مقاله درمورد بازتاب انقلاب اسلامی

مقاله درمورد بازتاب انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه

90-زهیری، علیرضا، (1381)، انقلاب اسلامی وهویت ملی، زلال کوثر.  

91-زونیس، ماروین، (1370) شکست شاهانه، روانشناسی شخصیت شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو،
92-زونیس، ماروین، (1387)، روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، مترجمان: پرویز صالحی، سلیمان امین زاده، زهرا لبادی، تهران: انتشارات چاپخش برگرفته از مقاله افشین اشکور کیائی
93-زیبا کلام، صادق، (1380)، هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد، روزنه.
94-ساعی، احمد، (1377) مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت،
95-ستوده، محمد، (1384) انقلاب اسلامی ایران و روابط بین الملل، فصنامه و مطالعات انقلاب اسلامی شماره 2، پاییز.
96-ستوده، محمد، (1386.) انقلاب اسلامی و نظریه پروازی در روابط بین الملل، فصنامه دانشگاه اسلامی سال یازدهم شماره 2، تابستان
97-سجادپور، محمدکاظم (1383) چارچوب‌های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌الملل، ج دوم،)
98-سجادی، عبدالقیوم، (1387) بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبشهای اسلامی معاصر.
99-سخنرانىمقام معظم رهبری (4/4/ 1364) در مراسم بیعت امام جمعه ونماینده ولىّ‏فقیه و قشرهاى مختلف مردم سمنان، ائمه جمعه و قشرهاى مختلف مردم کرج، شیروان، قوچان، کازرون و جمعى از بسیجیان نیشابور
100-سریع القلم، محمود (1384)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران؛مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،
101-سفری، محمدعلی، (1376) قلم و سیاست، تهران، نشر نامک، ، ج 18
102-شاهدی، مظفر، (1377) زندگانی سیاسی خاندان علم، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
103-شایسته پور، حمید (85-1370)، قدرت سرکوب رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
104-شجاعی صائین، علی (1381)، کوروش قرن بیستم، خاطراتی از رواج تملق و چاپلوسی در عصر پهلوی دوم، تهران، انتشارات مدرسه برهان
105-شریف، محمد رضا (1381)، انقلاب آرام، درآمدی بر تحول فرهنگی سیاسی در ایران، تهران: انتشارات روزنه. شماره نهم
106-شیخاوندی، داور، (1380)، ناسیونالیزم هویت ایرانی، مرکز بازشناسی اسلام وایران.
107-صادقکار، مرتضی، (1374) روانشناسی محمدرضا و همسرانش، تهران، ناوک،
108-صارمی، شهاب، (1376) عل یاصغر، احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران، تهران، نشر قومس،
109-صلاحی، ملک یحیی. (1383) اندیشه های سیاسی در قرن بیستم. نشر قومس. چاپ دوم.
110-صلاحی، ملک یحیی، (1381.) اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران: نشر قومس،
111-عالم، عبدالرحمن (1382)، بنیادهای علم سیاسیت، نشر نی
112-عبدی، عباس و محسن گودرزی (1378)، تحولات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات روش.
113-عظیمی دولت آبادی، امیر (1387) منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
114-علم، اسدالله، (1377) یادداشتهای علم، تهران، مازیار، ج 3
115-علی احمدی، علیرضا، (1390) پیش طرح الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، چاپ اول، ، نشر تولید دانش،

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

بستن منو