دانلود پایان نامه درمورد 
جامعه آماری، روش تحقیق، بازاریابی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه درمورد جامعه آماری، روش تحقیق، بازاریابی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (‌خاکی،۱۳۷۹، صص ۱۴۳-۱۴۲). برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجربه نتیجه گیری نادرست می‌شود. هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید. در این فصل روش تحقیق، روش گردآوری دادهها، جامعه آماری و نمونه آماری، تکنیکهای بکار گرفته شده برای تحلیل داده‌ها و.. . تشریح خواهند شد.
۳-۱ روش‌شناسی پژوهش
۳-۱-۱ روش تحقیق
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود و تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤالهای خاص پاسخ دهند.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است.
۳-۱-۲ جامعه آماری‌: (N)
با توجه به اهداف و سوالات مورد نظر این تحقیق جامعه آماری این پژوهش از کلیه شهروندان تهرانی که مالک و مشتری مرسدس بنز هستند، تشکیل شده است.
۳-۱-۳ نمونه آماری‌: (n)
حجم نمونه از میان مشتریان با استفاده از فرمول شارل کوکران برای جامعه نامحدود با مقدار خطای ۵ درصد، ۳۸۴ نفر خواهد بود.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

۳-۱-۴ روش یا روش‌های نمونه گیری‌
برای نمونهگیری از میان مشتریان از روش نمونهگیری در دسترس (اتفاقی) استفاده خواهد شد.
۳-۱-۵ ابزار گردآوری داده‌ها
۱- روش کتابخانه‌ای: برای جمع آوری اطلاعات و پیشینه‌ی تحقیق و از کتاب‌ها و مقاله‌های تخصصی در ارتباط با استراتژی‌های بازاریابی استفاده شده است.
۲- مصاحبه‌: از روش مصاحبه خبرگی برای به دست آوردن شاخص های مرتبط با استراتژی حسی بازاریابی استفاده شده است
۳- روش میدانی: تحقیقات میدانی در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد.
۳-۱-۵-۱ روایی و پایایی پرسشنامه
جهت بررسی روائی محتوایی (صوری) پرسشنامه‌ها، به نظر استاد راهنما استناد شد. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها به ضریب آلفای کرونباخ استناد شد. یادآور می‌شود قالب اصلی پرسشنامه‌ شامل گویه‌هایی با طیف پنج درجه‌ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، بی‌نظرم، مخالفم و کاملاً مخالفم) و نحوه نمره گذاری آن نیز به ترتیب (۵-۴-۳-۲-۱) بود.
جدول۳- ۱: ترکیب سوالات پرسشنامه
ابعاد
شماره سوالات
بازاریابی حسی
تجربه
۱-۵

قیمت
۶-۱۰

چیدمان
۱۱-۱۵

تعامل
۱۶-۲۰

تبلیغات دهان به دهان
۲۱-۲۴
خرید مشتریان

۲۴-۳۰

۳-۱-۶ ابزار تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر، با توجه به فرضیه‌های پژوهش، از روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها استفاده خواهد شد. به طور کلی در سطح آمار توصیفی از معیارهایی همچون جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای رگرسیون و تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شد.

فصل ۴
تجزیه و تحلیل پژوهش

مقدمه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو