دانلود پایان نامه درمورد استفاده از تلویزیون

دانلود پایان نامه درمورد استفاده از تلویزیون

دانلود پایان نامه

دارد پس در این مرحله میزان استفاده ازماهواره را به عنوان متغیر وابسته وارد معادله رگرسیونی می کنیم و تاثیر آن را بر متغیرهای مستقل آزمون می کنیم

0.112-

حال نتاج بالا به این صورت بررسی می کنیم که :  

1- متغیرهایی که صرفا” به صورت مستقیم بر متغیر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته اند
2-متغیر هایی که صرفا” به صورت غیر مستقم بر متغیر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته اند
3- متغیر هایی که علاوه بر تاثیر مستقیم ، تاثیر غیر مستقیم نیز بر متغیر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته‌اند
متغیرهایی که صرفا” به صورت مستقیم بر متغیر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته اند:
متغیر میزان استفاده از تلویزیون ، تنها متغیری بوده است که توانسته تنها به صورت مستقیم بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر بگذاردالبته چون این متغیر بلافاصله بعد از آگاهی از حقوق شهروندی وارد معادله شده است و بعد عنوان متغیر وابسته میانی در نظر گرفته شده است بنابراین تاثیر غیر مستقیم بر آگاهی از حقوق شهروندی نداشته است میزان تاثیر متغیر استفاده از تلویزیون برابر با 0.398 بوده است که نشان می دهد به ازای یک واحد انحراف استاندارد تغییر در متغیر استفاده از تلویزیون ، میزان آگاهی از حقوق شهروندی به میزان 0.398 واحد تغییر خواهد کرد
متغیر هایی که صرفا” به صورت غیر مستقیم بر متغیر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته اند :
متغیر سن، تنها متغیری بوده است که تنها به صورت غیر مستقیم بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر داشته متغیر سن با واسطه متغیر میزان استفاده از تلویزیون با ضریب 0.064- ، با واسطه متغیر میزان استفاده از رادیو با ضریب 0.017 ، با واسطه متغیر سطح تحصیلات با ضریب 0.076- ، با واسطه متغیز میزان استفاده از اینترنت با ضریب 0.033 – و با واسطه متغیر میزان استفاده از ماهواره با ضریب 0.112- بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته است که با توجه به جهت ضریب مسیر این متغیر می توان گفت که در بیشتر مواقع تاثیر به صورت کاهنده بوده است .
متغیر هایی که علاوه بر تاثیر مستقیم ، تاثیر غیر مستقیم نیز بر متغیر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته اند :
متغیر میزان استفاده از رادیو علاوه بر تاثیر مستقیم تاثیر غیر مستقیم و با واسطه متغیر میزان استفاده از تلویزیون با ضریب مسیر 0.72 بر روی آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر گذاشته است دومین متغیری که توانسته در کنار تاثیر مستقیم به صورت غیر مستقیم نیز بر روی آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر بگذارد سطح تحصیلات بوده است متغیر سطح تحصیلات به واسطه دو متغیر میزان استفاده از تلویزیون با ضریب مسیر 0.022- و میزان استفاده از رادیو با ضریب مسیر 0.028- بر روی آگاهی از حقوق شهروندی موثر بوده است سومین متغیری که توانسته در کنار تاثیر مستقیم به صورت غیر مستقیم نیز بر روی آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر بگذارد میزان استفاده از اینترنت بوده است متغیر میزان استفاده از اینترنت به واسطه متغیرسطح تحصیلات با ضریب مسیر 0.264 بر روی آگاهی از حقوق شهروندی موثر بوده است.
چهارمین متغیری که توانسته در کنار تاثیر مستقیم به صورت غیر مستقیم نیز بر روی آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر بگذارد میزان استفاده از ماهواره بوده است متغیر میزان استفاده از ماهواره به واسطه متغیر میزان استفاده از اینترنت با ضریب مسیر 0.169 بر روی آگاهی از حقوق شهروندی موثر بوده است
جدول 4-27: نتایج تحلیل مسیر
انواع تاثیر متغیرها
کل غیر مستقیم مستقیم
0.398 0 0.398 میزان استفاده از تلویزیون
0.543 0.29 0.253 میزان استفاده ازرادیو
0.117 0.024- 0.141 سطح تحصیلات
0.105 0.037 0.068 میزان استفاده ازاینترنت
0.063 0.011
0.052 میزان استفاده ازماهواره
0.095- 0.04- 0.055- سن
= ضریب تعیین یا ضریب تشخیص
ضریب تعیین در تحلیل مسیر نشان دهنده آن است که یک رشته از متغیرها مجموعا” تا چه حد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند پس وسیله مناسبی برای ارزیابی کل مدل را فراهم می کند اگر مدلی تبیین کننده واریانس بیشتری باشد یعنی ضریب تعیین بالاتری داشته باشد یک مدل قوی تر به حساب می آید.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد هدایت و رهبری

بستن منو