مقاله درمورد دانلود بزهکاری اطفال و نوجوانان

مقاله درمورد دانلود بزهکاری اطفال و نوجوانان

دانلود پایان نامه

13 ـ گروه نگارش، 1384، رویکردی متفاوت در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان(با تأکید بر دادرسی افتراقی)، گروه نگارش ماهنامه اصلاح و تربیت، سال چهارم، شماره‌ی 46.  

14 ـ گنجینه‌ی استفتائات قضایی، 1385، قم، مرکز تحقیقاتِ فقهی قوّه‌ی قضائیه.
15 ـ گودرزی بروجردی، محمدرضا؛ مقدادی، لیلا؛ الستی، ساناز، 1384، نظام کیفری اطفال در تناقض با موازین حقوق بشر، نشریه‌ی اصلاح و تربیت، سال چهارم، شماره‌ی 39.
16 ـ معرفت، محمد هادی، 1365، بحثی در تعزیرات، فصلنامه حق، دفتر هشتم.
17 ـ موسوی بجنوردی، 1378، سخنرانی سیاست کیفری اسلام در دادرسی نوجوانان، مجموعه سخنرانی‌های ارائه شده در سیمنار دادرسی ویژه‌ی نوجوانان، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و یونیسف، 2 و 3 اسفند ماه.
18 ـ مهرا، نسرین، 1382، عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی 38.
19ـ مهرا، نسرین، 1388، ترمیمی شدنِ عدالت کیفری صغار در فرانسه و ولز، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، تهران، سمت.
20 ـ مؤذن‌زادگان، حسنعلی، 1387، سیر تحوّل قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌ی 63 ـ 62.
21 ـ مؤذن‌زادگان، حسنعلی، 1388، کودکان و نوجوانانِ معارض با قانون و واکنش‌های اجتماعی، مجموعه مقالاتِ علوم جنایی اهدایی در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
22 ـ میرمحمد صادقی، حسین، 1381، طبقه‌بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی 25 ـ 26.
23 ـ نجفی ابرندآبادی، 1382، میزگرد بزهکاری اطفال در حقوق ایران و قانون‌ی قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، مجله‌ی حقوقی دادگستری، شماره‌ی 45.
24 ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، 1382، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، الهیات و حقوق، ش 9 و 10.
25 ـ نجفی توانا، علی، 1387، مسئولیّت کیفری اطفال در ایران، در تطبیق با مصوّبات قطعنامه‌ی هفدهمین کنگره‌ی بین‌المللی حقوق جزا، (12 ـ 19 سپتامبر 2004 ـ پکن).
26 ـ وینتر، رناته، 1378، روش‌های جایگزینِ نقش‌آفرینان، تمرین همکاری، ترجمه‌ی حمید مرعشی، مجموعه سخنرانی‌های ارائه شده در کارگاه آموزشی ویژه نوجوانان.
27ـ مرعشی، سید محمد حسن، میزگرد بزهکاری اطفال در حقوق ایران و قانون‌ی قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، مجله‌ی حقوقی دادگستری، شماره‌ی 45، زمستان 1382.
28ـ زینالی، حمزه، نوآوری‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش‌های فراروی آن، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره‌ی 7.
29ـ الیاسی، راحله، 1387، بایسته‌های دادرسی اطفال با تأکید بر جایگاه پلیس، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، سال نهم، شماره‌ی چهارم.
30ـ موسوی بجنوردی، سید محمد، جعفری دولابی، منا، 1388، مقایسه‌ی حقوق کیفری اطفال ایران و فرانسه با کنوانسیون حقوق کودک، نشریه‌ی نامه تهذیب، سال سوم، شماره نهم.
31ـ مرادی، مجید، 1392، تحلیل حقوقی ـ انتقادی سنِّ مسئولیّت کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و نظام پاسخ‌دهیِ کیفری و غیرکیفری جدید در قبالِ آن، مجله تحقیقات حقوقی، زیر چاپ.
32ـ مهرا، نسرین (مترجم)، 1377، مقدمه گزارش کمیته‌ی اروپایی ویژه‌ی مسایل جنایی: درآمدی بر جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی 21 و 22.
33ـ ورن بورن، جرالدین، 1378، ایران و معیارهای بین‌المللی دادرسی نوجوانان، ترجمه‌ی حمید مرعشی، مجموعه سخنرانی‌های ارائه شده در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه‌ی نوجوانان، قوه قضائیه و صندوق کودکان سازمان ملل متحد، سیون ـ سوئیس.
34ـ گوردون، بارکلی، 1374، نظام عدالت کیفری در فرانسه و ویلز، ترجمه‌ی نسرین مهرا، مجله تحقیقات حقوقی، ش 17 ـ 16.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد اختلافات مذهبی

بستن منو