دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه فردوسی

دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه فردوسی

دانلود پایان نامه

راسل، برتراند( 1373) تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران، پرواز.  

رزمجو، حسین.(1382). نقد و نظری بر شعر گذشته فارسی از دیدگاه اخلاق اسلامی، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.
روسو، ژان ژاک.(1360). امیل یا آموزش و پرورش، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات شرکت سهامی خاص چهر.
ریپکا، یان.(1354). تاریخ ادبیات ایران، مترجم: عیسی شهابی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
زمانی،کریم. (۱۳۸۲). میناگر عشق (فهرست موضوعی مثنوی). تهران: نشر نی
ژان برن.( 1357) فلسفه اپیکور، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران، امیرکبیر.
سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله.(1371). گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ هفتم، تهران، انتشارات صفی علیشاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ .(1372).بوستان؛ به کوشش غلامحسین یوسفی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخن.
شیروانی، علی.( 1376).فرا اخلاق ، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دفتر اندیشه جوان.
طباطبائی، محمد حسین .( 1411هـ.ق). اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج1، پاورقی مطهری، مرتضی، قم، صدرا.
ــــــــــــــــــــــ .( 1411هـ.ق). تفسیر المیزان، بیروت لبنان مؤسسه الاعلی للمطبوعات.
ــــــــــــــــــــــ .(1368). اصول فلسفه و روش رئالیسم(مقاله اعتباریات و رسائل شیعه)، تألیف مرتضی مطهری، قم؛ صدرا.
طوسی، ابوجعفربن محمدبن حسن.(1387). اخلاق ناصری، چاپ ششم، تهران، انتشارات خوارزمی.
غرویان، محسن.( 1377). فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام، قم، موسسه فرهنگی یمین.
فتحعلی خانی، محمد، 1377، فلسفه اخلاق، قم، دفتر نشر و تحقیقات مرکز جهانی علوم اسلامی.
فرانکنا، ویلیام.( 1383). فلسفه اخلاق، هادی صادقی، قم، طه.
فردوسی طوسی، ابوالقاسم.(1387). شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ نهم، تهران، نشر قطره.
فوشه کور، شارل – هنری دو.( 1377). اخلاقیات: مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی، چ اول، مترجمان: محمدعلی امیر معزی و عبدالحمید روح بخشان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران.
فیض کاشانی، محسن.(1365). اخلاق حسنه، مترجم: محمدباقر ساعد خراسانی، انتشارات پیام آزادی.
قانعی خوزانی، مهناز. (1388). اخلاق در نگاه مولانا «چیستی و هستی». تهران: نگاه معاصر
کانت، ایمانوئل. (1373). بنیاد مابعدالطبیعه، ترجمه‌ی حمید عنایتی و علی قیصری، تهران: خوارزمی
کانت، ایمانوئل.(1369). بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، حمید عنایت وعلی قیصری، تهران، خوارزمی.
مصباح یزدی، محمدتقی .( 1372). دروس فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات.
ـــــــــــــــــــــــ .(1378). نظریه سیاسی اسلام، ج2(کشورداری)، قم، موسسه آموزشی امام خمینی.
ـــــــــــــــــــــــ .( 1381). فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، تهران، نشر بین‌الملل.
ـــــــــــــــــــــــ .(1384). نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، قم، موسسه آموزشی امام خمینی.
مصباح، مجتبی. ( 1378). فلسفه اخلاق، تهران، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره دانشجویان کارشناسی ارشد

بستن منو