دانلود پایان نامه درمورد 
بازاریابی، بازاریابی حسی، مصرف کنندگان، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه درمورد بازاریابی، بازاریابی حسی، مصرف کنندگان، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه

تجربه زنده برند باشد. مصرف کنندگانی که در تجربه زنده برند شرکت می کنند، اسرار و رموز زیبایی را یادداشت می کنند؛ رموزی که از نسل های قبل به آنها رسیده است. آنگاه آنها را در یک جعبه قرار می دهند تا در مسابقه ای که به وسیله کارشناسان جهانی قضاوت می شود شرکت کرده و برنده شوند. فارغ از اینکه این تلاش و فعالیت چیست، واقعیت مهم این است که اسرار زیبایی در مرکز این تجربه قرار دارد و برای مصرف کنندگان، تعامل از طریق ارائه ارزش بیشتر و نیز “تجربه برند- ارتباط” بدون درک درجه ای از واقعیت اسرار زیبایی به عنوان بخش اصلی آنچه این محصول ارائه می‌دهد، تقریبا غیرممکن است. حتی اگر مصرف کنندگان در مورد آن به عنوان یک شخصیت برند هم فکر نکنند، باز هم به صورت نیمه خودآگاه یا ناخودآگاه این مفهوم را درک خواهند کرد. به همین ترتیب، زمان دیگری که با این محصول مواجه شدند، به طور خودکار با شخصیت این برند یعنی “اسرار زیبایی که می توان از نیاکان آموخت” ارتباط برقرار می‌کنند (سالاری، ۱۳۹۰).
۲-۲۰ پیشینه پژوهش
سالاری (‌۱۳۹۰) تحت عنوان مقاله‌ای با عنوان ” بازاریابی حسی: استراتژی SWIPE؛ آمیزهی بازاریابی حسی: (مطالعه ی موردی) ذکر می کند که این مقاله اساساً در مورد استراتژی آمیزهی بازاریابی حسی است. در این مقاله به یک جمع بندی در مورد ویژگیهای متمایز بازاریابی تجربی و حسی با استفاده از متدولوژی استقرا و قیاس مبتنی بر تحقیقات کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های عمیق، تعمیم استراتژی آمیزهی بازاریابی حسی، موسوم به سوایپ SWIPE در مقایسه با آمیزه ی بازاریابی سنتی یعنی همان P4 کلاسیک، و تطابق این استراتژی جدید با یک بررسی موردی از شرکت کره‌ای گراگم( GERAGEM)، انجام شده است.
ابراهیمی، ۱۳۸۷، تحت عنوان مقاله‌ای با عنوان ” تولید کنندگان سبز و مصرف کنندگان احساسی” بیان می دارد که‌این پژوهش درصدد است موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را به صورت نظام مند مطالعه کرده و نحوه اثر گذاری آن را بر رفتار خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قرار دهد. از این رو چگونگی تاثیر ارزش های اخلاقی و اجتماعی رعایت شده توسط شرکت را در فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان مواد غذایی مسئله خود قرار داده و فرضیه زیر را مطرح می سازد که بین بازاریابی اجتماعی و فرآیند احساسی تصمیم گیری مصرف کنندگان مواد غذایی رابطه وجود دارد.
بحرینی زاده، ۱۳۹۲، تحت عنوان مقاله‌ای با عنوان ” بررسی اثرات جذابیت احساسی پیام ویروسی و اعتبار پیام ویروسی بر نگرش مصرف کننده نسبت به برند” بیان می دارد که بازاریابی ویروسی یکی از روش های بازاریابی است که با گسترده شدن استفاده از اینترنت پدید آمد این روش ترکیبی است از بازاریابی دهان به دهان و اینترنت که مصرف کنندگان در آن مصرف کنندگان پیام هایی را که حاوی برند یا تبلیغات شرکت است را برای یکدیگر می فرستند. این پژوهش با هدف بررسی و سنجش اثرجذابیت احساسی پیام ویروسی و اعتبار پیام بر نگرش مصرکنندگان نسبت به برند صورت گرفت. در این راستا پس از مطالعه و برسی ادبیات موضوعی تحقیق، و مطالعه ی حدود ۳۰ مقاله در زمینه ی بازاریابی ویروسی، جذابیت های ظاهری پیام ویروسی و اعتبار پیام های ویروسی بررسی شده است. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که جذابیت های ظاهری پیام (خشم، ترس، تنفر، سرور و تعجب) و اعتبار پیام (فابلیت اعتماد، تخصص، جذابیت) بر نگرش مصرف کنندگان (اعتماد به برند، علاقه به برند، شدت خرید از برند ) تاثیر می گذارند.
