دانلود پایان نامه درباره مفاهیم و اصطلاحات

دانلود پایان نامه درباره مفاهیم و اصطلاحات

دانلود پایان نامه

چکیدههای پایاننامهها، مقالهها و کلیدواژه های مرتبط به آنها؛  

فرهنگها، دانشنامهها و واژهنامههای زبانشناسی؛
جزوات و دستنوشته های دانشجویان در حوزههای مختلف زبانشناسی؛
سرعنوانهای موضوعی فارسی؛
سرفصلهای رشته زبانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری؛
فهرست مطالب کتابهای مقدماتی.
3 – 5 – استاندارد تدوین اصطلاحنامه
در این پژوهش به منظور تهیه و تدوین اصطلاحنامه زبانشناسی از ویرایش چهارم (2005) استاندارد انسی استفاده شده است. اگر چه استاندارد انسی، استاندارد ملی آمریکا است ولی نگارنده ترجیح داد که به دلیل دقت و توجه این استاندارد به انواع نمایشها و روابط اصطلاحنامهای و ارائه قواعدی برای مرتفع نمودن نیازهای اصطلاحنامههای الکترونیک و برخط در محیط اطلاعاتی، بجای استاندارد بینالمللی از این استاندارد در تدوین اصطلاحنامه زبانشناسی بهره گیرد. بهعلاوه، این اثر جدیدترین دستورالعمل برای تدوین واژگان کنترل شده –در اینجا اصطلاحنامه- است که خود این امر عامل دیگری برای این انتخاب به شمار میرود.
3 – 6 – نوع اصطلاحنامه
اصطلاحنامهها را از لحاظ زبان، جامعیت و کاربرد میتوان به انواع مختلفی تقسیم نمود. اصطلاحنامه از لحاظ زبانی به دو صورت تکزبانه و چندزبانه، از لحاظ جامعیت به دو صورت کلان و خرد و از لحاظ کاربرد به سه گونه کلاسیک (سنتی)، نمایهسازی و کاوش تقسیم میشود. دراین پژوهش اصطلاحنامه زبانشناسی خرد، تک زبانه و کلاسیک است. این بدان معنا است که این اصطلاحنامه به زبان فارسی است و فقط حوزه زبانشناسی و حوزههای میانرشتهای مربوط به آن را تحت پوشش قرار میدهد و در ضمن روابط بین اصطلاحات و مفاهیم به گونهای است که امکان انطباق بسیار نزدیک بین فرایند نمایهسازی و کاوش بیشتر شود و حداکثر تفاهم بین نمایهساز و کاربر نهایی برقرار گردد.
3 – 7 – شیوه تدوین اصطلاحنامه
در فصل قبل مشاهده شد که به منظور تدوین اصطلاحنامه میتوان از سه شیوه شورایی، تجربی و تلفیقی استفاده نمود. در پژوهش حاضر از شیوه تلفیقی برای تدوین اصطلاحنامه زبانشناسی استفاده شده است بدین ترتیب که در ابتدا یک طرحواره کلی از زبانشناسی بر اساس ردهبندیهای موجود دیویی و کنگره آمریکا تهیه شده و سپس اصطلاحات در زیر این مقولههای طرحواره قرار گرفتند. آن دسته از اصطلاحات که قابل تعیین رابطه و جایگاه در مقولههای طرحواره نبودند تا گردآوری کامل اصطلاحات دیگر کنار گذاشته شدند. در ضمن در حین پژوهش به منظور تعیین رابطههای موجود بین مفاهیم زبانشناسی از مشورت متخصصان موضوعی حوزههای مختلف زبانشناسی بهره گرفته شد بنابراین در این پژوهش از شیوه تلفیقی و شورایی استفاده شده است.
3 – 8 – نمایش اصطلاحنامه
