سرمایه های انسانی

سرمایه های انسانی

دانلود پایان نامه

 

بیشترین مساحت شهری نسبت به جمعیت در فاصله سالهای 1345 تا 1355 روی داده است. از سالهای 1355 تا 1365 این روند رو به کاهش گذارده و نسبت رشد مساحت به جمعیت افزایش بسیار اندکی را نشان میدهد. همچنین در دوره ده ساله بعدی نیز رشد مساحت نسبت به جمعیت رشد جمعیت افزلیش کمی داشته است. طی سالهای 1375 تا 1385 این روند صورت معکوس به خود گرفته ونسبت رشد مساحت به جمعیت رو به کاهش رفته است. از سالهای 1385 تا 1390 برای اولین بار در تاریخ 100 ساله مشهد نسبت افزایش جمعیت و مساحت به صورت برابر بوده است (اصفهانی و دیگران،41:1392).متوسط رشد سالانه (درصد) جمعیت از سال 75 تا 85 برابر 5/2 درصد بوده است (آمارنامه شهر مشهد،28:1390). بر اساس سرشماری 1390، شهر مشهد با جمعیت2766258 نفر و با مساحت 860/28 هکتار دارای 13 منطقه، 43 ناحیه و 154 محله میباشد. این شهر 90 درصد از جمعیت شهرستان مشهد و 7/3 درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است. تراکم جمعیت در کلانشهر مشهد 96 نفر در هکتار است (اصفهانی و دیگران،42:1392). درطرح جامع فعلی شهرمشهدکه درسال 1372 به تصویب شورایعالی شهرسازی ومعماری رسیده است پیشبینی شده که وسعت شهرتا سال 1395 به حدود 245 کیلومترمربع وجمعیت آن به5،400000 نفربرسد (جوان، 7:1380).
3-2-6-ویژگیهای اجتماعی
درزمینه اجتماعی در کلانشهر مشهد سرمایه های انسانی،فرهنگی واجتماعی بالقوه برای ارائه خدمات عالی تخصصی،فرهنگی وگردشگری درمقیاس منطقهای، ملی و فراملی وارتقای سطح عمومی رفاه اجتماعی،وجود دارند. درعین حال فرهنگها،اقوام ومذاهب مختلف درکلانشهر مشهد همزیستی مسالمت آمیز دارند. درسالهای اخیرتقاضا برای تحصیلات عالی دانشگاهی درشهرافزایش یافته است. (مهندسین مشاورفرنهاد،1386: 20).
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270
مآخذ: حیاتی، 125:1392
3-2-7-ویژگیهای اقتصادی
شهرمشهد به عنوان بزرگترین کلانشهرموجود درشرق کشور،ازپتانسیلهای بالایی دربخش اقتصاد خود برخورداراست. این شهربا داشتن نقش غالب خدماتی،دارای سهم بالایی ازمشاغل خدماتی وگردشگری کل کشورمی باشد،درزمینه اقتصاد وفعالیت وجود حرم امام رضاوتوسعه فعالیتی شهرمشهد برمبنای ارائه خدمات به زائران ونزدیکی این شهربه مرزهای شرقی کشورموجب شده تا:
– این شهربه یکی ازبازارهای عمده واردات وصادرات کالابدل گردد
– با ۵/ ۲ میلیون نفرجمعیت وبیش از ۱۷ میلیون نفرزائروگردشگردرسال،دارای حجم قابل توجهی سرمایه ومنابع مالی بسیارقوی است.
– بابیش از ۶۰ درصد سهم اشتغال دربخش خدمات توان اقتصادی بالایی دراین بخش دارد.
– اقتصاد شهر گرایش چند وجهی دارد وبه افزایش تنوع فعالیتی وگسترش بازار متنوع کارتمایل نشان میدهد.
– بخش عمومی ونهاد آستان قدس رضوی تمایل روزافزونی به سرمایه گذاری اقتصادی بارویکرددانش محوردربخش های صنعت،خدمات،گردشگری وتجارت باگرایش های پیشرفته ونوین (Hi-Tec)،صنایع پاک وسبزدرمحدوده شهرمشهد ومحیط پیرامونی نشان می دهند.
– درسالهای اخیربازارکاروسرمایه درشهربا فنآوری ارتباطات واطلاعات وتکنولوژی نوین تجهیزشده اند.
– صنایع دستی به ویژه صنایع پارچه بافی،قالیبافی وگلیم بافی ونیزصنایع سنگی پیشینه قوی دارند که درحال حاضربا کم توجهی روبروهستند.
– به ویژه سرمایه گذاری گسترده ای درفعالیت های خدماتی واسکان موقت زائران دراین محدوده صورت گرفته است.
درعین حالا اتکای اقتصادی شهربرخدمات زیارت وگردشگری وتمرکزبیشتراینگونه فعالیتها درپیرامون حرم ومنطقه مرکزی شهرموجب شده تا:
بازارمتعادل ویک پارچه کاروسرمایه درشهروجود نداشته باشد وبازتولید ثروت ودرآمد درمناطق مرکزی شهرمتراکم گردد.
کریدورهای علم وفنآوری ومراکزپژوهشی به عنوان بسترهای تولید اقتصاد دانش محوروجود نداشته باشد .همراه با افت کیفی اتفضایی وعملکردی محدوده مرکزی شهر،این محدوده ازساکنان دائمی تخلیه شده وامنیت اجتماعی وپایداری توسعه دراین محدوده با مخاطراتی مواجه شده است (همان منبع، 24-23).
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع دیدگاه فقهای عامه

Close Menu