مزایای پیاده سازی

مزایای پیاده سازی

دانلود پایان نامه

مزایای پیاده سازی E-CRM:E-CRMمیتواند از کانالهایی چون ایمیل،وب سایت،پیام کوتاه، تلویزیون،پیام تصویری و تلفن گویا استفاده کند.انتخاب و اجرای کارآمدE-CRMنیاز به ترکیب مهارتهای فنی،عملیاتی،فرهنگی وسازمانی دارد که رویکرد تیمی برآن حاکم باشد.  

2-2-2-10 علل شکست E-CRM
کمبود روشهای اجرایی قوی در انتخاب وپیکربندی ابزارهای مدیریتالکترونیکی ارتباط با مشتری.
بهE-CRM به عنوان راه حل تکنولوژی نگریسته میشود و نه راهبرد سازمانی،در واقع فقدان استراتژی باعث ناکامی جدی میشود.
پروژهE-CRM به عنوان بخشی از محور کلی سازمان تلقی میشود(کیبلری و جیمیشالا،2006).
2-2-2-11 نرم افزارهای E-CRM
ECRMعموماً در برگیرنده یک یا چند بخش از نرمافزارهای مختلف بصورت یکپارچه و ساخت یافته میباشد،این نرمافزارها عبارتند از :
نرم افزارهای اتوماسیون فروش:این نرمافزار کاربردی در برگیرنده کلیه مراحل از دریافت تا تحویل قطعی سفارشات بوده و سازمان را در پیگیری عملیات فروش(از ابتدا تا انتها) پیشبینی،مشاهده و رفع موانع موجود در فرآیند فروش،به نتیجه رساندن سریعتر معاملات،پیش بینی وضعیت فروش براساس درخواست های ارائه شده و یا موجود در لیست همچنین فروش محصولات جنبی و مضاعف یاری مینماید،این نرم افزارها با بهرهگیری از رایگیری و نظر خواهی مشتریان،قادر به برآورد خودکار نیازها،اولویتها و خواستهای آنان میباشد.همچنین با بررسی درخواستها و خریدهای مشتریان،گزارش و آمارگیری از خریدها و نیازها و پیش بینی فروش را امکان پذیر مینماید،برخی از بخشهای موجود در این نرم افزار عبارتند از:
مدیریت فروش
پیشبینی فروش
مدیریت کمیسیونها
نرمافزار فرآیند سفارشات فروش:فرآیند فروش،فرآیندی است فعال که بخشهای مختلف سازمان را درگیر مینماید.نرمافزار فرآیند سفارشات فروش برنامه کاربردی است که مدیریت وساماندهی مراحل مختلف این فعالیت اعم از دریافت،انجام و تحول سفارشات و خدمات را بر عهده دارد،از بخشهای مختلف این نرمافزار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مدیریت چرخه حیات سفارشات فروش
فهرست بها و فاکتور
استعلام و پیشنهاد قیمت
حمل ونقل سفارشات
سفارشات مرجوعی
نرم افزار اتوماسیون بازاریابی: بهرهگیری از این نرم افزار،جذب،حفظ وتوسعه روابط سودمند را برای سازمان میسر مینماید.این نرمافزار طراحی،برنامهریزی وکنترل درگاههای مختلف ارتباطی سازمان از قبیل پشت،پستالکترونیکی،وب سایت و بازاریابی از راه دور را تسهیل مینماید ودارای بخشهای زیر میباشد:
مدیریت بازاریابی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره عملیات انتحاری

بستن منو