مقاله درمورد دانلود امر به معروف و نهی از منکر

مقاله درمورد دانلود امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

 

وقتی جستان حاکم دیلم از حضور ناصر در ری آگاه می‏شود. با اصرار فراوان او را به دیلم فرا می‏خواند. ناصر پس از ورود به دیلم، ابتدا به کمک هزاران جنگجوی گیل ودیلم به سوی آمل لشکرکشی کرد. وبه رویارویی با احمد بن‌اسماعیل سامانی (حک 279ق-295ق) پرداخت. در این نبرد لشکریان ناصر متحمل شکست سختی گردیدند. بیش از دو هزار گیلی و دیلمی از جمله کاکی امیر دیلمیان وفیروزان امیر گیلانیان کشته شدند.پس از مدتی محمد بن‌هارون یکی از امرای سامانی به جستان بن‌وهسودان پناهنده گردید و با ناصر بیعت کرد. آنگاه در سال 290ق ناصر به همراه جستان دیلمی ومحمد بن‌هارون به سوی طبرستان حمله بردند. و در این رویارویی نیز یاران ناصر از لشکریان سامانی که ازجانب اصفهبدان طبرستان حمایت می‏شدند، هزیمت یافتند. وناصر به گیلان عزیمت کرد.
2-3-2-3-2- اختلاف حاکم دیلم با ناصر وحمایت دیلمی‌ها از اطروش
همچنان در بخش فعالیتهای فرهنگی ناصر بیان شد. ناصر ابتدا به دعوت جستان فرمانروای دیلم در دیلم حضور پیدا کرد و به حمایت جستان به تبلیغات دینی در گیل ودیلم پرداخت. او پس از موفقیت در تغییر عقیده مردم،در آن مناطق ادعای امامت کرد. و از این‌رو مردم مسلمان اموال شرعی خود از قبیل زکوات و صدقات را به وی پرداخت می‏کردند. امری که نارضایتی جستان دیلمی را برانگیخت. او ناصر را رهبری معنوی ومذهبی برای مردم می‏دانست. وانجام چنین کارهای را از سوی وی دخالت در امور سیاسی قلمداد می‏کرد. لذا با ناصر به جنگ وستیز پرداخت. اما در این میان دیلمی‌ها که از ظلم و ستم جستان به ستوه آمده بودند. به حمایت از ناصر اطروش برخاستند. اقدامی که جستان فرمانروای را ناگزیر کرد. که تن به صلح دهد. و به اطاعت ناصر گردن نهد.
2-3-2-3-3- صلح ناصر با اهل سنت گیلان غربی
تقریبا هم زمان با فعالیت علویان در شرق سفید رود (گیلان شرقی) یکی از پیروان احمد بن‌حنبل به نام ابوجعفر ثومی که در گیلان غربی (غرب سفیدرود) به تجارت مشغول بود. موفق شد جمعی از گیلانیان آن نواحی را به اسلام و به مذهب حنبلی رهنمون سازد. آنان بر خلاف همسایگان شرقی خود مانند سایر حنابله، طرفدار خلافت عباسی بودند. و به نماد عباسیان یعنی پرچم‌های سیاه وبه اختصاصات مذهبی خود در مقابل زیدیان شیعه، اهتمام داشتند. از این‌رو بارها با همسایگان زیدی خویش به جنگ وستیز پرداختند. ناصر که خود را برای نبرد با سامانیان درطبرستان آماده می‏کرد. ناگزیر شد ابتدا با اهل سنت غرب سفیدرود پیمان صلح ببندد تا آسوده خاطر رهسپار طبرستان گردد.
