دانلود پایان نامه با موضوع ویتامین E

دانلود پایان نامه با موضوع ویتامین E

دانلود پایان نامه

 

نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ران‌های جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-12 نشان داده شد.
4-1-11-12 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بال‌ها
اطلاعات به‌دست آمده بیانگر این بود که دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E در وزن بال‌های جوجه‌های گوشتی تاثیر معنی‌داری نداشتند (05/0 بررسی و مقایسه میانگین تیمارهای مورد مطالعه بر وزن بال‌های پایان دوره پرورش جوجه‌های گوشتی نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میانگین سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E وجود نداشت (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بال‌های جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-13 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی بال‌ها
داده‌های حاصله از پرورش جوجه‌های گوشتی در تحقیق حاضر نشان داد که، دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E تاثیر معنی‌داری بر درصد وزنی بال‌های جوجه‌های گوشتی نداشتند (05/0مقایسه میانگین داده‌های حاصله از تاثیر تیمارهای مختلف بر درصد وزنی بال‌های جوجه‌های گوشتی نشان داد که اثر معنی‌داری بین میانگین آنها وجود نداشت (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی بال‌های جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-14 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن چربی محوطه بطنی
چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی در انتهای دوره پرورش، به‌منظور تاثیر پودر رزماری و ویتامین E مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که پودر رزماری و ویتامین E فاقد اثر معنی‌دار بر وزن صفت مورد اشاره بودند (05/0بررسی داده‌های حاصله از مقایسه میانگین تیمارهای مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر وزن چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی نمایانگر این مسئله بود که، اختلاف میانگین تیمارهای مورد مطالعه معنی‌دار نبود (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-15 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی چربی محوطه بطنی
نتایج به‌دست آمده در پایان دوره پرورش جوجه‌های گوشتی نشان داد که استفاده از دو فاکتور ویتامین E و پودر رزماری تاثیر معنی‌داری بر درصد وزنی چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی نداشت (05/0بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از مقایسه میانگین تیمارها مشخص شد که پودر رزماری و ویتامین E اثر معنی‌داری بر میانگین داده‌های حاصل از درصد وزنی چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی نداشتند (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-16 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لوزالمعده
نتیجه آزمایشات انجام شده در پایان دوره پرورش جوجه‌های گوشتی مشخص کرد که کاربرد دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E نتوانست بر وزن لوزالمعده تاثیر معنی‌داری داشته باشد (05/0نتایج داده‌های حاصله از مقایسه میانگین تیمارهای مختلف حاوی پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لوزالمعده جوجه‌های گوشتی نشان داد که اگرچه تیمار ششم و تیمار دوم واجد بیشترین وکمترین وزن لوزالمعده بودند (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لوزالمعده جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق روابط اجتماعی

بستن منو