رهبری کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک

دانلود پایان نامه

رهبری کاریزماتیک

‏کاریزما، در اصطلاح به خصوصیت کسی گفته می شود که به شخصه و یا به عقیده دیگران، دارای قدرت رهبری فوق العاده است. این اصطلاح اغلب در علوم سیاسی و جامعه شناسی به کار برده می شود تا زیر مجموعه ای از رهبرانی را که با استفاده از نیروی تو انایی شخصی خود می توانند تأثیراتی عمیق و استثنایی در پیروان خود داشته باشد، توصیف کنند. وبر، کاریزما را چنین توصیف می کند: «ویژگی خاصی از شخصیت یک پدیده».

‏رهبری کاریزماتیک یا رهبری مبتنی بر جاذبه استثنایی، به گونه ای از رهبری گفته می شود که دارای قدرت و توانایی الهام بخش به پیروان باشد و این در حالی است که توانایی ها صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد. در این نوع رهبری، رابطه ای بدون استفاده از پاداش های مالی و اعمال زور برقرار می شود(کمالیان،1385).

رهبران،وقتی کاریزماتیک هستندکه چشم اندازهای آنان بسیار متضادباوضعیت کنونی باشد،ولی درعین حال بایدبرای پیروان آزادی عمل وجودداشته باشدکه آنرابپذیرندیانه (کمالیان،1385) .

رهبران کاریزماتیک،ممکن است ریسکهای شخصی بالارا بپذیرندوهزینه های بالایی رامتحمل شوند و از خود گذشتگی کنند تا به اهداف مشترک برسد.

رهبران کاریزماتیک،مهارت خودرادرفراتررفتن ازنظام موجودازطریق به کاربردن ابزارهای نامتعارف واستثنایی به اثبات می رسانند.

رهبران کاریزماتیک،رفتارهایی راکه بدیع وغیرعادی اندبه کارمی برندوریسکهای شخصی را انجام میدهد که به احتمال زیادبه منافع شخصی آنها ضررمی زند.

رهبران کاریزماتیک،ارزیابی دقیقی ازمنابع محیطی خود دارندودرک می کنند که وقتی محدودیت‌ها وفشارمنابع محیطی برای رهبران کاریزماتیک مثبت است،آنهاراهبردهای ابتکاری خودرابه کارمی گیرند.

رهبرکاریزماتیک،وضعیت حاضررا به عنوان وضعیتی منفی و طاقت فرسا واهداف آینده رابه عنوان جایگزینی جذابتروقابل حصول توصیف می کند.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع مالکیت معنوی

رهبران کاریزماتیک،انگیزه های خود رابه روشنی بیان می کنند تا بتوانندازطریق رفتار جسورانه و اظهاراعتماد به نفس، تخصص، نامتعارف بودن و نگرانی درموردنیازهای پیروان، رهبری کنند(نورعلیزاده،2009).

‏براساس مطالعاتی که در سال های اخیر صورت گرفته است، رهبران به دو دسته تقسیم شده اند:

1) رهبران مبادله ای

2‏) رهبران تحول آفرین

‏از مکتب قبلی، مکاتب: ویژگی های رهبری، رفتاری، اقتضایی و شایستگی رهبری به رهبران مبادله ای توجه دارند. این نوع رهبران، پیروان خود را هدایت یا تحریک می کنند و موجب تأمین هدف های سازمان می شوند.مکاتب هوش عاطفی و رهبری کاریزماتیک، بر رهبران تحول آفرین تمرکز دارند. این نوع رهبران، الهام بخش و روحیه دهنده پیروان خود بوده و آنها را در مسیری هدایت می کنند که منافع سازمان را تأمین می کند. گفتنی است که در سال های اخیر عده ای از محققان، رهبری تحول گرا را نوع پیشرفته رهبری کاریزماتیک دانسته و آن را «نئوکاریزماتیک» نیز نامیده اند. «آوولیو» و «یامارینو» از این دسته افراد هستد. تئوری های نئوکاریزماتیک برنقش رهبران کاریزماتیک که پیروان کشش احساسی قابل توجهی به آن ها دارد تاکید می کند(فقیهی ،1385).

بستن منو