در این پژوهش از بین شیوههای مختلف نمایش اصطلاحنامه یعنی نمایش الفبایی، سلسله مراتبی، گردان و ترسیمی از سه نمایش الفبایی، سلسلهمراتبی و گردان برای نمایش اصطلاحنامه زبانشناسی استفاده شده است. شیوه الفبایی یکی از رایجترین شیوههای نمایش اصطلاحنامه است که در آن اصطلاحات مرجح و نامرجح با اصطلاحات اعم، اخص، وابسته و یادداشتهای دامنه به ترتیب الفبا ارائه میشوند. در نمایش سلسلهمراتبی اصطلاحات براساس طبقهها و حوزههای مختلف و روابط منطقی بین اصطلاح شامل و زیرشمول مرتب شدهاند. در این نوع نمایش از علایم سجاوندی مانند نقطه و فرو رفتگی سطوح برای نمایش سطوح سلسله مراتب استفاده شده است. در اصطلاحنامه زبانشناسی از طریق نمایش الفبایی اصطلاحات مرجح و نامرجح زبانشناسی به همراه روابط اصطلاحنامهای ارائه شدهاند واز طریق نمایش سلسلهمراتبی میتوان به تمام حوزهها و موضوعات مرتبط زبانشناسی در کنار هم و به شکلی نظاممند دست یافت. در نمایش گردان، اصطلاحات مرکب زبانشناسی چندین بار و به تعداد اجزای واژگانیشان و به ترتیب حروف الفبا مرتب شدهاند. با استفاده از این نوع نمایش میتوان حتی با دانستن یک جزء واژگانی از اصطلاح مرکب آن اصطلاح را پیدا نمود و علاوه بر این به مفاهیم و اصطلاحات مرتبط نیز دست یافت.
3 – 9 – قالب فیزیکی اصطلاحنامه
اصطلاحنامهها را از لحاظ قالب فیزیکی نمایش میتوان به چهار صورت چاپی، الکترونیکی (پی. دی. اف.)، برخط (قابل جستجو و قابل مرور) و نرمافزار (قابل نصب بر روی رایانههای شخصی) ارائه نمود. در این پژوهش اصطلاحنامه زبانشناسی در دو قالب فیزیکی چاپی و الکترونیک ارائه میشود.
3 – 10 – ابزار انجام پژوهش
موضوع پژوهش تدوین اصطلاحنامه زبانشناسی است. اصطلاحنامه را میتوان به دو صورت ماشینی و دستی تدوین نمود از شیوههای ماشینی تدوین اصطلاحنامه میتوان به شیوه ضریب تشابه اصطلاح – اصطلاح، ضریب تشابه مدرک-مدرک و تشابه مفهوم (باهمآیی اصطلاحات) اشاره کرد. اما اصطلاحنامههایی که به روش ماشینی تدوین میشوند از دقت اصطلاحنامههایی که به روش دستی به دست میآیند برخوردار نیستند. در ضمن اصطلاحنامههای ماشینی بیشتر مناسب اصطلاحنامههای غیرتخصصی و اصطلاحنامههای دستی بیشتر مناسب اصطلاحنامههای موضوعی است (گراسمن، 1384، ص 167-183). بنابراین برای تهیه اصطلاحنامه زبانشناسی از روش دستی در مرحله گردآوری اصطلاحات و تعیین روابط استفاده شده و از رایانه و ابزارهای خودکار صرفاً در مرتب سازی و ارائه نمایشهای مختلف بهره گرفته شده است. در انجام این پژوهش نرم افزار ThesaurusBuilder برای تهیه سه نوع نمایش الفبایی، سلسلهمراتبی و گردان بهکار گرفته شده است.
3 – 11 – دشواریها و محدودیتهای پژوهش
نگارنده در ا نجام پژوهش حاضر با دشواریها و محدودیتهای زیر روبرو شد:
به علت فراوانی زیرشاخههای زبانشناسی و تنوع موضوعی آن، تهیه طرحواره زبانشناسی احتیاج به همفکری و مشورت با متخصصان موضوعی مختلف داشت و چون این پژوهش در قالب پایاننامه انجام میگرفت نگارنده با محدودیت دسترسی به متخصصان موضوعی روبرو بود.
تدوین اصطلاحنامه یک فرایند گروهی و زمانبر است و حال آنکه نگارش پایاننامه کاری فردی و از لحاظ زمانی محدود است مسلماً این دو عامل بر پژوهش حاضر تأثیرگذار بوده است.
حجم زیاد منابع گردآوری اصطلاحات بررسی تمام منابع را غیرممکن ساخته و ممکن است که این امر به جامعیت گردآوری اصطلاحات صدمه زده باشد.
نبود معادل فارسی برای برخی از مفاهیم زبانشناسی ممکن است که به نادیده انگاشتن برخی از مفاهیم منجر شده باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع توسعۀ آموزش کارآفرینی

بستن منو