دانلود پایان نامه درباره جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه درباره جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه

با توجه به جدول 4-22 و با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما، میانه و میانگین وجود دارد و از آنجائیکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کمتر از رقم 7/0 است، می‌توان مطرح نمود که توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و می‌توان از میانگین به‌عنوان معرف‌ شاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از مدل‌های آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد.  

جدول ‏4 23 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق
شاخص‌های گرایش مرکزی شاخص‌های پراکندگی شاخص‌های توزیع
نما میانه میانگین دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار خطای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی
11/20 32/20 93/19 46/34 37/46 73/6 396/0 250/0- 280/0
با توجه به جدول 4-23 و با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما، میانه و میانگین وجود دارد و از آنجائیکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کمتر از رقم 7/0 است، می‌توان مطرح نمود که توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و می‌توان از میانگین به‌عنوان معرف‌ شاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از مدل‌های آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد.
آمار توصیفی متغیر سلامت روانی
جدول ‏4 24 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌های تحقیق
شاخص‌های گرایش مرکزی شاخص‌های پراکندگی شاخص‌های توزیع
نما میانه میانگین دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار خطای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی
39/40 31/40 67/40 46/37 14/42 49/6 381/0 095/0 122/0
با توجه به جدول 4-24 و با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما، میانه و میانگین وجود دارد و از آنجائیکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کمتر از رقم 7/0 است، می‌توان مطرح نمود که توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و می‌توان از میانگین به‌عنوان معرف‌ شاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از مدل‌های آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد. همچنین می توان اذعان کرد که میانگین به دست آمده از سلامت روانی کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران از میانگین استاندارد(یعنی نمره 42) پایین تر است. از این رو می توان اینگونه برداشت کرد که میانگین سلامت روانی آنها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
جدول ‏4 25 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « علائم اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق
شاخص‌های گرایش مرکزی شاخص‌های پراکندگی شاخص‌های توزیع
نما میانه میانگین دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار خطای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی
32/8 35/8 40/8 11/27 64/19 43/4 260/0 162/0- 350/0
با توجه به جدول 4-25 و با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما، میانه و میانگین وجود دارد و از آنجائیکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کمتر از رقم 7/0 است، می‌توان مطرح نمود که توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و می‌توان از میانگین به‌عنوان معرف‌ شاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از مدل‌های آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد.
جدول ‏4 26 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌های تحقیق
شاخص‌های گرایش مرکزی شاخص‌های پراکندگی شاخص‌های توزیع
نما میانه میانگین دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار خطای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی
01/11 96/10 03/11 63/24 95/14 86/3 227/0 208/0- 136/0
با توجه به جدول 4-21 و با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما، میانه و میانگین وجود دارد و از آنجائیکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کمتر از رقم 7/0 است، می‌توان مطرح نمود که توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و می‌توان از میانگین به‌عنوان معرف‌ شاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از مدل‌های آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد.
جدول ‏4 27 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «افسردگی» در نمونه‌های تحقیق
شاخص‌های گرایش مرکزی شاخص‌های پراکندگی شاخص‌های توزیع
نما میانه میانگین دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار خطای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی
80/7 80/7 81/7 79/16 74/10 27/3 192/0 063/0 449/0-

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد الوافی بالوفیات

بستن منو