مقاله درمورد دانلود منابع سازمانی

مقاله درمورد دانلود منابع سازمانی

دانلود پایان نامه

در دفاتر کل هزینه‌های دوایر عملیاتی به تفکیک هر دایره نگهداری نمی‌شود این مسئله باعث می‌شود که هزینه‌های هر دایره و یا هر خط تولید را نتوان به راحتی شناسایی کرد.  

هزینه‌های ثبت شده در دفتر کل معمولا دوره‌ای است و برحسب ماه، فصل یا سال محاسبه می‌شود. بنابراین نمی‌توان هزینه‌ها را برحسب دوره زمانی موردنیاز فراهم کرد.
ثبت هزینه‌ها در دفاتر کل معمولاً براساس اصول پذیرفته شده در حسابداری صورت می‌گیرد، این ممکن است با اصول پذیرفته شده در سیستم ABC منافات داشته باشد.
بنابراین برای استفاده بهینه از دفاتر کل، اطلاعات موجود در آن براساس مراکز هزینه مطابق با سیستم ABC، باید ساختاردهی مجدد شوند. برای ساختاردهی آن‌ها باید سه اصل اساسی را در نظر گرفت:
قاعده اول: ترکیب حساب‌هایی که به همدیگر مربوط هستند.
در دفاتر کل سازمان‌ها معمولاً حساب‌های زیادی دیده می‌شود، اگرچه تفکیک حساب‌ها تا این حد برای عملیات حسابداری لازم است، اما برای استفاده بهینه از آن‌ها، در سیستم ABC بهتر است که این حسابها را تا حد ممکن با یکدیگر ترکیب کرد. به عنوان مثال هزینه‌های حقوق، بیمه و بازنشستگی می‌توانند در حساب هزینه‌های پرسنلی ترکیب شوند.
قاعده دوم: تفکیک حساب‌ها بر حسب مراکزفعالیت
از آن‌جا که هزینه‌ها در دفاتر کل بدون توجه به مراکز فعالیت و یا خطوط عملیاتی ثبت می‌گردد. بنابراین لازم است که آن‌ها را برحسب هر دایره و یا خط تولید هر محصول تفکیک کرد. این مسئله باعث تخصیص صحیح هزینه‌ها به هدف هزینه خواهد شد.
قاعده سوم: دفاتر کل باید برحسب عملیات غیراقتصادی تطبیق داد شود.
از آن‌جا که دفاتر کل صرفاً برای ثبت عملیات مالی در سازمان در نظر گرفته شده است. بنابراین هزینه‌های غیرمالی در آن ثبت نمی‌شود. با توجه به این‌که یکی از جنبه‌های مهم سیستم ABC توجه به عملیات غیرمالی در سازمان است باید دفاتر کل نیز برحسب این عملیات ساختاردهی شوند.
ایجاد مراکز فعالیت
مراکز فعالیت مجموعه‌ای از فعالیت‌ها هستند که در جهت بهبود و کنترل فعالیت‌ها و همچنین فراهم کردن اطلاعات در مورد فعالیت‌های مربوط به هم هستند، ساختاردهی می‌شوند. در ایجاد مراکز فعالیت اصول زیر را باید در نظر گرفت:
قاعده اول: فعالیت‌هایی را که مربوط به یک بخش هستند باید با هم سازماندهی شوند. این عمل مشابه با عملیات سازماندهی فعالیت‌ها براساس نمودار سازمانی است.
قاعده دوم: فعالیت‌ها را براساس اطلاعات حاصل از هر مرکز فعالیت سازماندهی شوند. استفاده از خصوصیات موردنیاز برای هر مرکز فعالیت در این مرحله می‌تواند به سازماندهی فعالیت‌ها کمک زیادی کند. علاوه بر این استفاده از «خصوصیات» باعث گزارش‌دهی در مورد فعالیت‌ها می‌گردد.
قاعده سوم: مراکز فعالیت باید براساس سلسله مراتب فعالیت‌ها طراحی شوند. استفاده از مراکز فعالیت به‌صورت سلسله مراتبی باعث کاهش تعداد مراکز فعالیت و تأثیر عملی آن‌ها بر یکدیگر می‌شود. این طبقه‌بندی به استفاده کنندگان کمک می‌کند، که روی سطوح مختلف اطلاعات احاطه داشته باشند ر شکل شماره (3-16) چگونگی ترکیب مراکز فعالیت واحد خرید، دریافت و بازرسی را در مراکز فعالیت تدارکات نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد اجتناب ناپذیری

شکل شماره (3-16) سلسله مراتب فعالیت‌ها در دایره تدارکات
منبع: (Turny, P “Activity Based Costing” kogan Page, 1997)
شناسایی محرکت منابع
محرک منابع عواملی هستند که منابع سازمانی را به کارگیری فعالیت‌ها مصرف می‌کنند. فرآیند تخصیص هزینه‌ها به فعالیت‌ها از دفاتر کل شروع می‌شود و در نهایت به هدف هزینه می‌رسد. برای شناسای محرک منابع اصول زیر را باید در نظر گرفت.
قاعده اول: تخصیص هزینه فعالیت‌های نگهداری به فعالیت‌هایی که از آن‌ها منتفع می‌شوند. از آن‌جا که هزینه‌های نگهداری قابل تخصیص به یک محصول خاص نمی‌باشند. بنابراین باید با استفاده از مبناهای منطقی و مناسب، این هزینه‌ها به فعالیت‌ها تخصیص یابد.
قاعده دوم: برای تخصیص دقیق هزینه‌ها به فعالیت‌ها باید تاحد امکان فعالیت‌ها را پی‌گیری کرد تا تخصیص هزینه‌ها واقعی‌تر انجام شود. با توجه به این‌که تخصیص دقیق هزینه‌ها در سیستم ABC می‌تواند کمک زیادی به محاسبه هزینه‌های محصول و یا خدمات داشته باشد. بنابراین باید تا حد امکان فعالیت‌ها به هدف هزینه مربوط به خود تخصیص داده شوند.

Close Menu