شبکه گسترده جهانی

شبکه گسترده جهانی

دانلود پایان نامه

تغییرات فناوری خود دانشی است که کلید منابع رقابتهای صنعتی و رشد اقتصادی را تشکیل میدهد.در میان بسیاری از تکنولوژیهای این عصر،بدون شک پیشرفتهایIT تاثیر زیادی در تغییرات اقتصاد جهانی داشته است.IT به عنوان یک تکنیک برای سیستمهای مدیریت و فرایند رشد تلقی میشود.IT صنعتی نیست که به قله اوج خود رسیده باشد بلکه در حال افزودن برکارایی خود است و هر روز منسجم تر می شود و با نوآوریهایی که کاربردهای متعدد،مختلف و غیرقابل پیش بینی دارند،این فناوری جهش بزرگی به پیش خواهد برد (مهدوی،1379).  

2-2-1-7 اثر بخشی فناوری اطلاعات
ظهور ابزارهایIT نظیر شبکه گسترده جهانی سیستمهای اطلاعاتی و بانکهای اطلاعاتی،موجب شده است که مؤسسات حکومتی از آنها جهت پشتیبانی از اهداف برنامهریزی شده و تغییر عملکرد در نحوه ارتباط بین مؤسسات و تماس با شهروندان،بخش خصوصی،غیرانتفاعی و دیگر مؤسسات حکومتی استفاده کنند.
2-2-1-8 کارکردهای فناوری اطلاعات
IT می تواند6 وظیفه زیر را انجام دهد:
دریافت: گردآوری جزئیات تفصیلی فعالیتها در اغلب موارد مفید است.این فرایند که دریافت داده نامیده میشود،هنگامی انجام میشود که معتقد باشیم دادهها در آینده مفید خواهد بود.
پردازش:فعالیتی است که اغلب با خود رایانه مرتبط است و معمولاً هدف افراد و سازمانها از خرید رایانه،پردازش اطلاعات است،وظیفه پردازش مستلزم تغییر شکل،تجزیه و تحلیل،محاسبه و ترکیب تمام شکلهای داده یا اطلاعات است.
ایجاد:IT مکرراً مورد استفاده قرار میگیرد تا از طریق پردازش،اطلاعاتی را ایجاد نماید.ایجاد اطلاعات به ساماندهی دادهها و اطلاعات به شکل مفید،خواه متن و صدا و خواه تصاویر بصری اطلاق میشود .
ذخیرهسازی: ذخیرهسازی کامپیوتر را قادر میسازد تا دادهها و اطلاعات را جهت استفاده در آینده در خود نگه دارد.دادهها و اطلاعات ذخیره شده بر روی یک واسطه ذخیرهسازی قرار میگیرد و کامپیوتر میتواند به هنگام نیاز،آنرا بخواند.
بازیابی: فرایندی که طی آن،یک رایانه داده ها و اطلاعات ذخیره شده را برای پردازش مجدد یا برای انتقال به یک کاربردیگر،مشخص و کپی میکند.
انتقال: ارسال دادهها و اطلاعات از یک مکان به مکان دیگر،انتقال نامیده میشود.شبکههای ارتباطی جدید ما را قادر میسازد اطلاعات را در یک لحظه به سراسر جهان ارسال کنیم(مقیمی،و رمضان،1392: 171).
2-2-1-9 تئوریهای فناوری و نوآوری
فناوری یک مزیت رقابتی برای شرکتها و ملتها است.کلید توسعه فناوری در دست مدیریت است،در واقع مدیریت فناوری جدید است که ارتباط بین نظام مهندسی،علوم و مدیریت را جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان برقرار میسازد.مدیریت است که امکان استفاده بهینه از منابع را به شرکت میدهد و از آنجا که فناوریهای جدید به ساده سازی کارها و کاهش نیاز به مهارت تکیه دارد.بنابراین مدیریت فناوری جدید به سمت پیچیدهتر شدن و اتکای به مغزها و کارهای کارکنان پیش میرود.IT باعث شده که انسان از تولید واحد،دستهای و انبوه به سمت تولید انعطافپذیرگام بردارد و به جای حرکت به سمت اقتصاد قلمرو و اقتصاد فروش به سمت اقتصاد یکپارچه طی طریق نماید.
در دنیای امروزی موقعیت موفق یک شرکت یا بنگاه تجاری بستگی دارد به اینکه در ابعاد شش گانه هزینه ،کیفیت،قابلیت پذیری،خدمات و زمان چگونه فعالیت میکند،لذا شرایط اولیه برای موفقیت در ابعاد و رقابت با رقبا عبارتند از :
داشتن واحد تحقیق و توسعه
بهبود مستمر
ترکیب فرایندهای ممکن
کسب فناوری
نظریه اسکینر در مورد فناوری: به عقیده اسکینر،تغییرات عمده در مدیریت بدلیل بوجود آمدن پیشرفت های فناوری است.فناوری جدید تهدیدات و فرصتهای جدیدی بوجود میآورد و تغییر در فناوری باعث تغییر در روش تجارت بنگاهها میگردد و سیستمهای سازمانی و اجتماعی را متحول میسازد و باعث ارتقای بهرهوری و توسعه اقتصادی میگردد و براستانداردهای زندگی افزوده و مزیتهای رقابتی را بالا میبرد.

مطلب مرتبط :   پایگاه اجتماعی و اقتصادی

بستن منو