درجدول، ۸۰۸۵/۰

درجدول، ۸۰۸۵/۰

ای

۲۲-۲۳
موانع ماهیتی

۱-۲۳
پرسشنامه

۳- ۶. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه)
در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه طراحی شده روایی و پایایی آن به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت :
۳-۶-۱.روایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه با نظر مشورتی اساتید محترم و تعدادی از مدیران شرکت بیمه کارآفرین مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۶-۲.پایایی پرسشنامه
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه های طراحی شده در یک پیش آزمون توسط تعداد ۳۰ نفر تکمیل و سپس با استفاده از نرمافزار spss آلفای کرونباخ متغیرها محاسبه گردید. از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ حاصله برای هر یک از متغیرها و برای پرسشنامه از عدد ۷/۰ بزرگتر است، لذا می توان گفت که پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوب برخوردار می باشند. نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ درجدول شماره ۳-۳ نشان آمده است .
جدول۳- ۳ محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه
ضریب آلفا
تعداد سوالات
متغیرها
۸۰۸۵/۰
۹
موانع ساختاری
۷۲۶۴/۰
۴
موانع رفتاری
۷۸۳۹/۰
۸
موانع زمینه ای
۷۱۸۶/۰
۲
موانع ماهیتی
۸۱۹۴/۰
۲۳
پرسشنامه
۳-۷. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری)

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردجایگاه اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu