دانلود پایان نامه درمورد مدیریت بازاریابی

دانلود پایان نامه درمورد مدیریت بازاریابی

دانلود پایان نامه

 

کریمی، آ.1378. پرسش و پاسخ بیمه ای ،تهران: بیمه مرکزی ایران.
کریمی، آ.1379. مبانی علمی و نظری بیمه های اموال، تهران: بیمه مرکزی ایران.
لاولاک، ک؛ لارنس، ل. 2001 و 1385. ترجمه ب فروزنده، اصفهان: نشر آموخته.
مهرگان، م ر. 1384. پژوهش عملیاتی پیشرفته،نشر کتاب دانشگاهی.
محمدزاده، ا. 1377. بررسی تعمیم، مارک بر سهم بازار در صنایع غذایی و لوازم بهداشتی در ایران (پایان نامه کارشناسی ارشد)، اصفهان، دانشگاه اصفهان، صص 73-69.
محمدیان، م؛ شفیع ها، ر. 1387. بررسی عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند گوشی موبایل از دیدگاه مصرف کننده (با استفاده از مدل آکر)، مجموعه مقالات کنفرانس بین‏المللی برند، صص 83-81.
محمودیان، م م؛ صدری نیا، ع؛ ابراهیمی و ع؛ بیات. 1387، ارائه مدلی جهت بررسی رابطه بین منافع مصرف کننده (رضایت و وفاداری مشتریان نسبت به مارک های فروشگاهی هاکوپیان)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.
موون، ج؛ اس مینور. 1381. رفتار مصرف کننده، ترجمه ع صالح اردستانی، جلد اول، تهران: نشر آن.
مومنی، م و ع؛ فعال قیومی. 1387. تحلیل داده های آماری با استفاده از spss ، انتشارات کتاب نو.
ناصری طاهری، م. 1381. انتخاب آمیخته بازاریابی با استفاده از تکنیک AHP ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان.
ونوس، د؛ ابراهیمی، ع؛ روستا، ا.1382. مدیریت بازاریابی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
ونوس، د؛ ابرهیمی، ع؛ روستا، ا. 1377. تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)، چاپ دوم تهران: انتشارات سمت.
ونوس، د؛ صفائیان، م. 1385. مروری جامع بر اصول، مفاهیم و روشهای بازاریابی، گردآوری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نگاه دانش، ص 384.
هولت داگلاس، ج؛ ارا تیلور. 1383. نامهای تجاری چگونه رقابت می کنند، ترجمه ع عیاری، گزیده مدیریت، شماره 42، آذر ، صص 47-41.
منابع غیر فارسی:
Aaker, D.1991. “managing Brand Equity”, Free press.
Aaker, D. 1991.” Managing brand equity”. The Free Press . New York. NY.
Aaker, D. and Joachimsthaler.2000. “Brand leadership”, Free Press .New york.
Aaker, D. and kerin Lane kelle.1990. “Consumer eralaation of brand extension” Jornal of marketing, VoL 54.(Jan) ,pp 27-40.
Ball, D. Simoes, P. Machas. A 2004. The role of communication and trust in explaining customer loyalty- An extension to the ECSI model; European Journal Of Marketing: Vol. 38, No 9/10,pp.1272-1293.
Baker, M. J.1999. “EncycloPedia of marketiny” EMB.
Bashiri, M and S-Ameri, MH and Moharramzadeh, M and Hadi, H.2010. “Evaluation Of Sport Sponsorship: As An Element Of Sport Marketing Mix”,International Review of Business Research PapersVol.6, No.1 Februar, pp. 57-74.
BBdo Group.2001. “Brand equity excellence volumel:Brand equity review” , Dusseldurf, Germany.
Bendixen, m, kala, A.Bukasa and Russell Abbratt.2003. “Brand equity in the business –to – market” industrial marketing management, Vol 33 , pp 371-380.
Bharadwaj.S.G, varadarajan, R.P.and Fahy , J. 1993. Sustainable competitive advantage in service industries: aconceptual model and research proposition Journal of Marketing, Vol. 57, October, pp83-99.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره تقلب نسبت به قانون

بستن منو