دانلود پایان نامه درباره چارلز هورتون کولی

دانلود پایان نامه درباره چارلز هورتون کولی

دانلود پایان نامه

الف. وظایف پایه: شامل امورى از قبیل تأمین نیازهاى اولیه مانند خوراک، پوشاک، مسکن، امنیت و مراقبت بهداشتى مى‏باشد.  

ب. وظایف تحولی: وظایفى هستند که باید براى تضمین رشد سالم اعضا به موازات برآوردن نیازهاى اولیه زندگى مورد توجه قرار گیرند. این نیازها عبارتند از: فراهم آوردن زمینه آموزش و کمال خانواده، تأمین محبت، تکریم متقابل، درک متقابل، ایجاد صمیمیت میان همسران باهم و والدین با فرزندان.
ج. وظایف بحرانی: وظایف خانواده در حوادث و رخدادها و مهارت توانایى مقابله با آنها را مورد توجه قرار مى‏دهد. این وظایف شامل رویارویى با وقایع غیرمنتظره همچون مرگ عضوى از اعضاى خانواده، بیمارى شدید یکى از اعضاى خانواده، از دست دادن شغل، و نقل‏مکان از یک شهر به شهر دیگر مى‏شوند.
وظایف پایه، تحولى و بحرانى، سلسله مراتب دارند؛ بدین صورت که اگر وظایف پایه خوب انجام نگیرند، ممکن نیست دیگر وظایف (تحولى و بحرانى) انجام پذیرند؛ چنانچه وظایف تحولى صورت نگیرند وظایف بحرانى هم خوب انجام نخواهند گرفت»(بستان، 1383: 79).
تحقیق حاضر با مهم قلمداد کردن مبحث خانواده، به دنبال بررسی یکی از آسیب های جدی جامعه امروز ایران تحت عنوان مطالبه مهریه است که بنابر فرهنگ غلطی که از گذشته با عبارت «کی داده، و کی گرفته» رواج داشته، خود به یک عامل در ورود پرونده های قضایی در محاکم خانواده مبدل گردیده، به صورتی که افراد با عدم آگاهی از انعقاد عقود مرتبط با مهریه در هنگام قرائت عقد، در زمانی بسیار کوتاه که از ازدواج میگذرد، بنابه اجرا گذاشتن مهریه همسران که میتواند دلایل خاص خود را داشته باشد، باید در زندانها در کنار مجرمان وسارقان بگذرانند.
در این رساله، به دنبال شناخت عوامل اجتماعی، روانشناختی و حقوقی بودیم که نشان دهد که چه دلایلی سبب تعیین مقدار مهریه میشود. جهت پاسخ به این سوال، به دنبال نظریات مختلف جامعهشناسی بودیم، تا مسیر تبیین عوامل موثر بر تعیین مهریه را روشن کند. برای همین امر، ابتدا به دنبال نظریات کلان از جمله ساختگرایی و کارکردگرایی رفتیم تا بدانیم از پس ساختار چه موضوعاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر به نظریات برد متوسط مثل کنش متقابل نمادین پرداختیم تا ضمن توجه به گروههای نخستین و دومین مورد توجه چارلز هورتون کولی، به تبیین گروه های مرجع بپردازیم که مرتن هم در کارگردگرایی به آن اشاره داشته است. پس از آن به دنبال تبین از مسیر نظریات مبادله بودیم و همچنین جهت بررسی نقش رسانه و تاثیر آن در افکار عمومی از نظریه جامعه تودهوار و قدرت رسانه استفاده کردیم و برای تعیین تاثیر مذهب بر تصمیمگیری در مورد تعیین مهریه به نظریه دینداری نگاهی افکندیم و در آخر با تلفیق عامیلت و ساختار، به گزینش معقولانه مایکل هکتر نیز گریزی زدهایم. در کل برای تبیین چرایی تعیین مهریه در بین جوانان، این سوالات مدنظر در این تحقیق بوده که به طور تفصیل در فصل اول به آن اشاره شد:
آیا میزان مهریه در بین گروههای مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟
آیا میزان مهریه در بین گروههای مختلف قومی تفاوت وجود دارد؟
آیا میزان مهریه در بین افراد بومی یا غیر بومی تفاوت وجود دارد؟
آیا میزان مهریه در بین گروههای مختلف منطقه محل سکونت تفاوت وجود دارد؟
آیا میزان مهریه در بین گروههای مختلف با تجربه طلاق در خانواده و یا فامیل تفاوت وجود دارد؟
آیا دیدگاه والدین نسبت به مهریه بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا رسانه های جمعی بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا مولفه احساس امنیت بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا آگاهی حقوقی بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا نقش گروههای مرجع بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا مولفه ترس از آینده بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا مولفه اجبار اجتماعی بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا کیفیت دینی زوجین بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا مولفه همرنگی با جماعت بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا بین مولفه چشم و همچشمی بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا نسبت خویشاوندی بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟
آیا سن ازدواج بر تعیین مقدار مهریه تاثیرگذار است؟

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد شبکه‌های ارتباطی

بستن منو