سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

 

به طور کلیECRM ،تضمین کننده دو جنبه مهم اقتصادی زیر است :
فروش بالا تر : تعاملات مناسبتر از طریق درک بهتر نیازهای مشتری و باز خورد دقیقتر از سوی مشتری،هدفگیریهای بهتر وتجارت بهتر،همه و همه باعث تنظیم بهتر محصولات و توسعه پیشنهادها به مشتری میشود.E-CRM با حفظ مشتریان سودآورتر و وفادارتر از طریق خدمات بهبود یافته و شخصی شده،افزایش تعامل با مشتری و مدیریت مطلوبتر چرخه حیات مشتری،منجر به فروش بیشتر وسود بالاتر برای شرکت میشود .
هزینه های کمتر : از طریقE-CRM بازارهای بیشتری مورد هدف قرار میگیرد،از این رو بواسطه مراجعه کمتر مشتری،افزایش خدمت رسانی مشتری به خود،استفاده از کانالهای جدید و مقرون به صرفه،هزینههای شرکت که مربوط به مشتریان است کاهش مییابد.به منظور کاهش هزینهها،میتوان بزرگترین هدفE-CRM را بهبود فرآیند حفظ مشتری دانست.زیرا حفظ مشتری میتواند باعث کاهش هزینهها شود.به عنوان نمونه،تحقیقات نشان میدهد جذب یک مشتری جدید شش برابر پر هزینهتر از نگهداری مشتری فعلی میباشد(کارپینسکی،2001).
میتوان نتیجه گرفت که حفظ مشتری و به دست آوردن اعتماد و وفاداری او،که برخاسته از تجارت ارتباط مشتری با شرکت است،یک کلید طلایی در سودآوری و موفقیت بلند مدت شرکتها است.
در حقیقتE-CRMروشی کارا در جهت حفظ مشتریان به شمار میآید،بازار کسب و کار به عنوان عرصه نبرد رقبا بیشتر بر روی حفظ مشتری و ایجاد وفاداری در او متمرکز است.تا اینکه به فکر کسب مشتری جدید باشد.امکانات خرید آنلاین،ممکن است مشتریان را زا طریق درهای مجازی وارد شرکت سازد،ولی آن چیزی که باعث رجوع مجدد آنها از همان در است کیفیت سیستم مشتریمداری شرکت است.E-CRM میتواند بعنوان راه حلی جامع در جهت پرکردن خلاءهای مذکور در رابطه با حفظ مشتری مورد استفاده قرارگیرد.در این زمینه شاهد رشد روز افزون استفاده از این پدیده عصر اطلاعات بودهایم.پیادهسازی یک سیستم مؤثرE-CRM،هم برای سازمان و هم برای مشتری موقعیت مطلوبی فراهم میسازد،بهبود در روابط با مشتریان،منجر به رضایت مشتری میگردد که قطعاً بهبود وضعیت اقتصادی سازمان را در پی خواهد داشت(جراحی،1388).
2-2-2-18 استفاده از فاکتورهای فناوری اطلاعات در CRM
بازاریابی انبوه(سنتی)نیاز به استفاده گسترده ازIT ندارد.زیرا که ضرورتی به تمایز قائل شدن بین مشتریان و اختصاصی کردن روابط با آنها احساس نمیشود.ولی درCRM هر کدام از چهار اقدام مهم زیر شدیداً وابسته به فناوری و سیستم های اطلاعاتی است :
شناخت مشتری

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره منابع تاریخی

بستن منو