سیستمهای اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

حمایت مدیریت ارشد  

1-10 قلمرو پژوهش
1-10-1- قلمرو موضوعی
مطالعه تأثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین در شرایط رقابتی.
1-10-2 قلمرو مکانی
این تحقیق از نظر قلمرو مکانی در شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایرانایر در شهر کرمانشاه صورت گرفتهاست.
1-10-3- قلمرو زمانی
این تحقیق از نظر زمانی از نوع تحقیقات مقطعی است ،چرا که در یک محدوده زمانی صورت گرفته و واقعیت را در یک برهه زمانی کنکاش میکند و این پژوهش در سال 1392 صورت گرفته است.
فصل دوم:
مبانی نظری
و
پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
فناوری اطلاعات با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشههایش به منظور بهرهبرداری از اندیشه و سپردن امورتکراری و غیرخلاق به ماشین و همچنین افزایش کارایی و آزاد سازی مهارتهای انسانی،در دهههای اخیر مورد توجه خاصی به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها قرارگرفته است.در جهان امروزIT امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است.امروزهITتحول گستردهای را درامور اداری و سیستمهای اطلاعاتی و بکارگیری تکنولوژی اطلاعات باعث شده است،بطوریکه امکان انتقال الکترونیکی دادهها،مدارک،اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است.مطالعات و تحقیقات نشان میدهدکه بین سرمایه گذاری درIT و بازده موسسات و بهرهوری نیروی انسانی ارتباط دو سویه مثبتی وجود دارد.همچنین ITتوانایی سازمانها را افزایش میدهد و این در نتیجه افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت جلب رضایت مشتری است و نیز سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت میشود(مبارکی و آقازاده،1387).
محیطی که شرکتهای ما اکنون در آن فعالیت میکنند، محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکتها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاریهای جدید میباشد(ملکیپورغربی،1385).
2-2 مبانی نظری
2-2-1 فناوری اطلاعات
2-2-1-1 تعاریف و مفهوم سازی
امروزهIT نقشی حیاتی در تولید و خدمات دارد،فناوریهای جدید و پیشرفته سریعاً روشهای گذشته را منسوخ میکند و موجب ارائه کالا،خدمات و پشتیبانیهای برتر میشوند،IT نیز با روند روبه رشد و سریع نوآوریها توانسته است ماهیت کار سازمانها را متحول سازد.این فناوری همچنین حجم اطلاعات قابل دسترس سازمانها و افراد را افزایش داده است.سازمانها و موسسات ازIT به عنوان منبعی برای پردازش و دستیابی به اطلاعات بهره جستهاند و این فناوری،سازمانها را در جمع آوری،نگهداری،بازیافت و بکارگیری اطلاعات در حل مسائل خود یاری کرده است(صرافیزاده،1386).ITبیشتر یک استراتژی،اندیشه،فکر و ابزار همراه با نوآوری است(زرگر،1382).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سیاست خارجی آمریکا

بستن منو