مقاله درمورد دانلود تکنیک آموزش توجه

مقاله درمورد دانلود تکنیک آموزش توجه

دانلود پایان نامه

ه- انجام مواجهه‌ی عملی از طریق مواجهه‌ی دستها با آلودگی  

شرح جلسه
ابتدا تکالیف بررسی شده و سپس به بحث این جلسه خواهیم پرداخت. اصول دیگر، مرتبط با فرض‌های ائتلافی و باور منفی در مورد نگرانی و باور منفی درباره تشریفات است. این باور که نگرانی می‌تواند منجر به دیوانگی، و یا منجر به بیماری من ‌شود، شامل باوری منفی در مورد نگرانی است.به این ترتیب اضطراب و نگرانی فرد او را نگران کرده و این به معنای یک شرایط مضاعف منفی برای فرد در ارتباط با نگرانی‌هایش است. در کنار این باور، باور منفی درباره تشریفات نیز قابل ذکر است. گرچه باور منفی در مورد نگرانی می‌تواند در اختلالات دیگر نیز وجود داشته باشد باور منفی درباره تشریفات؛ خاص افراد مبتلا به وسواس است و فرد در ضمن اینکه خودش را مجبور به انجام تشریفات می‌بیند، انجام تشریفات او را نگران می‌کند که مبادا منجر به دیوانگی و بیماری‌اش شوند. به منظور مقابله با این باورها باید اجازه داد که این احساسات به ذهن بیایند تا بتوان به این نتیجه رسید که با وجود این احساسات منفی هم می‌توان زندگی را ادامه داد. همه جریانات زندگی قابل پیش‌بینی نیست و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم برای ادامه زندگی همیشه در احساسات مثبت غوطه‌ور باشیم. باید بتوانیم همراه با حضور احساسات منفی به امور زندگی خودمان نیز بپردازیم و با نگران نگرانی‌ها شدن مشکلات خودمان را مضاعف نکنیم. باید اجازه دهیم که این نگرانی‌ها وجود داشته و حضورشان را تحمل کرده و در عین‌حال به انجام فعالیت‌هایمان بپردازیم. اما در عین مقابله با اینگونه اضطراب‌ها و نگرانی‌ها سعی می‌کنیم که در برابر موقعیت‌های برانگیزاننده رفتارهای وسواسی قرار گرفته، و در عین حال انجام تشریفات را قطع و اضطراب حاصل را تحمل می‌کنیم، تا منجر به تضعیف فرانگرانی‌ها شود. در ضمن با همان اهداف قبلی در ارتباط با تکنیک آموزش توجه، مرحله دوم این تکنیک تحت عنوان «انتقال توجه» آموزش داده می‌شود و جهت انجام تمرینات رفتاری به منظور تضعیف باورها، از تمرین مواجهه دستها با آلودگی استفاده کرده و از درمانجویان می‌خواهیم که این آلودگی را به مدت 24 ساعت حفظ کرده و با حفظ آلودگی، همه فعالیت‌های معمول و روزمره به جز آنچه که منجر به از بین رفتن آلودگی دستها می‌شود را انجام دهند. برای انجام تکالیف مربوط علاوه بر تکالیف جلسات قبلی قطع تشریفات و اجتناب‌ها و انجام مرحله اول و دوم تکنیک ATT توصیه می‌شود.
تکلیف
– قطع تشریفات و اجتناب‌ها و در نتیجه افزایش اضطراب به منظور مبارزه با باورهای منفی درباره‌ی تشریفات و باور منفی در مورد نگرانی
– انجام مرحله‌ی اول و دوم تکنیک ATT هر روز دو بار و به مدت 10 الی 15 دقیقه
– نگه داشتن اثرات حاصل از انجام مواجهه با آلودگی در جلسه‌ی درمانی به مدت 24 ساعت
– تداوم انجام تکنیک «فاصله گرفتن از غنی‌سازی ذهن»
جلسه‌ی پنجم: درمان باورهای مثبت نسبت به تشریفات و باورهای مثبت نسبت به نگرانی در وسواس
هدف
