قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

 

بنا بر این در سازمان سیاسی دول متحده، مداخله دادگاه های استان در رسیدگی فرجامی از نظر حفظ قوانین داخلی کشورهای تابع اتحادیه منطقی بوده ولی برای کشورهای دیگر از جمله ایران، قابل تقلید و اقتباس نبوده است.
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور در راس تشکیلات دیوان عالی کشور قرار دارد. از نقطه نظر قانون اصول تشکیلات عدلیه، رئیس دیوان عالی کشور در واقع رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور است. رئیس دیوان عالی کشور علاوه بر وظایف قضایی به عنوان رئیس امور ستادی و اداری دیوان عالی کشور دارای وظایفی به شرح زیر است:
نظارت عالیه بر عملکرد شعب دیوان عالی کشور و برقراری ارتباط مستقیم با قضات و مشورت در امور مهمه و بررسی مسائل مربوطه
تکمیل کادر قضایی شعب و کیفیت بخشیدن به ترکیب اعضاء شعب در جهت دقت و تسریع در رسیدگی به پرونده ها.
پیشنهاد افزایش و کاهش یا جابجایی شعب دیوان عالی کشور به رئیس قوه قضائیه.
پیشنهاد انتصاب یا ترفیع قضات به رئیس قوه قضائیه.
صدور ابلاغ ماموریت برای قضات و معاونین دیوان عالی کشور.
موافقت با مرخصی یا بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور.
نظارت بر اداره دفتر دیوان عالی کشور که عهده دار دبیرخانه و امور دفاتر شعب دیوان عالی کشور می باشد.
تشکیل کمیسیون های کارشناسی دیوان عالی کشور.
نظارت بر گزارش ها و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
بنا بر اصل 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می نمایند.
با عنایت به مقررات ماده 37 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال 1368،ریاست دیوان عالی کشور به عهده رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور از نقطه نظر اداری، رئیس دیوان عالی کشور محسوب می شود.
حسب مقررات و قوانین، رئیس دیوان عالی کشور نیز همانند دادستان کل کشور دارای وظایف و اختیاراتی است که به اهم این وظایف و اختیارات فهرست وار اشاره می شود:
اعلام نظر مشورتی به رئیس قوه قضائیه در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات حسب مقررات اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات حسب مقررات ماده 2 قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ریاست هیئت عمومی دیوان عالی کشور حسب مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378.
درخواست صدور رای وحدت رویه حسب مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378.
انتخاب دو نفر از مستشاران دیوان عالی کشور جهت عضویت در هیئت تجدیدی نظر و اعاده دادرسی دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مقررات ماده 2 لایحه قانون تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی از احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال 1358.
دارا بودن صلاحیت تجدید نظر از احکام موضوع ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367.
درخواست تجدید نظر از آراء صادره در خصوص مواد مخدر در صورت احراز خلاف قانون یا خلاف موازین شرع بودن احکام.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

بستن منو