رهبری تحول آفرین، اثربخشی سازمانی

رهبری تحول آفرین، اثربخشی سازمانی

دانلود پایان نامه

وهمکارانش(۱۹۹۰)با۲۴سوال گرداوری شد.نمونه آماری این پژوهش ۲۵۰نفراست.درتجزیه وتحلیل آماری ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است وپس ازآن داده هاتوسط نرم افزار spss،مشخص شدکه ضریب همبستگی متغیرهای ویژگیهای آرمانی،رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی،انگیزش الهام بخش وملاحظات فردی رهبری تحولی مدیران بارفتارشهروندی سازمانی دبیران درسطح معنی داری ۰۰/۰به ترتیب ۸۱/۰%،۸۲/۰%،۷۹/۰%،۸۷/۰%و۸۰/۰%بودکه نشان دهنده رابطه بسیار معنادار ومطمئن بین رهبرتحولی آموزشی مدیران ورفتارشهروندی دبیران می باشد.
-بختیارپور(۱۳۷۹-۱۳۸۰)،درباره وضعیت بهداشت روانی استان اصفهان پژوهش انجام دادکه نتایج این تحقیق نشان دادکه۶۵/۲۶%بیماران درنواحی برخوردار،۲۳%نیمه برخوردارو۳۶/۲۴%محرم است.واگرچه ۲۵/۵۷ درصدمبتلایان زن و۲۵/۴۲درصدآنهامردهستند.امانتایج آزمونهای آماری رابطه معناداری رابین جنسیت واحتمال ابتلابه اختلال روانی نشان نداد.رایج ترین اختلالهای روانی دربین معلمان اصفهان به ترتیب شامل اختلالات اضطرابی خلقی(انواع افسردگی)،جسمانی،سازگاری،جنسیتیواختلال خواب بود.
-امیدی(۱۳۸۰)،وضعیت بهداشت روانی معلمان شهرکاشان راموردبررسی قراردادکه درآن یک گروه نمونه تصادفی ۳۰۰نفره ازمعلمان وبه این نتیجه رسید۲۳درصدازمعلمان جامعه آماری موردمطالعه به یکی ازانواع اختلالات روانی دچارهستند.رایج ترین این اختلالات به ترتیب میزان شیوع،اختلال کم خلقی(۶%)اختلال اضطراب(۵%)بود.بالاترین درصدبیماری درمعلمان دارای مدرک دیپلم(حدود۳۱%)وپایین ترین میزان اختلال درمعلمان بامدرک تحصیلی فوق دیپلم(۴%)می باشدودرزنان(۲۳%)ودرمردان(۱۳%)دچاراختلال روانی بودند

