مقاله درباره روابط ایران و روسیه

مقاله درباره روابط ایران و روسیه

دانلود پایان نامه

 

روسیه که خواهان یک نقش مثبت در روند تحولات جهانی است با تمام امکانات و محدودیت های خود تمایل دارد که نگرانی های موجود در روابط با غرب را در چارچوب مذاکره و مصالحه برطرف نماید. در حقیقت روسیه تحکیم ثبات استراتژیک خود در جهان را درگیر همکاری با ایالات متحده می بیند. لذا سیاست روسیه در برابر آمریکا یافتن راه حل های قابل قبول در مسائل مورد اختلاف است و یکی از این مسائل مورد اختلاف، برنامه اتمی ایران است.
سئوالی مهم و اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه: پس با این همه فشار ، مشارکت روسیه و ایران در چه چیزی نهفته است؛ که برای پاسخ باید به مباحث گسترده گفتار سوم فصل دوم مراجعه کرد.
نکته قابل توجه اینکه ایران به روسیه به عنوان آلترناتیوی می نگرد که می‌تواند نیازهای فنی خود را از طریق آن کشور تأمین و از نفوذ سیاسی آن در سطح بین‌الملل بهره برداری نماید و این مسئله باعث وابستگی به روسیه می گردد. بطوری که روسیه از این مسئله نهایت استفاده را می کند و از گسترش روابط خود با ایران مخصوصأ درباب مسائل هسته ای به عنوان برگ برنده استفاده می کند تا بتواند از آمریکا کمک بیشتر و امتیازات بهتری بدست آورد. ادغام در اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی از اهداف عمده دولت روسیه بوده است. این میسر نگردید مگر با موافقت کشورهای غربی و خصوصاً امریکا که در اواخر سال 2006 به آن نائل آمد.
از طرف دیگر، روسها بدفعات آمادگی خود را برای معامله با آمریکا در مورد قطع همکاری اتمی با ایران (تحت فشار آن کشور) ابراز داشته اند، پس چرا آمریکا این پیشنهاد را مورد توجه جدی قرار نمی دهد، در این باره به مباحث گفتار دوم فصل چهارم مراجعه گردد.
باید گفت طی سالهای اخیر بنظر می رسد که روسیه، ادامه همکاری اتمی با ایران را به نحوی با افزایش شفافیت برنامه توسعه انرژی اتمی ایران از جمله امضای پروتکل الحاقی معاهده عدم اشاعه تسلیحات اتمی در مورد تضمینات، قرارداد بازگرداندن سوخت مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه و در ادامه نیز به عدم غنی سازی اورانیوم در خاک ایران مرتبط نموده است. تاکنون دو مورد اول از طرف ایران مورد اجابت قرار گرفته، لکن در مورد سوم که خط قرمز کشور نیز می باشد امکان سازش وجود نخواهد داشت. در شرایط فعلی هر چند که روسیه در تعدیل و اصلاح و تأخیر در تصویب قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت علیه ایران بسیار فعال عمل نموده ولیکن با همراهی با آمریکا و کشورهای اروپایی در تصویب قطعنامه های مذکور ، علامتی در این باره به ایران ارسال نموده است.
نظر به اینکه در گفتار دوم و سوم فصل سوم این پژوهش، بسیاری از موارد مربوط به همکاری اتمی ایران و روسیه و پرسش هایی که در این زمینه وجود دارد ارائه گردیده لذا از ذکر مجدد آن خودداری می گردد. ولی باید گفت علیرغم همه تعدیل و اصلاحات در قرارداد فیمابین دو کشور و تأخیرات مربوط به تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر ، فعالیت و همکاری روسیه در بوشهر نهایتاً منجر به تکمیل نیروگاه و در مدار قرار گرفتن برق تولیدی آن در شبکه برق کشور گردید و این نماد سمبلیک روابط دو کشور به بهره برداری رسید. با این وضع باید گفت روسیه علیرغم همه منافعی که در روابط با غرب و بویژه ایالات متحده برای خود قائل است و فشارهایی که در پس مناسبات اتمی با ایران وجود داشت پایبندی خویش را هرچند دیرهنگام و با تأخیر زمانی فراوان و درج شرایط جدید در مفاد توافقات قبلی، اثبات نمود.
منابـع و مآخـذ :
ازغندی، علیرضا- روشندل، جلیل- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1374.
اورلف، ولادیمیر و وینیکوف، الکساندر- انرژی هسته‌ای در روابط ایران و روسیه، مجموعه مقالات روابط ایران و روسیه، انتشارات ایراس، 1387.
بای، نادعلی- پرونده ای حقوقی که سیاسی شد، مجموعه مقالات پرونده هسته‌ای ایران (4)، انتشارات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1387.
بوفر، آندره- مقدمه ای بر استراتژی، مترجم کشاورز، مسعود- دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1366.
بینا، علی اکبر- تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1337.
تاجبخش، احمد- تاریخ ایران و روسیه در نیمه اول قرن 19، تبریز 1337.
تیمر بایف، ار.ام- گروه صادرکنندگان اتمی، مسکو، مرکز « پی.ای.ار»، 2000.
جعفری، عباس- گیتاشناسی نوین کشورها، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1382.
جلالی، علی احمد- همکاریهای همه جانبه ایران و روسیه، مترجم جمالی، علی اصغر، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 41، بهار 1382.
خلوپکوف، آنتون- برنامه اتمی ایران در روابط روسیه و آمریکا، یادداشت های علمی مرکز تحقیقات سیاسی روسیه (پی.ای.ار )، 2001، شماره 18.
دارمی، سلیمه- وقایع نگاری مسئله هسته‌ای ایران در سال 1386، مجموعه مقالات پرونده هسته‌ای ایران (4)، انتشارات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1387.
سافرانچوک، ایوان- برنامه های موشکی و اتمی ایران و امنیت روسیه، چارچوب همکاری روسیه و ایران، یادداشتهای علمی مرکز «پی.ای.ار»، 1998، شماره 8.
سجادپور، سیدمحمد کاظم، عنصر بین‌المللی در روابط ایران و روسیه، مجموعه مقالات روابط ایران و روسیه، انتشارات ایراس، 1387.
شاملویی، جبیب اله- جغرافیای کامل جهان، انتشارات بنیاد، 1361.
طباطبایی، سید رکن الدین- روند توسعه سلاح هسته‌ای در جهان، مجموعه مقالات تاریخچه انرژی هسته‌ای در ایران و جهان، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 1386.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع حداقل مربعات معمولی

Close Menu