مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

نظریه ادسمواندر مورد فناوری: فناوری یک فرایند به هم پیوسته است که هم مدیریت و هم کارکنان را با هدف نهایی نوآوری،طراحی،توسعه،تولید و بهبود شرایط کار درگیر میکند.  

نظریه سومانسدر مورد فناوری : فناوری یک امر قعطی نیست،بلکه فرایندی است مستمر در پنج مرحله به شرح زیر:
آگاهی نسبت به فناوری
تحصیل فناوری
تطبیق و سازگاری با مقتضیات سازمان
تکامل فناوری
افول فناوری
IT کاربردهای فراوانی در صنعت دارد که از آن جمله میتوان به خودکار سازی بسیاری از فرایندهای خدماتی و تولیدی اشاره کرد،هر صنعتی به چهار عامل اساسی:تقاضا،نیروی انسانی،فناوری و سرمایه وابسته است و ضعف در هر یک از این چهار عامل چرخ صنعت را از حرکت باز میدارد و رونق هر یک از این چهار عامل باعث رونق صنعت میگردد.ITمیتواند با تقویت عامل فناوری و تاثیرگذاری بر دو عامل تقاضا و نیروی انسانی،بهرهوری صنعت را افزایش و آن را به یک صنعت موفق تبدیل کند،این چهار مؤلفه در صنعت IT نیز وجود دارند.
2-2-1-10 مدل کسب و کار در اقتصاد دیجیتال
IT ،اقتصاد و اوضاع اجتماعی و بنیانهای فناوری در اقتصاد قدیمی را به چالش کشیده است و در عمق کلمه باید گفت انقلابی رخ داده است.یک مدل کسب و کار،روشی برای انجام آن کسب و کار است.به گونهای که بنگاه با درآمد حاصل از آن به وضعیت با ثباتی برسد،این مدل بیانگر نحوه ایجاد ارزشی است که مشتریان مایل به ابتیاع آن در قالب کالا،خدمات و محصولات شرکت از طریق بهبود خط عملیاتی تولید آن میباشند،بعضی از این مدلها بسیار سادهاند و برخی هم پیچیدهاند.در محیط کسب و کار فاکتورهای زیادی مثل عوامل اجتماعی،فنی،قانونی،اقتصادی،فیزیکی و سیاسی وجود دارد.تغییر اساسی در هر یک از این عوامل سبب ایجاد فشار کسب و کار برسازمان میگردد،فشارهای عمده کسب و کار عبارتند از: فشارهای بازار، فشارهای فناوری،فشارهای اجتماعی.
2-2-1-11 نقش فناوری اطلاعات در راهبردهای سازمان
طبق نظر اساتید دانش مدیریت استراتژیک، اهبردهای عمده هر سازمان شامل موارد زیراست :
راهبرد رشد
راهبرد مالی
راهبرد سازمانی
راهبرد منابع انسانی
راهبرد روابط عمومی
راهبرد کالا و خدمات
راهبرد بازاریابی

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع هرمنوتیک کلاسیک

بستن منو