مقاله درمورد دانلود اختلالات اضطرابی

مقاله درمورد دانلود اختلالات اضطرابی

دانلود پایان نامه

– تداوم تکلیف کم‌آبی تا زمان دستیابی به درمان کامل وسواس  

– مواجهه با موقعیتهای اجتنابی و افکار وسواسی و قطع تشریفات
– تضعیف باورهای بینابینی غالب و باور هسته‌ای با استفاده از روش‌های مطرح ‌شده
– تغییر تفسیر به منظور تضعیف باورهای بینابینی و باور هسته‌ای و رفتارهای وسواسی
– توجه به جلسات خوددرمانی، لیست کردن وسواس‌ها و اجبارها، افزایش خلق، کاهش و مدیریت استرس، درمان خرده وسواس‌ها، جلسات تقویتی و تماس با درمانگر در فاصله‌ی جلسات تقویتی در صورت ضرورت.
پیوست 3
محتوای جلسات رفتاری- فراشناخت
جلسه‌ی اول: علائم وسواس و منطق کلی درمان رفتاری-فراشناخت
هدف
ارزیابی درمانجویان و آشنایی با علائم وسواس فکری و عملی و منطق کلی درمان رفتاری-فراشناخت
دستور جلسه
الف- ارزیابی درمانجویان از طریق اجرای پرسشنامه‌های وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، افسردگی بک (BDI-II) و فراشناخت ولز- 30 (MCQ-30)
ب: توضیح در خصوص روند برگزاری جلسات درمانی، شامل تعداد جلسات درمانی، جلسات پیگیری، فاصله‌ی زمانی جلسات و روال برگزاری آنها
ج- بیان اصول و قراردادهای درمانی شامل: حضور به موقع و مداوم، رازداری با توجه به گروهی بودن جلسات درمانی، صداقت در بیان علایم،مسایل و مشکلات، مشارکت در مباحث و انجام تکالیف مربوط.
د- معرفی خود در گروه توسط درمانجویان و بیان اجمالی علایم و مشکلات مربوط
ه- بیان مقدمه‌ای کوتاه در رابطه با اختلال وسواس فکری و عملی
و- رسم نمودار فراشناختی اختلال وسواس فکری و عملی و اشاره به شرایط جسمی و شرایط محیطی به عنوان نقطه شروع وسواس و سپس شکل‌گیری باور اصلی و فرض‌ها و اصول و بروز افکار مزاحم، تصورات و تکانه‌ها و سپس نقش تفسیر و بروز حالات هیجانی خاص و سرانجام اجبارهای مختلف و جایگاه آنها در این فرایند کلی (در شکل آمده است).
ز- توضیح کلی در رابطه با نقش باور اصلی، فرض‌ها و اصول، تفسیر، خلق و اجبارها و سایر عوامل با توجه به نمودار رسم ‌شده و نقاط هدف در جلسات درمانی
شرح جلسه
در ابتدای جلسه نخست ارزیابی اولیه صورت گرفته، سپس پس از بیان اصول و قراردادهای درمانی به بحث اصلی پرداخته می‌شود.اختلال وسواس فکری و عملی به عنوان یکی از اختلالات اضطرابی واجد علائم و ویژگیهایی است. مجموعه‌ای از علائم شامل وسواس شستشو، چک کردن و وارسی، کندی و تکرار، شک و تردید، تکانه‌ها و تصاویر خاص. برای مثال فکر آسیب رساندن به فرزند با چاقو، ترس از داد زدن در جمعیت، وسواس شمارش و همراه با آن رفتارهای اجتنابی مثل اجتناب از رفتن به جاهایی که فرد فکر می‌کند باعث بروز یکی از این علائم می‌شود. همچنین تشریفات خنثی‌ساز مثل شستن افراطی برای از بین بردن کثیفی، در افراد مبتلا به وسواس دیده می‌شود. روندی برای شکل‌گیری و تداوم این مجموعه علائم وجود دارد. نقطه شروع را آمادگی جسمی و تجربیات محیطی می‌دانیم. افراد مبتلا به وسواس معمولاً یک زمینه ارثی و ژنتیکی برای وسواس دارند؛ اما صرف وجود این زمینه برای بروز وسواس کفایت نمی‌کند. و وقتی که این زمینه ارثی در یک محیط و شرایط مناسب محیطی قرار گرفت(برای مثال فرد در یک خانواده سختگیر و وسواسی قرار می‌گیرد، یا در جامعه و فرهنگی است که این امور برایش اهمیت دارد)، منجر به بروز وسواس می‌شود. محیط و زمینه زیستی باعث شکل‌گیری باوری در افراد می‌شود. به این عنوان که« افکار معنادار مهم و قدرتمند هستند» و بنابراین باید کنترل شوند. در نتیجه این نوع تفکر؛ فرضها شکل می‌گیرند. برای مثال فرض اینکه اگر فکری به ذهنم رسید آن فکر حتماً محقق خواهد شد و سپس بر اثر این فرض اصولی شکل می‌گیرد، دال بر اینکه چون اینگونه است، پس باید کاری کنم که این مسأله محقق نشود. هنگامی که باورها شکل گرفته و فرضها و اصول ایجاد شدند، در نتیجه رویارویی با یک ماشه‌چکان؛ افکار، تصاویر و تکانه‌ها بروز کرده، و بر اساس فرض‌ها و اصول تفسیر شده، و منجر به بروز حالات هیجانی خاص مثل احساس گناه و اضطراب می‌شوند. به منظور کنترل این احساس هیجانی فرد اقدام به انجام رفتارهای وسواسی می‌کند. این روند کلی پدید‌آیی و تداوم وسواس است. جهت درمان به ویژه باید اقدام به تغییر باورها، فرض‌ها و اصول کرد؛ که به مرور در طی جلسات درمانی به بحث در خصوص آن خواهیم پرداخت. در پایان اولین جلسه درمانی از درمانجویان خواسته می‌شود که روی وسواس‌هایشان تمرکز کرده و لیست آنها را تهیه کنند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش

Close Menu