سیستمهای اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

 

که ورود ابزارهایIT و هموار شدن آن با راهبردهای ذکر شده،زمینه لازم را برای کاربردیتر شدن تاکتیک ها و عملیتر شدن اهداف سازمان فراهم نموده است.تعمیق در یکی از بخشهای راهبردی گفته شده در بالا میتواند نگرش و دیدکلی سازمان را در بهرهگیری مناسب و کاربردیIT بهبود بخشد.از طرفی مدیریت درست برIT در سازمان میتواند کمک بسیار مؤثری در جهت مدیریت بر راهبردهای بالا هم باشد.حال با این دیدگاه می توان گفت کهIT به عنوان پدیدهای غیرقابل انکار در ساختار سازمان همراه شده و کاربرد آن از بالاترین سطوح تا جزییترین آن غیرقابل انکار است،با این حال چالش اصلی موجود برسر راه ورود هر پدیده نو،ایجاد تطابق و تعامل بین اجزای سازمان از یک سو وIT به عنوان ابزاری جدید از سوی دیگر است.(کامرانی ،1386: 51-53).
2-2-1-12 نقشIT در سیستمهای استراتژیک
IT به چند روش از سیستمهای استراتژیک پشتیبانی میکند که در اینجا به چند مورد اشاره میشود:
IT برنامههای کاربردی ارائه میدهد که مزیتهای استراتژیک مستقیمی را برای سازمانها فراهم میکند.
IT از تغییرات استراتژیک مانند باز مهندسی پشتیبانی میکند.به عنوان مثالIT از طریق خطوط ارتباطی سریع موجب تمرکز زدایی میشود.
IT از طریق گردآوری و تحلیل اطلاعات در مورد ابداعات،بازارها،رقیبان و تغییرات محیطی، هوشمندی رقابتیایجاد میکند.چنین اطلاعاتی باعث فراهم شدن مزیتهای استراتژیک میشود.اگر شرکتی به چیز مهمی قبل از رقیبان خود پی ببرد،یا اگر بتواند قبل از رقیبان خود شرح و تفسیر صحیحی از اطلاعات داشته باشد،میتواند تغییرات را اول بنام خود معرفی کند و از آنها سود ببرد.
IT نوآوریهای فناورانه را ارائه میدهد و یا به عنوان فعال کننده نوآوری عمل میکند،اینها می توانند در خدمات یا کالاهای شرکت لحاظ شوند و یا اینکه برنحوه ایجاد آن تاثیر بگذارند(توربان ،1386).
2-2-1-13 IT مشتری مداری و خدمت به مشتری
همراه با افزایش دانش مشتریان در مورد کیفیت کالاها و خدمات،انتظارات و مهارت آنها نیز افزایش یافته است.آنها در مورد محصولات رقیب نیز اطلاعات بیشتری دارند.این انتظارات موجب شده تا سازمانها جهتگیری خود را به مشتری معطوف کنند،مشتریان خواستار اطلاعات هر چه کاملتری در مورد محصولات و خدمات هستند و این اطلاعات را هم خیلی زود میخواهند. سازمانها باید بتوانند به سرعت این اطلاعات را ارائه دهند تا آنها را راضی نگه دارند.در غیراین صورت مشتریان خود را از دست خواهند داد،مشتریان دریافتهاند کهIT اگر به شیوه ای مؤثر مورد استفاده قرارگیرد میتوانند تعادل قدرت را به نفع آنها برقرار کند.امروزه برای سازمانها حیاتی است که در مورد مشتریان بیشتر بدانند و با آنها به خوبی رفتار کنند.IT نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیتهای سنتی خدمات به مشتریان ارائه میکند،یکی از عوامل مهم جدید در ارتباطات پیشرفته توانایی سازمان برای ارتباط با مشتریان موجود و بالقوه از طریق اطلاعات موجود بر روی سایتهای وب است.همچنین سازمانهای در حال توسعه روشهای نوینی برای استفاده ازIT در خدمت به مشتریان هستند(توربان،1386).
2-2-1-14اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات
از دیدگاه اقتصادی، ITهم هزینه نسبی سرمایه و هم هزینه اطلاعات را تغییرمیدهد،همینطور که هزینهIT کاهش و هزینه نیروی کار افزایش مییابد،IT جایگزین نیروی کار میشود،از این روITمنجر به کاهش تعداد مدیران میانی و کارکنان دفتری میشود،همینطور که هزینهIT کاهش مییابد،جایگزین سایر اشکال سرمایه همانند ساختمان و ماشینآلات،که نسبتاً گران باقی ماندهاند نیز میشود.IT آشکارا برهزینه و کیفیت اطلاعات تاثیر میگذارد و همچنینIT میتواند هزینه مدیریت داخلی را کاهش دهد.
2-2-1-15- اثرات سازمانی و رفتاری فناوری اطلاعات
تئوریهای مبتنی بر جامعهشناسی سازمانهای پیچیده،زمینه درک ما را از چگونگی و چرایی تغییر بنگاهها در هنگام اجرای کاربردهایIT فراهم میآورند.
2-2-1-16 نقش فناوری اطلاعات در مسطح کردن سازمان ها
سازمانهای بزرگ بروکراتیک قبل از عصر رایانه،اغلب ناکارآمد و در برابر تغییر کند بودند و نسبت به سازمانهای جدید توان رقابتی کمتری داشتند،برخی از این سازمانهای بزرگ کوچک شدهاند و تعداد کارمندان و سطوح سلسله مراتب آنها کاهش یافته است.
محققان رفتاری این گونه تئوری پردازی کردهاند که تسهیلات فناوری اطلاعات از طریق گسترش توزیع اطلاعات به منظور توانمندسازی کارمندان سطوح پایین و افزایش کارایی مدیریت،سلسله مراتب را کاهش میدهد.
2-2-1-17 افزایش انعطاف پذیری سازمانها به کمک فناوری اطلاعات
IT به بنگاه ها کمک میکند تا ساختار انعطاف پذیرتری داشته باشند و توانایی آنها را در درک تغییرات بازار و واکنش به آنها و بهرهمند شدن از فرصتهای جدید افزایش میدهدسیستمهای اطلاعاتی به بنگاه های بزرگ و کوچک کمک میکنند تا انعطافپذیری بیشتری پیدا کرده و برمحدودیتهایی که بواسطه اندازه به آنها تحمیل میشود غلبه کند،سازمانهای بزرگ میتوانند ازIT به منظور دستیابی به سرعت پاسخگویی سازمانهای کوچک استفاده کنند،IT میتوانند به بنگاهها کمک کند تا محصولات و خدماتی را که مناسب با نیاز مشتریان تولید کردهاند به بازارهای هدف بسیار کوچک معرفی کنند.
2-2-1-18 تاثیر فناوری اطلاعات برتصمیم گیری مدیریت

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد عرفان نظری

بستن منو