ولی نژاد، ۱۳۸۹، تحت عنوان مقاله‌ای با عنوان ” بررسی کیفیت خدمات ارزش افزوده تلفن همراه بر روی رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه شرکت ایرانسل) ” بیان می دارد که هدف از این مقاله، بررسی شاخص هایی از رضایت و وفاداری در استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه می باشد. مدل مفهومی تحقیق ابعاد چند گانه ای از کیفیت خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را مشخص می کند که شامل چهار بعد مجزا می باشد و تأثیرات هرکدام از آن ها را بر روی رضایت و وفاداری مشتریان بررسی می نماید. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که هر کدام از این ابعاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارزش اقتصادی و ارزش احساسی بر روی رضایت و سپس وفاداری مشتریان تأثیر می گذارند. دو جنبه از ارزش دریافتی (ارزش اقتصادی و ارزش احساسی) تأثیر بازاریابی بر روی رضایت وسپس وفاداری مشتریان دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین ارزش احساسی و ارزش دریافتی هم ارتباط وجود دارد. در این خصوص، هر بعد از کیفیت خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تأثیرات متفاوتی بر روی ارزش اقتصادی، احساسی و سطحی از رضایت دارد. براین اساس، مدیران خدمات تلفن همراه در نظر دارند که تلاش های ارتقاء استراتژیک را بر مبنای نیازهای مشتریان هدف و اهداف بازاریابی توسعه دهند.
پایان نامه
مخدومی قره بلاغ، ۱۳۹۱، تحت عنوان پژوهشی با عنوان ” توسعه مدل وفاداری مصرف کننده : بررسی تاثیر بازاریابی حسی” بیان می دارد که تجربه مصرف کننده در ایجاد و حفظ روابط بلندمدت میان شرکت و مصرف کنندگان بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل تاثیرگذاری ادراکات مصرف کننده از بازاریابی تجربی بر ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری وی انجام گردیده است. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و سپس با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که ادراکات مصرف کننده از بازاریابی تجربی بر ارزش خوشایندی و سودمندی درک شده مصرف کننده و از طریق آنان بر وفاداری وی تاثیر دارد.
چو، ۲۰۱۰، تحت عنوان مقاله‌ای با عنوان ” بررسی اثرات بازاریابی حسی بر رضایت مشتریان با رویکرد کیفیت رابطه با مشتری” بیان می دارد که رقابت در حال حاضر در بازار افزایش یافته است و قدرت خرید مردم و اتخاب آنها افزایش یافته است، بنابراین آنچه برای مشتری حائز اهمیت می‌باشد ارتباطات حسی یا تجربی است. در این اطلاعات از مشتریان شرکت عمده فروشی کاستکو ( Costco ) جمع آوری شده است. مقاله با استفاده از کیفیت رابطه به عنوان متغیر مداخله گر نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین بازاریابی حسی بر رضایت مشتریان وجود دارد.
یون،۲۰۰۹، تحت عنوان مقاله‌ای با عنوان ” مطالعه مقاصد خرید مجدد در بازاریابی حسی: مطالعه موردی: رستوران فرانشایز” محصولات و خدمات بازاریابی در گذشته معمولا با استراتژی قیمت برنامه ریزی می شدند.
این مطالعه به دنبال بازاریابی حسی و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان رستوران می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی ساختارهای مختلف بازاریابی حسی و کشف ارتباط بین متغیرهای رضایت مشتری” و ” قصد خرید مجدد ” با استفاده از مدل رگرسیون میباشد. نتایج نشان داد که بازاریابی حسی عامل ضروری در هر ساختار می‌باشد. همچنین ارتباط معنی داری بین رضایت مصرف کننده و خرید مجدد در رستوران تایید شد.
