دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

2-Code de l’organisation Judisiare, DALLOZ, Edition 83, 1991  

3-Eva, Joly, Republique Procedure Civile, Recours en revision, DALLOZ, Paris, 2éd, 1920
4-Fay,Ernest,La cour de cassation,DALLOZ,Paris,1903
5-Gerard, Couchez, Procédure civile, Dalloz, 1998
6-Jacque,Boré, La cassation en matière civile, DALLOZ,Paris, 2009
9-Nouveau Code De Procédure Civil, DALLOZ, Edition 83, 1991
10-Picca, George et Liane Corbet, La cour de cassation, Presses Universitaire De France; premier édition, 1986
11-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985
12-Vincent et Guincand, précis de procédure civile, 22 éd,n 1083
ج- مقالات:
آشتیانی، محمد حسن، مقاله آیین دادرسی شورای دولتی فرانسه، نشریه قضاوت، شماره 28،مهرماه 1390
الحجار، دکتر حلمی محمد، اسباب الطعن بطریق النقض دراسه مقارنه، الجزء الاول، موسسه عبدالحفیظ البساط لتجلید و تصنیع الکتاب، بیروت،2004
ژگو، ژان، مقاله وظایف دادسرا در امور مدنی فرانسه، ترجمه دکتر سید محسن صدر زاده افشار، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 18، دی ماه 1354
سواد کوهی فر، سام، مقاله بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه در مقایسه با بخش نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه، مجله حقوقی دادگستری، شماره 35، تابستان 1380
سواد کوهی فر، سام، مقاله صلاحیت رسیدگی مرجع قضایی به تبع خواهان (دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی)، مجله دادرسی، شماره 24، بهمن و اسفند 1379
سواد کوهی فر، سام، اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان، فرانسه و انگلیس، نشریه حقوق اساسی، تهران، زمستان 1384، شماره 5
صدر زاده افشار، سید محسن، مقاله تحول دیوان عالی کشور فرانسه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 32، تیرماه 1373
عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، شماره26، بهار1387
عالمی، شمس الدین، مقاله رسیدگی فرجامی و لزوم تغییر در روش دیوان عالی کشور، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 8 و 9، خرداد 1354
فرج الهی، رضا، مقاله نظارت دیوان عالی کشور، تحولات، بایدها و نبایدها، مجله پیام آموزش، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، سال نهم، فروردین و اردیبهشت 1390
محمد زاده وادقانی، علیرضا، ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، پاییز 1378، شماره45

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

بستن منو