دانلود پایان نامه درمورد بررسی فرضیه چهارم

دانلود پایان نامه درمورد بررسی فرضیه چهارم

دانلود پایان نامه

سطح معناداری .000
تعداد کل 214 214  

گفتگو با شنوندگان
ضریب همبستگی پیرسون 1 .633**
سطح معناداری
.000
تعداد کل 214 214
نتایج انجام آزمون پیرسون رابطه آماری بین دو متغیر برنامه های رادیو در قالب گفتگو با شنوندگان و میزان آگاهی از حقوق شهروندی نشانگر معناداری آن است با توجه به مقادیر ضریب همبستگی پیرسن که برابر است با 0.633 و سطح معناداری به دست آمده (0.000 )که از سطح معناداری برآورد شده یعنی 0.05 کمتر است بنابراین فرض معناداری این آزمون پذیرفته می شود و حاکی از این است که گفتگو با شنوندگان بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی موثر است با توجه به میزان این همبستگی به نظر می رسد شدت این همبستگی تقریبا” قوی می باشد و بیان می کند که با بالا رفتن برنامه های رادیو در قالب گفتگو با شنوندگان ، میزان آگاهی از حقوق شهروندی نیز بالا می‌رود و بر آن موثر است و بین این دو متغیر رابطه همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد.
رد می شود.
بررسی فرضیه سوم
: به نظر می رسد بین برنامه های رادیو در قالب تحلیل گفتمان با شنوندگان و میزان اگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد.
: به نظر می رسد بین برنامه های رادیو در قالب تحلیل گفتمان با شنوندگان و میزان اگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم آباد رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول 4-29: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون
تحلیل گفتمان آگاهی از حقوق شهروندی
آگاهی از حقوق شهروندی
ضریب همبستگی پیرسون .678** 1
سطح معناداری .000
تعداد کل 214 214
تحلیل گفتمان
ضریب همبستگی پیرسون 1 .678**
سطح معناداری
.000
تعداد کل 214 214
نتایج انجام آزمون پیرسون رابطه آماری بین دو متغیر برنامه های رادیو در قالب تحلیل گفتمان با شنوندگان و میزان آگاهی از حقوق شهروندی نشانگر معناداری آن است با توجه به مقادیر ضریب همبستگی پیرسن که برابر است با 0.678 و سطح معناداری به دست آمده (0.000 )که از سطح معناداری برآورد شده یعنی 0.05 کمتر است بنابراین فرض معناداری این آزمون پذیرفته می شود و حاکی از این است که تحلیل گفتمان با شنوندگان برنامه های رادیو بر میزان آگاهی از حقوق شهروندیشان موثر است با توجه به میزان این همبستگی به نظر می رسد شدت این همبستگی نسبتاً قوی می باشد و بیان می کند که با بالا رفتن برنامه های رادیو در قالب تحلیل گفتمان ، میزان آگاهی از حقوق شهروندی نیز بالا می‌رود و بین این دو متغیر رابطه همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد.
رد می شود.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره نظام اقتصادی سرمایه داری

بررسی فرضیه چهارم

Close Menu