دانلود پایان نامه درباره کتابخانه ملی ایران

دانلود پایان نامه درباره کتابخانه ملی ایران

دانلود پایان نامه

 

۳- تاریخ ایجاد فراموشخانه همزمان با تاسیس مصلحت‌خانه است. بنیانگذار فراموشخانه ملکم‌خان است. البته بعد از تائید رسمی از طرف ناصرالدین شاه. ملکم‌خان به گمان ما در 1275 نقشه خود را در اصلاحات ایران ضمن دفتر تنظیمات به شاه عرضه کرد و مورد عنایت واقع شد.
پی‌نوشت فصل پنجم
۱-برای مطالعه بیشتر ر.ک حبیبیان و آقا حسینی،۱۳۸۹
پی‌نوشت فصل ششم
۱- « تحول فکری فقط در قشر روشنفکر اتفاق نیافتد بلکه اهل حکمت قدیم روی دل به تغییر و ترقی یافتند؛ جناح روشن بین مجتهدان نیز کم یا بیش تمایلی به اصلاحات و کارهای نو داشتند؛ جناح های متعصب نیز با بنیادهای جدید مخالفت می ورزیدند. از گروه اول میرزا جعفر حکیم الهی را می شناسیم که «از اجله حکمای متالهین» بود. در نامه ای که منتشر ساخت، تاسیس روزنامه جدید را که «نتیجه بکر عقل است» به عنوان یکی از «تدبیرات صائبه» میرزا حسین خان مبارکباد گفت. آن را «مقدمه فکر و دانش و بینش» شمرد و امید داشت که «برهان قاطع اشکال اربعه سیاست مدن و تدبیر منزل و تهذیب اخلاق و تعیین اوضاع و حدود جمیع طبقات و حالا کافه مردم گردد… و نتیجه کمالات و صفات حسنه عامه خلق شود … و بسط عدالت و بساط عمارت از آن بوجد آید.» از گروه دوم بعضی مجتهدان را به اسم و رسم می شناسیم که به کشیدن راه آهن رای دادند. به اعتقاد حاجی ملاصادق مجتهد بزرگ قم «راه آهن باعث تعمیر و آبادی. سود و مزد پیدا کردن جماعت بیکار و بیعار و تقلیل مردم بیکاره» خواهد شد. به یقین اگر «راه آهن من البر الی البحر متصل شود، مملکت گلستان و رفع شکستگی و پریشانی جمهور خلق می شود.» مجتهد دیگری حتی فتوی داد: « تغییر در خط کتب یا اختراع خط جدید مطلقا جایز است» از آنکه موجب «تسهیل تعلیم و تعلم» گردد. از گروه سوم حاجی ملاعلی کنی است که لایحه ای در کلمه ی قبیحه ی آزادی نوشت. آزادی را مخرب دین و دولت خواند. او و سید صالح عرب از عالمان متشرعی بودند که میرزا حسین خان را زندیق شمردند و بر وی لعن فرستادند. (ر.ک آدمیت، ۱۳۵۱: ۱۶۰-۱۵۹)».
فهرست منابع
کتاب‌ها:
آبراهامیان، یرواند، (۱۳۷۷)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، محمد ابراهیم فتاحی ولی ولایی، چاپ دوم، تهران: نی.
آجودانی، ماشاءالله، (۱۳۸۳)، مشروطه ایرانی، چاپ دوم، تهران: اختران.
آخوندزاده، میرزا فتحعلی، (شماره ۱۱۲۳)، مکتوبات کمال الدوله، نسخه خطی، کتابخانه ملی ایران، دویست و شانزده ورق.
آخوندزاده، میرزافتحعلی، (۲۵۳۶، بهمن‌ماه)، تمثیلات، چاپ سوم، تهران: خوارزمی.
آخوندزاده، میرزافتحعلی، (۱۳۶۳)، الفبای جدید و مکتوبات، به کوشش حمید محمدزاده و حامد ارسالی، باکو.
آدمیت، فریدون، (۱۳۴۰)، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران، تهران: سخن.
آدمیت، فریدون، (۱۳۴۹، تیرماه)، اندیشه‌های میرزافتحعلی آخوندزاده، تهران: خوارزمی.
آدمیت، فریدون، (۱۳۵۱، بهمن ماه)، اندیشه ترقی و حکومت قانون، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
آدیمت، فریدون، (۱۳۵۴)، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، تهران: پیام.
آدمیت، فریدون، (۱۳۵۵)، امیرکبیر ایران، چاپ پنجم، تهران: خوارزمی.
آدیمت، فریدون (۱۳۵۷)، اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، تهران: پیام.
آرین‌پور، یحیی، (۱۳۵۱)، از صبا تا نیما، ج۱ و ۲، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین.
آژند، یعقوب، (۱۳۶۳)، ادبیات نوین ایران، تهران: امیرکبیر.
آژند، یعقوب، (۱۳۷۳)، نمایشنامه نویسی در ایران از آغاز تا 1320، چاپ یکم، تهران: نی.
استادی، کاظم، (۱۳۹۰)، اندیشه تغییر خط در ایران، قم: آیین پژوهش.
استادی، کاظم، (۱۳۹۰)، گاهشمار خط فارسی، تهران: بهارستان.

مطلب مرتبط :   حقوق مالکیت فکری

بستن منو