فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

 

سیستم اطلاعاتی جامع و یکپارچه:این سیستم بانک اطلاعاتی متمرکزی را جهت پوشش عملیات پردازش اطلاعات حاصل میکند.
سیستم اطلاعات مدیریت:این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران،سرپرستان و کارشناسان را بدست میدهد.
سیستم اطلاعات عملیاتی:برای اتصال و نگهداری دادههای فرآیندها یا فعالیتهای با کارایی بالا،از این سیستمها استفاده میشود(توربان،به نقل از عمید،1388).
2-2-1-5 کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت
فناوری دو فرصت عمده را برای جامعه ایجاد میکند:
افزایش کارایی عملیاتی از طریق کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری.
ارائه بهتر کیفی خدمات از طریق سازمانها.
گزارش منتشره از سازمان همکاری و توسعه اقتصادیدر سپتامبر2004،سه تاثیر عمده فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوری را عنوان نمود.
سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند بر رشد بهرهوری نیروی انسانی کمک کند.
فرایند تکنولوژی سریع،در تولید محصولات و خدمات شرایطی را فراهم میآورد تا ناخودآگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به رشد سریع بهرهوری چند عامله در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک میکند.
استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام بخشها و سطوح بنگاهها در افزایش کارایی و در نتیجه ارتقاء بهرهوری چند عامله در اقتصاد کمک میکند.
در حال حاضر مدلهای مختلفی برای تبادلات و تعاملات مشتریان با سازمانها،توسط صاحبنظران ارائه شده است که در اینجا،مدل پنج مرحله ای توسعه خدمات الکترونیکی بیان میشود:
انتشار: ارائه اطلاعات و اخبار در مورد خدمات و سازمان به مشتریان از طریق وب سایت.
تعامل: بخشی از تراکنش در بکارگیری خدمات عمومی میتوانند بصورت آنلاین تکمیل گردد.
تراکنش: در این مرحله کل خدمات الکترونیکی بصورت کامل تکمیل میگردد و بدون اینکه نیاز به درخواست یا حضور فیزیکی در سازمان باشد،این خدمات ارائه میگردد.
یکپارچه سازی:خدمات ویژه مرتبط به هم بصورت بی واسطه،در مجموعهای گردهم میآید و در دسترس مشتریان و کاربران قرارمیگیرد.
یکپارچگی مردم–بخش خصوصی و دولتی:در این حالت نه تنها خدمات در سازمانها بصورت یکپارچه ارائه میگردد،بلکه مردم و بخشهای خصوصی و دولتی نیز بایستی در این راستا دخیل باشند(مقیمی و رمضان،1392: 144-147).
2-2-1-6 ضرورت IT
در هزاره سوم نقشIT در کسبوکار قطعاً بیش از گذشته خواهد بود و میتوان پیش بینی کرد که بسیاری از شرایط و موقعیتهای کسب و کار را تغییر داده و با دگرگونی شگرف مواجه نماید،مفاهیمی چون دولت الکترونیک،تجارتالکترونیک،سازمانهای مجازی و اینترنت اگر چه نو هستند ولی از نفوذ چشمگیری برخوردار شدهاند.در این موقعیت مدیران و کارکنان بایدبا مفاهیمIT و موضوعات مربوط به آن آشنا شوند و از نقش آنها در کسب و کار هزراه سوم آگاه شوند،هر گونه قصور و اهمال در این زمینه می تواند حیات سازمانی آنها را با چالشهای جدی مواجه نماید(صرافیزاده،1386).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع حزب سوسیال دموکرات

بستن منو