سوپاوان، ۲۰۱۰،در پژوهشی با عنوان، بازاریابی حسی، احساسات و سرگرم کننده‌ها، بیان می دارد که‌این مطالعه با هدف پرداختن به شکاف در ادبیات و ارائه درک بهتر از مفهوم حس به نام تجاری انجام گرفته است. پرسشنامه توسط مشتریان تایلندی لوازم آرایشی و بهداشتی در سه فروشگاه خاص در بانکوک تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی است و نتایج نشان می دهد که بازازیابی حسی تجربه حسی، تجربه عاطفی، تجربه رفتاری، تجربه معنوی و تجربه‌های اجتماعی را تشکیل می دهند.
السا، ۲۰۱۰، در پژوهشی با عنوان، آیا بازاریابی حسی تحت تاثیر رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس قرار دارد؟ امروزه ما در یک بازار بسیار رقابتی است که در آن محصولات دارای تمام مزایای رقابتی بسیار پایدار است. وضوع اصلی برای شرکت ها برای زنده ماندن در این صحنه رقابتی می‌باشد. استراتژی‌های بازاریابی سنتی با تمرکز بر روی قیمت و یا کیفیت دیگر یک منبع بلند مدت تمایز و مزیت رقابتی نیست. بازاریابی حسی یک راه برای رسیدن به تمایز است. در این پژوهش تحقیق کیفی، مبتنی بر رویکرد توصیفی، با ایجاد ساختار مصاحبه انجام شده است. در این پژوهش به مقایسه احساسات مردم در یک فروشگاه و نگرش آنها پرداخته شده است.
نانو، ۲۰۰۹، در پژوهشی با عنوان، بازاریابی حسی در رویدادهای ورزشی، بیان میدارد که روند بازاریابی در حال تحول است، این پژوهش به منظور درک انگیزه برای مصرف کنندگان به خرید انجام گرفته است. در این تحقیق ابعاد مختلف بازاریابی در مسابقات ورزشی در نظر گرفته شده است و نتایج نشان میدهد که مفاهیم و رویدادهای بازاریابی ارتباط زیادی با احساس افراد و مشتریان دارند.
آنا، ۲۰۰۹، در پژوهشی با عنوان، بازاریابی حسی، یک رویداد جدید یا بخشی از آمیخته بازاریابی، بیان می کند که هدف از این مطالعه بررسی چگونگی بازاریابی تجربی و ایجاد و مدیریت روابط مشتری است. در این مطالعه با استفاده از ترکیبی از داده‌های اولیه و ثانویه انجام شده است. نتایج نشان داد که تغییرات در فن آوری، محیط رقابتی و نگرش مشتری در بازاریابی حسی تاثیر گذار است.
موسس، ۲۰۰۶، در پژوهشی با عنوان، بازاریابی حسی، ارزش تجربه شده، رفتار خرید و وفاداری مشتری در صنعت مخابرات، بیان میدارد طراحی مطالعه با جمعیت کل ۱۰۹۰ پاسخ دهندگان از پاسخ دهندگان انجام شده است که از آن یک نمونه ۳۸۱ انتخاب شده اند. مطالعات انجام شده با استفاده از بسته‌های نرم افزار های آماری مربوطه می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد بازاریابی حسی، ارزش و رفتار خرید پیش بینی قابل توجهی از وفاداری مشتری بوده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره فعالیت های روزانه

فصل ۳
روش‌شناسی پژوهش

مقدمه
فصل سوم این طرح پژوهشی، به روش‌شناسی۶۲ تحقیق اختصاص دارد. دستیابی به شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر اینکه با روش‌شناسی صحیح صورت پذیرد. روش شناس علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. روش، مجموعه شیوه‌ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و پرهیز از لغزش بکار گرفته می‌شود. روش، لازمه دستیابی به دانش و ابزاری جهت حرکت از مجهولات به معلومات است. روش علمی تحقیق، به همه مراحلی اشاره دارد که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین (که همان دستیابی به حقیقت است) مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از روش علمی، کشف حقیقت است. تحقیق از نظر روش شناسی، کاربرد روشهای علمی در حل یک مساله یا پاسخگویی به یک سئوال می‌باشد. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو