محیط جغرافیایی

محیط جغرافیایی

دانلود پایان نامه

– «به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می دهد، گفته می شود.»  

– «مجموعه ای از منابع مادی و نمادینی که در اختیار جامعه قرار دارد و برای حصول اطمینان از همنوایی رفتاری اعضای با اصول و مقرراتی از پیش تعیین شده و مورد تایید، از آن استفاده می کند.طرفداران نظریه «کنترل اجتماعی» درباره پیدایش جرم در جامعه چه می گویند؟
عدم تعادل اجتماعی
عدم تعادل نتیجه تغییر در هر یک از مولفه های این سیستم می باشد یعنی تغییر ارزشی و تغییر محیطی که گذر زمان تغییر محیطی را به حداقل و تعییر ارزشی را حداکثر نموده است. البته انعطاف در جامعه چه ارزشی و چه محیطی به عنوان شاخص تغییر می تواند مد نظر باشد. انعطاف پذیری گاهی اوقات باعث ایجاد تعادل می‌شود اما این امر به جایگاه حکومت و نظام ارزشی(توسلی: 1386. 17)
انسجام اجتماعی
از دیدگاه ترنر انسجام فرآیند سازمان دهنده به نظم اجتماعی است که واحدهای اجتماعی منفک را به یکدیگر پیوند می دهد و این پیوند به حفظ نظم موجود و انگاره های انسجام می شود که این انگاره ها شامل هماهنگی ساختاری، وحد نمادی، تحکیم سیاسی است
نظم اجتماعی
نظم موجود در جامعه زمانی که از حالت عادی خارج شود منجر به عدم تعادل می شود و جامعه به مرور زمان با کاهش اشتراک اجتماعی و هنجارهای سنتی روبرو می شود و هنجارهای جدید که با سیستم موجود تضاد دارند در جامعه ظاهر می شوند.
تغییر اجتماعی:
تغییر اجتماعی عبارت است از تغییری قابل رویت در طول زمان به صورتی که موقتی و یا کم دوام نباشد، بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر گذارد و جریان تاریخ آن را دگرگون نماید.
اراده گرایی:
اراده گرایی معادل اراده آزاد و به معنای آن نیست که کنشگران در گزینشهایشان کاملا آزادند ، ولی آشکارا بر ذهن ، آگاهی و تصمیمگیریهای فردی دلالت می کند . از نگاه پارسونز0 که گزینش فردی به وسیله هنجارها ، ارزشها ، افکار ، موقعیتها و نظایر آن محدود می شود .
مفهوم تغییر اجتماعی:
تفکیک دیگری به وسیله‌ی پارسونز در مورد تغییر تعادل و تغییر ساخت ارائه شده است. به طور خلاصه می‌توان تعریف پارسونز را در تغییر تعادل و تغییر ساخت چنین خلاصه نمود:
در تحول اجتماعی بدون اینکه در سیستم اجتماعی دگرگونی حاصل شود، تعادل موجود جای خود را به تعادل جدیدی می‌دهد به عبارت دیگر سیستم به صورت یک مجموعه باقی می ماند. این تعدل جدید به دنبال تغییراتی در بعضی از قسمت‌های سیستم یا خرده سیستم‌ها رخ می‌دهد. پارسونز عقیده دارد که دگرگونی در تعادل پدیده‌ای است عادی و دایمی در حیات سیستم اجتماعی.
چنانچه نیروهای مؤثر در دگرگونی بسیار قوی باشند و چنانچه فشاری که از خارج و داخل بر سیستم اثر می‌گذارد نیرومند باشد، تغییری که از تغییر تعادل حاصل می‌شود به کلی متفاوت است، به صورتی که باعث دگرگونی‌ی عمیق در کل سیستم می‌گردد و این نغییر را تغییر ساختی می‌نامد.
1. تحول اجتماعی: ابتدا می‌باید بین تحول و تغییر اجتماعی تفاوت قائل شویم. معمولاً تحول اجتماعی را مجموعه‌ای از تغییرات می‌دانند که در طول یک دوره‌ی طولانی، طی یک و یا شاید چند نسل در یک جامعه رُخ می‌دهد. بنابراین، تحول اجتماعی بر اساس تعریف فوق مجموعه‌ی فرآیندهایی است که در یک مدت زمان کوتاه نمی‌توان آن را ملاحظه کرد. تحول اجتماعی را می‌توانیم به مثابه‌ی منظره‌ی واحدی بدانیم متشکل از توده‌ای از جزئیات که جز از ارتفاع زیاد قابل روئت نیست.
2. تغییر اجتماعی :
عبارت است از پدیده‌های قابل روئت و قابل بررسی در مدت زمانی کوتاه به صورتی که هر شخص معمولی نیز در طول زندگی‌ی خود یا در طول دوره‌ی کوتاهی از زندگی‌اش می‌تواند یک تغییر را شخصاً تعقیب نماید، نتیجه‌ی قطعی‌اش را ببیند و یا نتیجه‌ی موقتی‌ی آن را دریابد.علاوه بر این تغییر اجتماعی در محدوده‌ی یک محیط جغرافیاییی و اجتماعی‌ی معینی صورت می‌پذیرد و در این مورد تفاوت‌ش با تحول اجتماعی در این است که آن را می‌توان در چهارچوب یک محدوده‌ی جغرافیایی و یا در یک کادر اجتماعی ـ فرهنگی خیلی محدودتری مورد مطالعه قرار داد..(کوهن 1385 .61 )
تعریف عملیاتی از مسئله:
تعادل به حالتی گفته می شود که منجر به حفظ وضع موجود یا حرکت و تغییر متناسب وضعیت با شرایط و ساختارهای بیرونی یک جامعه باشد تعادل گفته می شود .
بی تعادلی: وقتی جامعه ای از مسیر اصلی خود با فراز و نشیب هایی زیادی روبرو شده که نتواند وضع موجود را کنترل، هدایت و مدیریت نماید آن جامعه دچار بی تعادلی گردیده است

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع نیروهای خارجی

Close Menu