دانلود پایان نامه درباره عدالت و انصاف

دانلود پایان نامه درباره عدالت و انصاف

دانلود پایان نامه

متعارض نبودن؛  

صراحت و شفافیت؛
ثبات نسبی (احتراز از تغییرات مداوم)؛
امکان امتثال (نداشتن تکالیف شاق و ناممکن)؛
انتشار رسمی؛
اجرای صادقانه توسط مجریان.
از نظر وی اعتبار یک نظام حقوقی بسته به میزان انطباق آن با ضوابط و معیارهای فوق است. در حقیقت این موارد ارزشهای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف هستند که لازم است در هر نظام حقوقی رعایت گردند. وی در این مطلب که قانون اخلاقی را اساسا قانون نمیداند، با نظریهپردازان سنتی حقوق طبیعی همچون آکوئیناس هم عقیده است. تنها تفاوت وی با آنها در این است که وی به جای تمرکز بر محتوای قواعد به شرایط شکلگیری و انتشار قواعد توجه دارد. وی میکوشد تا نظامهای فاسد را از بهرهگیری از اهرم قانون برای موجه جلوه دادن اقدامات خود بازدارد. به عنوان مثال رژیم آپارتاید نیز رژیمی به ظاهر قانونگرا بود.
جان فینیز هم از طرفداران جدی حقوق طبیعی در دوران جدید است. وی احیاگر نظریۀ سنتی حقوق طبیعی است. وی در کتاب «قانون طبیعی و حقهای طبیعی» به تبیین حقوق طبیعی سنتی پرداخته است. وی معتقد است که ارزشهای پایهای وجود دارند که از آنها به عنوان بنیادیترین ارزش در زندگی انسان یاد میشود. وی فهرستی شامل هفت مفهوم ارائه میدهد که از نظر وی دارای ارزشی برابر بوده و قابل فروکاستن و تحویل به یکدیگر نیستند و هر یک دارای ارزشی بسیار زیاد است. این هفت مفهوم عبارتند از: حیات، معرفت، سرگرمی، تجربیات زیباشناسی، اجتماعی بودن و یا دوستی، عقلانیت علمی و مذهب.
د: سایر قرائتهای قانون طبیعی
در این بند به چند نظریۀ دیگر در باره قانون طبیعی اشاره میشود.
یک) قانون طبیعی با محتوای متغیر
نخست از استاملر یاد میکنیم که از قانون طبیعی با محتوای متغیر سخن گفته است. او در حقیقت پیرو نظریۀ کانت است و مانند او اخلاق را ناظر به امور باطنی و ارادۀ خیر میداند و حقوق را قواعد حاکم بر اعمال خارجی میداند. از نظر وی دو گروه مهم از قواعد حقوقی وجود دارند که عبارتند از: یک) قواعد ناظر به لزوم احترام به شخصیت دیگران؛ دو) قواعد لازم برای تعاون.
وی معتقد است که راه رسیدن به این هدف بر حسب زمان و مکان و نحوۀ ضرورتهای اجتماعی متغیر است، اما آنچه در این میان ثابت است لزوم انطباق این قواعد با آن هدف عالی است. بنابر این از نظر وی به تناسب نیازمندیها و محیط هر اجتماع، دستهای قواعد طبیعی خاص وجود دارند که به تعبیر وی «حقوق عادلانه» نامیده میشوند. برتر دانستن عدالت اجتماعی نسبت به ارادۀ دولت، و اخلاق را معیار ارزش قوانین دانستن، و نیز ارزش قائل شدن برای شخصیت انسان، نکات ارزشمندی است که در نظریۀ استاملر وجود دارد.
پس از آن نوبت ژنی میرسد که قانون طبیعی را اصل الهامبخش و راهنما میداند. ژنی بر این اعتقاد است که قانون طبیعی را نیرویی است که راهبر تحول و تکامل حقوق موضوعه است و بدین جهت آن را «اصل الهام بخش و راهنما» معرفی میکند. وی از آنجا که از خصلت محافظهکارانه پوزیتویسم وحشت دارد، بر ضرورت آرمانهای حقوقی تاکید میکند.
همچنین باید از نظریۀ حقوق طبیعی تجربی یاد کرد. در نظریۀ حقوق طبیعی تجربی، به جای تکیه بر عقل، تجربه وسیلۀ احراز حقوق طبیعی تلقی میشود و نتیجهگیریهای عقلی در آن سهم فرعی و کمتری دارند. به عنوان مثال یکی از این اندیشمندان، آلفرد وردروس است که بر مبنای نظریۀ او، هر انسانی نیازهای اصلی و خواستهای ابتدایی برای رفع آن نیازها دارد. این نیازها عبارتند از:
همه میخواهند زنده بمانند و حفظ حیات نیازی طبیعی است.
هر انسانی به طور طبیعی از قرار گرفتن در معرض زیان (اعم از اقتصادی و یا موقعیت اجتماعی) پرهیز میکند.
هر انسانی میخواهد که در اجرای اراده خود آزاد باشد.
همه انسانها مایلند که در صورت نیاز، از کمک دیگران بهرهمند باشند.
هر یک از نیازهای فوق، سرمنشأ حقوقی برای افراد هستند. این حقوق به ترتیب موارد فوق عبارتند از:
هر کس باید از آسیب رساندن به جان و حیات دیگران خودداری کند.
حقوق مادی و معنوی انسانها دارای احترام است و نقض آن جرم تلقی میشود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتقادات مذهبی

بستن منو