2-3-2-3-4- فتح طبرستان با کمک گیل ودیلم
ناصر پس از آنکه بر مشکلات داخلی گیل و دیلم فائق آمد. در سال 301ق به فرماندهی سردارانی گیلی ودیلمی چون عمادالدوله علی بن‌بویه، لیلی بن‌نعمان، زینور بن‌نعمان، قوهیار و سهلان و شهفیروز پسران لیشام، با موسی بن‌اسبهدوست، سوار بن‌هرفناه، شیر نامی بن‌تازی فیروز، شیر اسفار از ناحیه لیاهج (لاهیجان امروزی) برای نبرد با سامانیان به سوی طبرستان حرکت کرد. در ناحیه بورود (نورود) در نزدیکی چالوس ودر ساحل دریا بیش از سی هزار نفر از سپاهیان سامانی به فرماندهی محمد بن‌علی معروف به صعلوک (سالوک) در مقابل لشکریان ناصر صف آرایی کردند. سامانیان از تجهیزات کامل نظامی ونیز حمایت برخی از اهالی طبرستان نیز برخوردار بودند. ولی بسیاری از نیروهای اندک ناصر، پیاده و فاقد هر گونه ابزار جنگی از قبیل اسب واسلحه بودند. به هر روی جنگی سختی بین طرفین در گرفت. حدود هفت هزار نفر یا به قولی بیست هزار نفر کشته شدند. به گونه‌ای که برخی از اجساد کشته شدگان در دریای مازندران طعمه ماهیان شده بود وتا مدتها صیادان از صید آنان خوداری می‏کردند. در این میان ناصر توانست با سلحشوری رزمندگان محدود گیل و دیلم، سپاه پر شمار سامانی را متحمل شکست کند. و پس آن شهر آمل را به راحتی تصرف نماید.در واقعه نبرد بورود یا نورود به قدری رزمندگان گیل ودیلم جوانمردانه از ناصر دفاع کردند. که در قرون بعدی منصور بالله (م614ق) امام زیدیان یمن در طی نامه‌ای به مردم گیلان از آن رخداد غرور آفرین و از جانفشانی‌های رزمندگان گیل ودیلم یاد می‏نماید. ناصر نیز به خاطر شهادت جمعی از یاران گیلی ودیلمی‌اش در آن واقعه می‏گفت: «آه آه فی الصدر حزازات لم یشفها قتلی نورود (بورود)» این چنین حکومت علویان پس از یک وقفه‌ای چهارده ساله مجددا توسط ناصر و به یاری گیل ودیلم بر پهنه طبرستان ادامه پیدا کرد.
2-3-2-3-5- حمایت دیلمیان از ناصر پس از کودتای حسن بن‌قاسم
پس از آنکه ناصر بر طبرستان استیلا یافت و در شهر آمل بر تخت نشست. حسن بن‌قاسم علوی ر ا روانه گیلان کرد. تا هرسندان بن‌تیداو خسرو، فیروز بن‌جستان و لیشام بن‌ورداد از حکام محلی آنجا را به نزد او روانه آمل سازد. چون آنان از ناصر به خاطر عدم اجابت زیاده خواهی مالی شان آزرده خاطر بودند. از این‌رو آنها حسن بن‌قاسم را بر کودتا علیه ناصر ترغیب کردند. حسن بن‌قاسم نیز پس از ورود به آمل، ناصر را دستگیر و در قلعه لارجان (لاریجان) زندانی کرد.البته نویسندگان زیدی این اقدام حسن بن‌قاسم علوی را ناشی از نگرانی وی از قدرت یابی فرزندان نا اهل ناصر می‏دانند. به هر روی وقتی لیلی بن‌نعمان (شهدوست) دیلمی، ملقب به «الموید لدین الله المنتصر لآل رسول الله» سردار مقتدر ناصر، که در ساری به سر می‏برد. از این رخداد آگاهی یافت. با شتاب خود را به آمل رساند. ونزد حسن بن‌قاسم رفت و با عتاب به وی گفت: «ما صنعت بابینا؟» «با پدر ما (ناصر) چه کار کردی؟» از سوی دیگر بسیاری از لشکریان گیلی ودیلمی این اقدام حسن بن‌قاسم را نپذیرفتند. واعلام کردند.که ناصر امام و رهبر ما می‏باشد هنوز بیعت او را برگردن داریم. اعتراضات امیران گیلی ودیلمی به شدت ادامه پیدا کرد. به گونه‌ای که لیلی بن‌نعمان و برادرش زینور بن‌نعمان زوبین هایشان را به دست گرفتند. و خطاب به حسن بن‌قاسم گفتند «اگر ناصر را آزاد نکنی با تو جنگ می‏کنیم» آنگاه لیلی بن‌نعمان دیلمی با زور انگشتری ناصر را از حسن بن‌قاسم گرفته و آن را به همراه نیروهایش برای ناصر به قلعه لارجان فرستاد. با تلاش‌های لیلی بن‌نعمان دیلمی، ناصر آزاد گردید. او حسن بن‌قاسم را با همه نا مهربانی هایش عفو کرد. مرعشی در این رابطه می‏نویسد: «هیچ به روی او (حسن بن‌قاسم) نیاورد. این قدر گفت ترا بدانچه کرده‌ای عفو کردم و اجازه فرمود که به گیلان رود.» و از سوی دیگر لیلی دیلمی را به خاطر وفاداریش بر برخی از مناطق امارت داد.