آشنایی با اصل (باور) مثبت نسبت به تشریفات و باورهای مثبت نسبت به نگرانی در مرحله سوم تکنیک آموزش توجه و آشنایی عملی با روش مواجهه رفتاری به منظور تغییر باورها
دستور جلسه
الف- مرور تکالیف جلسه‌ی قبل و بررسی موفقیت یا عدم موفقیت درمانجویان در انجام تکالیف مربوط
ب- توضیح در مورد باور مثبت نسبت به نگرانی و باور مثبت نسبت به تشریفات و نقش آن در تداوم وسواس
ج- بحث در مورد انجام مواجهه و قطع تشریفات و «تحلیل سود و زیان» به منظور مقابله با باورهای مثبت ناسازگارانه
د- انجام مراحل اول، دوم و آموزش مرحله‌ی سوم (توجه تقسیم‌ شده) تکنیک آموزش توجه به منظور جهت‌دهی به توجه درمانجویان
ه- انجام تکنیک مواجهه با آلودگی از طریق مواجهه‌ی دستها و پاها
شرح جلسه
ابتدا تکالیف و انجام آنها و موفقیت یا عدم موفقیت در انجام تکلیف بررسی می‌شود. سپس بحث اصلی این جلسه مطرح می‌گردد. از دیگر باورها (اصول) در افراد مبتلا به وسواس «باور مثبت نسبت به نگرانی» و «باور مثبت نسبت به تشریفات» است. باور نخست مشترک بین افراد مبتلا به وسواس و افراد واجد اختلالات دیگر نظیر اضطراب است. یعنی این باور که فرد فکر می‌کند نگرانی چیز خوبی است و با نگرانی می‌تواند حواسش را متوجه کارها کرده و باعث می‌شود در کارها پیشرفت بیشتری داشته باشد، و در باور مثبت نسبت به تشریفات نیز، فرد فکر می‌کند که با انجام تشریفات می‌تواند موقعیت‌ها را تحت کنترل خودش داشته باشد. با نشخوار فکری می‌تواند حواسش متوجه مسائلی باشد که ممکن است عدم توجه به آنها، منجر به رسیدن آسیبی شود و به این ترتیب فرد فکر می‌کند که با انجام تشریفات امنیت خودش را حفظ خواهد کرد و خودش را از آسیب بسیاری از امور و مسائل در امان نگه خواهد داشت. به منظور تضعیف این باورها، فرد باید اقدام به انجام مواجهه و قطع تشریفات‌کند و به منظور تحلیل باور مثبت نسبت به نگرانی و تشریفات، اقدام به تحلیل سود و زیان حاصل از باورهای مثبت نسبت به نگرانی و تشریفات می‌کند و به تحلیل این مسأله می‌پردازد که آیا می‌توان نگرانی را به حداقل رساند و در عین حال با آرامش خاطر کارهاو فعالیت‌ها را انجام داد. همچنین برای تضعیف باورهای مثبت نسبت به تشریفات از درمانجو می‌خواهیم که مواجهه را انجام داده و تشریفات را قطع کند و در مرحله عمل ببیند که بدون انجام تشریفات نیز می‌توان امور را در حد ضرورت تحت کنترل خود داشت و کنترل امور به آن مفهومی که در انجام تشریفات مد نظر است ضرورتی ندارد. سپس مرحله سوم آموزش توجه تحت عنوان«توجه تقسیم شده‌»آموزش داده می‌شود و به منظور انجام مواجهه برای تضعیف باورها، مواجهه از طریق روش آلودگی دست‌ها و پاها انجام می‌شود و از درمانجویان خواسته می‌شود که اثرات حاصل از این آلودگی را برای مدت 24ساعت حفظ کنند. و در ضمن تمرین ATT را دوبار در روز و هر بار 10الی15 دقیقه انجام دهند. علاوه بر این تکالیف جلسات قبل و همچنین انجام تکلیف تحلیل سود و زیان مورد تأکید قرار می‌گیرد.
تکلیف
– مواجهه و قطع تشریفات به منظور تضعیف باورهای مختلف از جمله باورهای مثبت
– انجام ATT دو بار در روز و هر بار 10 الی 15 دقیقه

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره برنامهریزی بلند مدت

بستن منو