهای شعری شاعران سبک خراسانی و عراقی از منظر زبانشناسی»، کتاب ماه ادبیات، پیاپی 172، صص 16-13.
شایگان، داریوش(1388): بتهای ذهنی و خاطرهی ازلی، چاپ هفتم، تهران: امیر کبیر.
شجاری، مرتضی(1388): «زمان در عرفان اسلامی»، فصلنامهی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال5، شماره14، صص 99-67.
ـــــــــ (1391):«دل آدمی و ویژگیهای آن از دیدگاه عینالقضات همدانی»، مطالعات عرفانی دانشکدهی علوم انسانی کاشان، شماره 15، صص 102-77.
شریفیان، فرزاد(1391): مقدمهای بر زبانشناسی فرهنگی، ترجمهی لیلا اردبیلی، تهران: نویسه پارسی.
شریفی، لیلا (1388): «رویکردی شناختی به یک فعل چندمعنای فارسی»، تازههای علوم شناختی ، سال11، شماره 4، صص 11-1.
شفیعی، حسن و زارع، حسین(1391): «رابطهی بین برونگرایی و درونگرایی و سوگیری توجه به چهرههای هیجانی در نوجوانان»، پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری، سال2، شماره1، پیاپی2، صص 26-9.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1375): صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.
ــــــــــــــــ (1392): زبان شعر در نثر صوفیه، تهران: سخن.
شمیسا، سیروس(1376): بیان، چاپ ششم، تهران: اتشارات فردوسی.
ـــــــــــــــ (1383): نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: فردوس.
شوقی نوبر، احمد(1389): «تأملی در بیتی از حافظ»، پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، سال2، شماره3، پیاپی7، صص76-65.
شهری، بهمن(1391): «پیوندهای میان استعاره و ایدئولوژی»، نقد ادبی، سال5، شماره 19، صص76-59.
شیخرضایی، حسین (1388): «استعاره و علوم تجربی»، اندیشهی دینی ، پیاپی 30 ، صص 74-57.
شیمل، آن ماری(1368): «سعدی استاد شعر عاشقانه»، ادبستان، شماره1، صص48-46.
صادقی حسنآبادی، مجید(1386): «غم و شادی در تجربهی دینی مولوی»، مجلهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره2، شماره49، صص 90-75.
صادقی، لیلا(1390): «شناخت جهان متن رباعیات خیام بر اساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی»، جستارهای ادبی ، شماره175، صص 129-107.
ــــــــــــــ (1392):«بررسی طرحوارهها در جهان شعر یدالله رویایی»، www.leilasadeghi.com .
صالحی، پریسا و نیکوبخت، ناصر(1391): «واژهگزینیهای شعری قیصر امینپور از منظر تحلیل گفتمان انتقادی»، پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، شماره24، صص99-75.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد قاعده الناس مسلطون علی اموالهم

بستن منو