2-3-2-4- اقدامات اجتماعی ناصر در گیل ودیلم
2- 3- 2- 4- 1- تلاش برای گسترش عدالت در جامعه
عدالت ورزی و عدالت گستری یکی از ویژگی‌های بارز ناصر اطروش بوده است. لذا بسیاری از نویسندگان او را با صفت عادل توصیف کرده‌اند. طبری (م 310ق) در این زمینه می‌نویسد: «مردم به عدالت و حسن رفتار و بپاداشتن حق، کسى را همانند اطروش ندیدند» ابن‌حزم (م 456ق) نیز می‏گوید: «اطروش در احکامش عادل بوده است» او به دلیل آنکه داعی کبیر حسن بن‌زید و برادرش محمد بن‌زید در اجرای عدالت جدیت نداشته‌اند. غیر از جهاد هیچ منصبی را از سوی آن دو بر
عهده نگرفت. ناصر در گسترش عدالت در سطح اجتماع از هیچ تلاشی فروگذار نمی‏کرد.
وی در احقاق حق مظلومان جامعه هیچ گونه مماشاتی به خرج نمی‏داد. در این راستا او خود
را از مردم دور نگه نمی‏داشت. وهماره در دسترس آحاد مردم جامعه بوده است. وی در سخنانی خطاب به مردم می‏گوید: «بزرگسالان شما برادران من و جوانان شما فرزندان من می‏باشند، در خانه من به روی شما باز و نگهبانی ندارد.» وی در اجرای عدالت هیچ تفاوتی بین فرزندان و دیگران
قائل نبود.
2-3-2-4-2- توجه جدی به فریضه امر به معروف ونهی از منکر در جامعه
ناصر علاوه بر جنبه شرعی مساله امر به معروف و نهی از منکر، به خوبی دریافته بود که گسترش این موضوع می‏تواند جامعه را به نحو شایسته‌ای مدیریت نماید. لذا احیا و گسترش فریضه امر به معروف ونهی از منکر یکی از دغدغه‌های مهم وی به شمار می‏رفت. و از اینکه در حکومت وی برخی به آن فریضه الهی توجه دارند اظهار خرسندی می‏نمود.
2-3-2-4-3- تلاش برای نهادینه کردن شعار اهل بیت در جامعه
حکومت تازه تأسیس علویان که از جانب غرب با اهل سنت گیلان غربی و از شرق طبرستان با اهل سنت خراسان و از جنوب نیز با اهل سنت مرکز ایران همجوار بود. از این‌رو علویان شیعه مذهب به ویژه ناصر اطروش سعی بر آن داشتند. با برجسته کردن افتراقات مذهبی در گستره تحت حاکمیت خویش، هویت جدا و ممتازی را در جامعه گیل ودیلم وطبرستان بناگذاری کنند. تا باورداشت‌های شیعی در میان تبلیغات سایر رقبای مذهبی مضمحل نگردد. لذا ناصر دستور العملی را صادر کرد.که به شعار اهل بیت معروف شد. البته مدتها قبل داعی کبیر حسن بن‌زید نیز چنین اعلامیه‌ای را منتشر کرده بود. نکته جالب آنکه تقریبا هر سه فرقه مشهور تشیع (زیدیه، امامیه، اسماعیلیه) بر سر مفاد آن توافق، وبا اهل سنت اختلاف جدی دارند. وآن شعار عبارت است از؛1) گفتن لا اله الا الله دو بار درآخر اذان و یک بار در آخر اقامه، 2) پرهیز از گفتن آمین پس از خواندن سوره حمد در نماز، 3) بلند گفتن بسم الله در نماز، 4) گفتن حی علی خیر العمل در اذان واقامه، 5) مسح نکردن بر روی کفش هنگام وضو، 6) گفتن پنج تکبیر در نماز میت.
2-3-2-4-4- وضع قوانین بر بازار
یکی از نهادهای تشکیل دهنده جامعه بازار است. ناصر برای سلامت نهاد قوانین را وضع کرد. به دستور وی بر محتسب (مامور انتظامات) لازم بود. با کم فروشان، حرام فروشان، گران فروشان، و معیوب فروشان در بازار برخورد نماید.
2-3-2-4-5- نظارت بر کار پزشکان و دوا فروشان
به دستور ناصر افراد بدون تخصص در رشته پزشکی حق طبابت در جامعه را نداشته‌اند. و نیز غیر از اطبا سایر مردم از فروش برخی از دارو‌ها ممنوع بودند.
2-3-2-4-5- احداث سازمان امور کشته شدگان در جنگ
به دستور ناصر باید کار گزارانش به حال خانواده‌های کسانی که در جنگ کشته شده بودند رسیدگی می‏کردند. غذا و لباس آنان را فراهم می‏کردند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد روابط زناشویی

بستن منو