تحقیقات خارجی:
-پال هرسی وکنث بلانچارد؛الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت را به چهاردسته براساس وظیفه مدار ورابطه مدار (قوی-ضعیف)تقسیم بندی نموده وتعامل انسانی را با انجام وظیفه وساختار مرتبط می سازد ومی گویند نمره رهبرانی که ازوظیفه نمره بالاولی دررابطه نمره پایین دارند متمایلند تابه زیردستان دستور دهند که چه کاری را انجام دهند .ورهبران که از لحاظ رابطه ووظیفه نمره بالادارند سعی می کنند به افراد تحت پوشش خود بقبولانند که چه چیزی راباید انجام دهند.وافرادی که دروظیفه وساختار ضعیف ولی دررابطه قوی هستند تمایل به همکاری باافرادزیر دست خود داشته وافرادی که به وظیفه ورابطه دل نبسته اند علاقمندند که وظیفه خودرا به کس دیگر واگذار نمایند(علاقه بند،۱۳۷۵).بنابراین چهار سبک رهبری را می توان بااصطلاحات :۱)دستوردادن ۲)عرضه کردن ۳)مشارکت دادن ۴)واگذاری اختیار مشخص کرد.
-جوزف باندی وجان وایلز۴۶ الگوهای رهبری ونظارت رابه پنج دسته تقسیم کردند:۱-رهبرانی که در جستجوی اطاعت بی چون وچرا هستند.۲-رهبرانی که تصمیمات را بدون مشورت با گروه اتخاذ می کنند .۳-رهبرانی که براختیار متکی نیستند .۴-رهبرانی که پیشنهادهای گروه کار را می پذیرند.۵-رهبرانی که تصمیم گیری را به گروه محول می نمایند.
-چانگ۴۷(۲۰۰۸)،تحقیقی بین ۳۰۰مدیرارشدشرکتهای تایوانی صورت گرفت ومشخص گردیدکه اولاسبکهای رهبری تحول آفرین ومراوده ای رابطه معناداری باارتقاعملکردشرکتها دارند،هرچنداین رابطه درموردسبک رهبری تحول آفرین،همبستگی بیشتری رانشان می دهد.ثانیاگرایش کارآفرینانه تاثیرمثبتی برعملکرداین شرکتها داردواین رابطه معناداراست وثالثارهبری آفرین همواره باگرایش کارآفرینانه به عملکردبالاتری منجرمی شود.
-روکمانی وهمکاران۴۸(۲۰۱۰)،تحقیقی که از۳۰۰مدیرشاغل درسازمانهای هندی صورت گرفته ورابطه رهبری را بااثربخشی سازمانی سنجیده است.نتایج نشان دادکه دراین سازمانهاهردوسبک رهبری تحول آفرین ومراوده ای، برارتقااثربخشی سازمانی موثرند،ولی تاثیررهبری تحول آفرین بیش ازرهبری مراوده ای است.بابهره گیری این مدیران ازهردوسبک رهبری درکنارهم ودریک پیوستارتاثیرمثبت رهبریبراثربخشی سازمانی مشهودبوده است.
-نیتز۴۹(۱۹۷۱)درموردسلامت روانی معلمان انجام داد،مشاهده شدازهرسه نفرمعلم دونفررامی توان ازنظرروانی با ثبات تلقی نمود.یعنی اینکه ازهرسه نفریک نفربه هرصورت دچارنوعی مسئله روانی می باشد.
-آلن برگ۵۰(۱۹۷۳)درپژوهشی که انجام دادبه این نتیجه رسیدکه درمدارسی که معلمان ازروحیه وسلامت روان بالایی برخوردارنددرپیشرفت دانش آموزان افزایش مشاهده می شودوبرعکس روحیه پایین وعدم سلامت روان و رضایت شغلی می تواند به کاهش بهره وری وازپادرآوردن معلم منجرشودکه این موضوع باکاهش علاقه ،کاهش کیفیت تدریس،کاهش فعالیت وتلاش برای ترک شغل مرتبط است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد تکنیک های آماری

فصل سوم
روش واجرای پژوهش

مقدمه:
دراین فصل به تشریح روش اجرای پژوهش پرداخته می شودومطالبی شامل روش پژوهش،جامعه آماری،نمونه آماری وروش نمونه گیری،ابزارگردآوری اطلاعات وروش آماری مورداستفاده دراین پژوهش موردبررسی قرار می گیرند.
روش پژوهش:
روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد سازمان ها رویدادها یا رویه ها می گردد.(خاکی، ۱۳۸۲).
تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند وبه شرایط یا روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد( خاکی، ۱۳۷۱).
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) و جود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعات همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در در انجام پیشبینی ها باشد.مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند(خاکی،۱۳۷۱).
پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه منظمی از داده هاست که آنرا ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند(خاکی، ۱۳۷۱).

جامعه آماری:
تعریف جامعه آماری: عبارت است ازکلیه عناصروافرادی که دریک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی،منطقه ای، محلی ویامکانی)دارای یک یاچند صفت مشترک باشند(حافظ نیا،۱۳۸۹).
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان می باشد که شامل ۶۵مدیر(۳۳مدیر زن و۳۲مدیرمرد)و۴۴۷دبیر(۲۳۰دبیرزن و۲۱۷دبیر مرد) بود.
نمونه آماری وروش نمونه گیری:
روش نمونه گیری که دراین پژوهش استفاده شد روش نمونه گیری طبقه ای بود.برای حجم نمونه از جدول موریس ومورگان استفاده شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مفهوم شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو