مقاله با موضوع رگرسیون گام به گام

مقاله با موضوع رگرسیون گام به گام

دانلود پایان نامه

 

13 میزان مهریه فاصلهای پرطبقه اجبار اجتماعی فاصلهای پرطبقه رابطه پیرسون و مقایسه میانگین با یک عدد فرضی
14 میزان مهریه فاصلهای پرطبقه کیفیت دینی فاصلهای پرطبقه رابطه پیرسون و مقایسه میانگین با یک عدد فرضی
15 میزان مهریه فاصلهای پرطبقه چشم و
همچشمی فاصلهای پرطبقه رابطه پیرسون و مقایسه میانگین با یک عدد فرضی
16 میزان مهریه فاصلهای پرطبقه همرنگی با جماعت فاصلهای پرطبقه رابطه پیرسون و مقایسه میانگین با یک عدد فرضی
17 میزان مهریه فاصلهای پرطبقه نسبت خویشاوندی اسمی کمطبقه تفاوت مقایسه میانگین
جدول شماره 8-3: آمار استنباطی، چندمتغیره
ردیف متغیر اول سایر متغیرها نوع تحلیل
1 میزان مهریه ترس از آینده/ اجبار اجتماعی/ کیفیت دینی/ چشم و همچشمی/ همرنگی با جماعت/ نسبت خویشاوندی/ سن ازدواج/ محل سکونت/ اثر رسانه جمعی/ دیدگاه گروه مرجع به مهریه/ دیدگاه خانواده به مهریه رگرسیون
گام به گام
2 میزان مهریه ترس از آینده/ اجبار اجتماعی/ کیفیت دینی/ چشم و همچشمی/ همرنگی با جماعت/ نسبت خویشاوندی/ سن ازدواج/ محل سکونت/ اثر رسانه جمعی/ دیدگاه گروه مرجع به مهریه/ دیدگاه خانواده به مهریه/ تجربه طلاق/ محل تولد/ قومیت
به تفکیک جنسیت پیرسون، مقایسه میانگین و تحلیل واریانس
10-3: ابزار پژوهش
برای دستیابی به اهداف مدنظر در این تحقیق از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده میشود.
11-3: متغیرهای تحقیق
از متغیر وابسته میتوان تعاریف متعدد اما با مضامین یکسان و شبیه به هم مطرح کرد:
الف: «متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. در تحقیق آزمایشی، متغیر وابسته به متغیری اطلاق میشود که در اثر حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار یا پنهان تغییر میکند. متغیر وابسته بر عکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمیتواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد.» (دلاور، 1383: 36). با توجه به این تعریف متغیرهای وابسته در این تحقیق عبارت است از میزان مهریه در بین زوجین 18 تا 35 سال شهر قم.
ب: متغیر مستقل، «به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی میشود» (دلاور، 1383: 35).
با توجه به این تعریف، متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از:
گروههای مختلف تحصیلی
گروههای مختلف قومی
متولد استان قم یا استانهای دیگر

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع فرایندهای تصمیم گیری

Close Menu