فعالیت های اجتماعی

فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

متغیرها در تحقیق
مبنای اصلی هر تحقیق علمی اصولا برپایه یک سری متغیرهای وابسته و مستقل شکل گرفته و بر مبنای آن فرضیه ها و شیوه های کار علمی مشخص می شود
در این تحقیق با توجه به استفاده از نظریات چالمرز، پارسونز و چلبی استفاده خواهد شد لذا متغیرهای وابسته و مستقل نیز باید شباهتی با متغیرهای انتخابی آن اندیشمندان داشته باشد
چالمرز دو متغیر انقلاب (وابسته) اقتدار و مشروعت (مستقل )
پارسونز از نسل به عنوان متغیر مستقل و تغییرات اجتماعی به عنوان متغیر وابسته یاد کرده است
چلبی نظم اجتماعی را به عنوان متغیر اصلی و کنش های اجتماعی را به به عنوان متغیر وابسته استفاده نمود هاست
در این تحقیق نیز که به فشارهای وارده بر جامعه و ایجاد عدم تعادل در حوزه های متفاوت اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پرداخته می شود متغیرها نیز باید هم راستا با عدم تعادل باشد.
البته در این تحقیق متغیرهای زیادی از جمله فرهنگ انتقالی و فرهنگ هدفی و ارزشها ، نیازهای بشری، سوگیری ارزشی، مشارکت مردم ،ناکارآمدی سیاست های دولتی و از نگاه دینی اصول و ارزشهای اخلاقی ، ساخت ارزشی جامعه به عنوان متغیر هستند اما :
متغیر مستقل: ارزشهای اجتماعی
متغیر وابسته: محیط ارزشی
نظریات موجود
نظریه کنش
نظریات پارسونز و ارتباط آن با تعادل اجتماعی
فعالیت های اجتماعی انسانها از آگاهی به خودشان دیگران و موقعیت های خاریج سرچشمه می گیرد انسانها به عنوان شناسا در جهت رسیدن به نیت های ذهنی و مقاصد و هدفهایشان عمل می کنند وسایل و شیوه های عمل و روش ها وابزارهای متناسب با هدفهایشان را به کار می برند میدان عمل به خاطر شرایط یا مقتضیات ناپیر محدودیت پیدا می کند.
فعالیت های اجتماعی از طریق اعمال اراده یا داوری آنچه را که می خواهند انجام دهند یا دارند انجام می دهند و یا انجام داده اند مورد سنجش ارزیابی و گزینش قرار می دهند در تصمیم گیری ها معیارها قواعد و اصول اخلاقی به کار گرفته می شوند (جرج ریترز .1979:529)
پژوهشگر در هر گونه بررسی روابط اجتماعی باید از فنون ذهنی تحقیقات همچون بازسازی تخیلی یا همدلانه و یا از تجربه نیابتی استفاده کنند (جرج ریترز529)
،جامعه شناسی از سه انگاره تشکیل شده است واقعیت های اجتماعی – تعریف اجتماعی- رفتار اجتماعی که این سه مکمل و پشتیبان هم هستند تغییر در یکی منجر به تغییر در سایر مولفه های اجتماعی می شود واقعیت اجتماعی چیزی است که ملموس و در درون اجتماع صورت می پذیرد و به خارج از جامعه سرایت نمی کند مگر در رفتار اجتماعی افراد و این رفتار اجتماعی افراد است که تعریفی جدید از اجتماع می سازد
تالکت پارسونز در دوران زندگیش کارهای نظری فراوانی کرد . میان کارهای اولیه و آخری او تفاوتهای مهمی وجود دارد. در این بخش ، به نظریه پردازیها اخیر تر او که ماهیت ساختاری-کارکردی دارند ، می پردازیم . به نظریه های اولیه اش خواهیم پرداخت و در این باره بحث خواهیم کرد که آیا میان نظریه کشمکش و نظریه ساختاری –کارکردی او پیوستگی وجود دارد در اینجا بحث درباره کارکردگرایی ساختاری پارسونز را با صحبت از چهار تکلیف کارکردی مشهورش که برای همه نظامهای «کنشی» تعیین کرده است،آغازمی کنیم .
یک کارکرد، «مجموعه فعالیتهای است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام می گیرد» پارسونز با توجه به این تعریف ، معتقد است که چهار تکلیف است که برای همه نظامها ضرورت دارند (یا ویژگیهای آنها است):1-تطبیق، 2-دستیابی به هدف، 3- یکپارچگی،4- سکون یا نگهداشت الگو . هر نظامی برای زنده ماندن باید این چهار کارکرد را انجام دهد که انجام آن به حفظ تعادل نظام کمک می کند و وجود این چهار عامل یعنی تعادل در جوامع که عبارتند از. : (روشر، 1975، ص 40)
تطبیق:هرنظامی باید خودش را با موقعیتی که در آن قرار گرفته است تطبیق دهد، یعنی باید خودش را با محیطش تطبیق دهد و محیط را نیز با نیازهایش سازگار سازد.
دستیابی به هدف: یک نظامی باید هدفهای اصلی اش را تعیین و به آنها دست یابد.
یکپارچگی:هرنظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم کند و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردیش نیز سرو صورتی دهد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد توسعه تجارت بین‌الملل

Close Menu