مقاله درمورد دانلود همگنی واریانس ها

مقاله درمورد دانلود همگنی واریانس ها

دانلود پایان نامه

جدول4-8، آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها
F درجه آزادی 1 درجه آزادی 2 سطح معناداری
0.000 1 28 1.000
با توجه به مندرجات جدول 4-8، شرط همگنی واریانس ها در سطح 05/0

 

جدول4-9، آزمون کلموگروف- اسمیرنف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع
میانگین تعداد Z سطح معناداری
140.53 30 0.709 0.697
مفروضه نرمال بودن توزیع که با آزمون کلموگروف- اسمیرنف بررسی میشود، با توجه نتایج جدول 4-9 توزیع نرمال است.
جدول 4-10، آزمون خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون
مجموع مجذورات درجه آزادی F میانگین مجذورات سطح معناداری 5121.33 1 65.17 5121.33 0.000
با توجه به مندرجات جدول 4-10، F بدست آمده و سطح معناداری کوچکتر از 05/0 نشان میدهد مفروضه خطی بودن رابطه نیز برقرار میباشد.
جدول 4-11، آزمون F به منظور بررسی همگنی شیب ضرایب رگرسیون
مجموع مجذورات درجه آزادی F میانگین مجذورات سطح معناداری
5121.336 2 39.59 2560.67 0.051
با توجه به مندرجات جدول 4-11، F بدست آمده و سطح معناداری بزرگتر از 05/0 نشان میدهد مفروضه همگنی شیب ضرایب رگرسیون نیز برقرار میباشد. لذا میتوانیم از تحلیل کوواریانس استفاده نماییم.
جدول 4-12، آزمون تحلیل کوواریانس تعارض زناشویی در دو گروه آزمایشی و کنترل
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
پیش آزمون 5684.241 1 5684.241 9.524 0.052
گروه 3547.341 1 3547.341 43.887 0.000
خطا 2145.093 27 81.115
کل 13931.000 30

به منظور بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل همانطور که مشاهده می کنیم تعارض زناشویی در گروه آزمایش کاهش یافته است و بنابراین با 95 درصد اطمینان میتوان گفت طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل موثر است.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره دوران کودکی

1-5- مقدمه:
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل باشد. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش جویان بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و ازمایش جایگزین شدند و پیش آزمون بر روی دو گروه انجام شد و سپس گروه ازمایش تحت آموزش طرحواره درمانی در 8 جلسه قرار گرفت و سپس پس آزمون در بین گروه اجرا گردید در نهایت داده های پژوهش با نرم افزار کامپیوتری(SPSS) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. در این فصل به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات و محدودیت ها اشاره می شود..

Close Menu