معناشناسی تاریخی

معناشناسی تاریخی

دانلود پایان نامه

. بهاءالدین خرمشاهی، “تفسیر تطبیقی”، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، (تهران:دوستان و ناهید،1377)، ج1،ص640.  

.Vanessa, L. Ochs, Sarah Laughed; Modern Lessons from the Wisdom & Stories of Biblical, (New York:McGraw-Hill,2004), p. xxii .
. برای نمونه نک. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (قم:انتشارات جامعه مدرسین،1374)، ج1،ص217و 335 و ج4،ص348و ج5،ص146.
. محمد مرادی، امام علی و قرآن، (تهران:هستی نما،1382)، ص 179 و 202.
. او این تعریف را در مقدمه همه آثار خود ذکر کرده است. برای نمونه نک. فتح‌الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین، (قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،تهران:سمت،1388)، ص1.
. نجارزادگان، تفسیر تطبیقی، ص13.
. همان،ص14.
. رضایی اصفهانی، روش‌شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن، ص 35.
. طیب حسینی، ص223.
. همان،ص223-224.
. نجارزادگان، بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن، ص1.
. طیب‌حسینی، ص220-221.
. Terminology
. برخی محققان در عنوان آثار خود از هر دو لفظ استفاده کرده‌اند: نک. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، (تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1382).
. برای اطلاع از معناشناسی تاریخی نک.توشیهیکو ایزوتسو، خدا و انسان در قرآن، (ترجمه احمد آرام)، (تهران:شرکت سهامی انتشار،1391)، ص38-43؛ در همین‌باره و نیز معناشناسی توصیفی نک. جعفر نکونام، درآمدی بر معناشناسی قرآن، (قم:اصول دین،1390)، ص18-19.
. مشنی،ص144-146.
. احمد پاکتچی، روش تحقیق تخصصی، (تهران:انجمن علمی دانشگاه امام صادق،1390)،ج1،ص52.
. لغت‌نامه دهخدا، واژه «تطبیق».
. ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، ([بی‌جا]:دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1372ق)، ص550
. البته انگیزه‌های دیگری هم برای این عمل ممکن است، برای اطلاع از آن‌ها به تفسیر‌پژوهی‌ها رجوع کنید؛ در مقدمه تفسیر صافی هم به خوبی انگیزه‌ها مشخص شده است. (نک. محسن فیض کاشانی، تفسیر الصافی، (تهران:صدر،1415ق)، ج1،ص36-37).
. عباسعلی عمید زنجانی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، چ3، (تهران:وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،1373)، ص192؛ حبیب‌الله طاهری، درس‌هایی از علوم قرآن، (قم:اسوه،1377)، ج2،ص45.
. طباطبایی، ج1،ص4-12.
. عبدالرزاق کاشانی، عارف ایرانی قرن سیزدهم، تأویل را در پنج سطح طبقه‌بندی کرده است: ذات الهی؛ عالم روحانی؛ عالم کبیر؛ عالم صغیر که شامل دو سطح است. سطح اول، سلوک روحانی صوفی و منازل مختلف آن است و سطح دیگر، مربوط به روانشناسی روحی صوفی است که تأثیر متقابل عناصر مختلف شخصیت بر تعالی روح است. مراد وی از تطبیق تنها سطح اخیر است. نک. پییر لوری، تأویلات قرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی، (ترجمه زینب پودینه آقایی)، (تهران:حکمت،1383)، ص77-80.
. نک. محسن قاسم پور، پژوهشی در جریان شناسی تفاسیر عرفانی، ([بی‌جا]:[بی‌نا]،[بی‌تا])، ص275-279.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع اندیشه سیاسی اسلامی

بستن منو