مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

بین تجارتالکترونیک و یکپارچگی درونی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  

بین تجارتالکترونیک و مهارتهای مدیریتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین تجارتالکترونیک و حمایت شریک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین ابعاد مدیریت زنجیره تأمین توانمند شده دیجیتالی و پیشرفتعملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(یکپارچگیدرونی بر پیشرفتعملکرد).
بین ابعاد مدیریت زنجیره تامین توانمند شده دیجیتالی و پیشرفتعملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(مهارتهای مدیریتی بر پیشرفت عملکرد).
بین ابعاد مدیریت زنجیره تامین توانمند شده دیجیتالی و پیشرفتعملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(حمایت شریک بر پیشرفتعملکرد).
1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-8-1 تعریف مفهومی
1-8-1-1 فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات شاخهای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرمافزار و شبکهافزار،مطالعه کاربرد داده و پردازش،آن را در زمینههای ذخیرهسازی،انتقال،مدیریت،کنترل دادهها امکان پذیر میسازد(فتحیان ،1386).فناوری تمام فرایندهایی را که یک سازمان برای تبدیل ستاده به داده بکار میگیرد،شامل میشود . اطلاعات عبارت است از جریان هایی که مجموعه دانایی را تغییر میدهد،این تغییر زمانی اتفاق میافتد که یا مطلبی به مجموعه داناییها افزروده شود و یا تجدید ساختاری در آن بوجود آید.IT شبکه پیچیدهای از رایانهها،سیستمهای ارتباط از راه دور و دستگاههای کنترل که به افراد و سازمانها در گردآوری،انتقال ، پردازش و بازیابی دادهها و اطلاعات کمک میکند(ملکینژاد،1388).
1-8-1-2 مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
این دسته از برنامههای کاربردی عملیاتی به سازمانها توانایی را میدهد که از مشتریانشان از طریق وب مراقبتکردهومشتریاننیز به موقع و بصورت آنلاین به صورت خودشان برسند (الهی،حیدری،1384).همچنین میتوانE-CRMرا ابزار جذب و حفظ مشتریان ارزشمند از نظر اقتصادی،دفع و حذف موارد غیر ارزشمند اقتصادی،ترکیب نرمافزار،سختافزار،فرایندها،برنامههای کاربردی و تعهدات مدیریت دانست(رومانو،2005).
1-8-1-3 تجارت الکترونیک
انجام فعالیتهای عادی تجاری،دولتی و شخصی از طریق کامپیوتر و شبکههای ارتباطی از راه دور که در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیتها همچون:مبادله ی اطلاعات،مبادله داده یا محصولات دارای ارزش مالی بین دو یا چند نفر را تجارتالکترونیک گویند(کااو و دیکو،2003).استفاده از شبکهها و فناوریهای مربوطه به منظور خودکار سازی،بهبود،ارتقاء،تکمیل و یا طراحی مجدد سیستم کسب و کار برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و شرکای تجاری(زینگ،2003)
1-8-1-4 مدیریت زنجیره تأمین
زنجیره تأمین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تأمین بین سازمانی بوده در حالیکه در مقیاس کوچکتر به معنای زنجیره تأمین درون سازمانی است.در زنجیره تأمین درون سازمانی روابط و هماهنگی میان بخشهای وظیفهای مختلف سازمانی مانند:بازاریابی،خرید،پشتیبانیو….ضروری است(استدلر و کیلگر،2005).
مدیریت زنجیره تأمین شامل هماهنگی بین کلیه فعالیتهای مورد نیاز یک عملیات(بجز خود عملیات)از قبیل:بازاریابی،طراحی خدمات مشتریان،سفارشات و ….است(احمدی،1384).
1-8-1-5 یکپارچگی درونی
به عنوان برقرار کننده ارتباطات و هماهنگی بخشهای مختلف زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد فرآیند تعریف میشود(سارکر و دیگران،2001).یکپارچگی میتواند عملکرد فرآیند را از طریق ایجاد ارتباط گروهی بین منابع جداگانهای که توسط شرکای زنجیره تأمین پذیرفته شدهاند را ارتقاء دهد(لی،2003).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

بستن منو