مقاله درباره سازمان های غیردولتی

مقاله درباره سازمان های غیردولتی

دانلود پایان نامه

 

* تعهد مدنی
* شهروندی
* امنیت
این دیدگاه ویژگی هایی برای اداره شهر می شمارد که متناسب با مشارکت مردم است. این ویژگی ها عبارت هستند از:
الف- توافق گرا بودن
حکمرانی مطلوب باید بین همه علایق متفاوت شهروندان، نهادها و سازمان های مرتبط با توسعه شهری، توافق و هم سویی ایجاد کند. این حکمرانی باید چشم اندازی گسترده و آینده نگر نسبت به نیازهای توسعه انسانی پایدار ونحوه دستیابی به اهداف آن را داشته باشدو با شرایط خاص مطابقت کند.
ب – مساوات طلبی و فراگیر بودون
حکمرانی شهری مطلوب باید قادر باشد موقعیت هایی را برای دستیابی به رفاه و حفظ آن برای همه گروه های مردم و به خصوص آسیب پذیرترین آن ها به وجود آورد.
پ- پاسخ گو بودن
هر سازمان و موسسه ای باید نسبت به محیطی که از نتایج تصمیمات آن تاثیر می پذیرد، پاسخ گو باشد و این پاسخ گو بودن نیز نمی تواند بدون وجود شفافیت و رعایت مقررات قانونی اعمال شود. نه تنها موسسات دولتی، بلکه سازمان های بخش خصوصی و جامعه مدنی (مردم و گروه های مردمی) نیز، باید در مقابل ذینفعان خود پاسخی منطقی ارائه دهند.
ت- قانون مداری
حکمرانی مطلوب، مستلزم وجود چارچوب های قانونی مناسب و عادلانه ای است که بی طرفانه اعمال می شوند و حامی تمام و کمال حقوق بشر باشند. به خصوص در مورد گروه های اقلیت، این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است.
ث- اثر بخشی و کارایی
سیاست های حکمرانی خوب باید جامعه شهری را به سوی اهداف توسعه پایدار هدایت کرده و نتایجی مناسب به بار آورد. یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری است.
ح- شفافیت
شفافیت بدان معنا است که اتخاذ تصمیمات و اعمال آن ها با پیروی از مقررات قانونی صورت پذیرد. همچنین اطلاعات کافی به شکلی قابل فهم تهیه شود و با وسیله ای مناسب منتقل شود به طوری که اطلاعات به صورت آزادانه و مستقیم در دسترس افرادی باشد که تحت تاثیر تصمیمات و اجرای آن قرار می گیرند.
ج- مشارکت
مشارکت زنان و مردان بنیاد و اساس حکمرانی مطلوب را تشکیل می دهد. مشارکت می تواند مستقیم، و یا از طریق نهادهای قانونی واسطه مانند سازمان های غیردولتی انجام گیرد. مشارکت باید آگاهانه و سازمان یافته باشد. چنین مشارکتی به آزادی اجتماعات و آزادی بیان از یک سو و وجود یک جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر نیاز دارد.
ح- اقتدار بخشیدن به شهروندان
مقتدر سازی به معنی تقویت امکانات افراد برای کنترل بر روی زندگی خویش تعریف شده است. بنابراین، می توان گفت که قدرت، عبارت است از توانایی افراد در مشارکت، پیش بینی و کنترل محیط. از این رو، مقتدر سازی فرآیندی است که طی آن افراد و اجتماعات می توانند چنین قدرتی را به کار گرفته و به طور موثر در تغییر زندگی خویش و محیط شان اعمال کنند. (آقاسی، 1384، 4-6)
2-8-6. نتیجه گیری
مروری بر دو دیدگاه شهرگرایی جدید و حاکمیت شهری خوب نشان می دهد که امروزه شهرها را نمی توان مانند گذشته تنها در قالب مدیریت های بوروکراتیک سنتی اداره کرد. پیچیدگی های زندگی شهری امروز و نیاز مدیریت شهری به همکاری و مشارکت شهروندان در ادره امور، واقعیاتی هستند که ما را به بازخوانی دیدگاه های نظری و اصلاح رویه های اداری موجود فرا می خوانند. شهر امن و عاری از جرم به عنوان یک کالای عمومی، دستاوردی است که همه ساکنان میتوانند از آن استفاده کنند. هر چند در گذشته زندگی محله ای و وجود ارزش ها و هنجارهای گروه کوچک تا اندازه زیادی از وقوع جرایم و ناامنی جلوگیری می کرد، اما شهرهای امروزی به ویژه کلان شهرها به سبب تجمع افراد ناشناس و غریبه، نیازمند ترتیبات و سازوکارهای جدیدی هستند. مدیریت شهری به عنوان رکن اداره کننده شهر، باید از دو بعد کالبد شهر و طراحی شهر، متناسب با نیازها و ویژگی های ساکنان باشد و با بهره گیری از راهکارهای مشارکتی برای افزایش ظرفیت و توان خویش در جهت تحقق امنیت شهری حرکت کند.
فصل سوم: شناخت بستر مطالعاتی
3-1- بررسی و شناخت عمومی شهر بندرعباس

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع نظریه جامعه توده وار و قدرت رسانه‏ها

Close Menu