مقاله رایگان با موضوع استعاره و مجاز

مقاله رایگان با موضوع استعاره و مجاز

دانلود پایان نامه

امامی، نصرالله و عبدمکوند، اسماعیل(1389):«آتش عشق از دیدگاه مولانا»، پژوهشنامهی زبان و ادبیات فارسی، دوره2، شماره5، صص 12-1.  

امینی، رضا(1383): مقایسهی رویکرد لیکاف – جانسون و هالیدی به استعاره، پایاننامهی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی.
انوری، حسن و دیگران(1381): فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.
ایبرمز، ام. اچ و هرفم، جفری گالت (1387): فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمهی سعید سبزیان، چاپ اول از ویرایش نهم، تهران: رهنما.
بارسلونا، آنتونیو (1390): « نظریهی شناختی در باب استعاره و مجاز»، ترجمهی تینا امراللهی، استعاره و مجاز شناختی، گردآوری آنتونیو بارسلونا، ترجمهی فرزان سجودی و دیگران، تهران: نقش جهان، صص47-7.
باشلار، گاستون(1378): روانکاوی آتش، ترجمهی جلال ستاری، چاپ دوم، تهران: توس.
باقری خلیلی، علی اکبر(1382): فرهنگ اصطلاحات طبی در ادب فارسی، بابلسر: دانشگاه مازندران.
ـــــــــــــــــ (1388):«مبانی عیش و خوشدلی در غزلیات حافظ شیرازی»، پژوهش های ادبی، سال6، شماره 24، صص 34-9.
ــــــــــــــــ و حقیقی، مرضیه(1390): «رویکرد معناگرایانه به وابستههای پیشین در داستان رستم و سهراب»، ادب و زبان، نشریهی دانشگاه شهید با هنر کرمان، پیاپی27، صص 99-79.
باورلینگ، گرهارد(1381): «زمان در عرفان ایرانی»، حضور ایرانیان در جهان اسلام، ترجمهی فریدون بدرهای، تهران: انتشارات باز، صص266-231.
بدخشان، ابراهیم و موسوی سجاد(1393): «بررسی زبانشناختی بهگویی در زبان فارسی»، جستارهای زبانی، دوره5، شماره1، پیاپی7، صص26-1.
برانیگان،گریجی(1381): آزمونهای روانشناسی: فعالیتهای کاربردی یادگیری، ترجمه فریبا نبوی آل آقا، تهران: امیرکبیر.
برزگر خالقی، محمدرضا(1372): «غم از دیدگاه مولانا»، ادبستان، شماره46، صص33-28.
بصائری، سلمان و خزائی، محمد(1392):«جلوههای استعاره در نظام نشانهای دیداری پوسترهای عاشورایی»، نقد ادبی، سال6، شماره22، صص 65-49.
بهفر، مهری(1381): عشق در گذرگاههای شبزده، تهران: هیرمند.
بیمن، ویلیام(1391): زبان، منزلت و قدرت در ایران، ترجمهی رضا ذوقدار مقدم، تهران: نی.
بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین(1383): تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیبرهبر، چاپ نهم، تهران: مهتاب.
پایمرد، منصور(1384):«دل مرکز معنایی شعر حافظ»، حافظ پژوهی، دفتر هشتم، به کوشش جلیل سازگارنژاد، چاپ دوم، شیراز: مرکز حافظشناسی.صص74-53.
پورابراهیم، شیرین(1388): بررسی زبانشناختی استعاره در قرآن رویکرد نظریهی معاصر استعاره، رسالهی دکتری رشتهی زبانشناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
ـــــــــــــــ و غیاثیان، مریمالسادات(1392):«بررسی خلاقیتهای شعری حافظ در مفهومسازی عشق»، نقد ادبی، سال6، شماره23، صص 82-59.
پورجعفر، محمدرضا(1381): «بررسی ویژگیهای حرکت دورانی مارپیچ»، فصلنامهی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال12، شماره43، صص207-184.
پیشقدم، رضا(1391): «معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحولگرا در فرهنگکاوی زبان»، مطالعات زبان و ترجمه، شماره4، صص 62-47.
تاجدینی، علی(1388): فرهنگ نمادها و نشانهها در اندیشهی مولانا، چاپ دوم، تهران: سروش.
تیگر، پل دی و تیگر، باربارا بارون(1390): هنر شناخت مردم، ترجمه محمد گذزآبادی، چاپ دوم، تهران: هرمس.

مطلب مرتبط :   کرامت انسانی

بستن منو