دانلود پایان نامه با موضوع ویتامین E

دانلود پایان نامه با موضوع ویتامین E

دانلود پایان نامه

نتایج حاصل از تاثیر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن زنده بدن جوجه‌های گوشتی مشخص کرده که هیچ‌کدام از دو فاکتور مورد اشاره اثر معنی‌داری بر وزن زنده بدن جوجه‌های گوشتی نداشتند (05/0

بررسی نتایج حاصله از مقایسه میانگین‌های تیمارهای مختلف بر وزن زنده بدن جوجه‌های گوشتی نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای مختلف پودر رزماری و ویتامین E وجود نداشت (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن زنده بدن جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پرکنده بدن
نتایج حاصل نشان داده که هیچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پرکنده پایان دوره پرورش جوجه‌های گوشتی اثر معنی‌داری نداشتند (05/0بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از مقایسه میانگین داده‌های حاصل از تاثیر سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پرکنده جوجه‌های گوشتی مشخص شد که تیمارها با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پرکنده بدن جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم پُر
نتایج حاصل نشان داد که دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم پُر پایان دوره پرورش جوجه‌های گوشتی اثر معنی‌داری نداشتند (05/0بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از مقایسه میانگین داده‌های حاصل از تاثیر سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر لاشه شکم پُر جوجه‌های گوشتی مشخص شد که تیمارها با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم پُرجوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم خالی
نتایج به‌دست آمده از تاثیر پودر رزمای و ویتامین E بر لاشه شکم خالی جوجه‌های گوشتی نشان داد که این دو فاکتور تاثیرمعنی‌داری بر وزن لاشه شکم خالی نداشتند (05/0مقایسه میانگین داده‌های حاصله نیز نشان داد که هرچند تیمار سوم بالاترین و تیمار هفتم پائین‌ترین وزن لاشه شکم خالی جوجه‌های گوشتی را داشتند (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم خالی جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد لاشه شکم خالی
نتایج به‌دست آمده از تاثیر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد لاشه شکم خالی جوجه‌های گوشتی نشان داد که این دو فاکتور تاثیر معنی‌داری بر درصد لاشه شکم خالی نداشتند (05/0بررسی‌های صورت گرفته بر میانگین داده‌های حاصل از اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر درصد لاشه شکم خالی جوجه‌های گوشتی نشان داد که هر چند تیمار هشتم بالاترین و تیمار اول پائین‌ترین درصد شکم خالی را دارا بودند (05/0نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد لاشه شکم خالی به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بروزن سر
بر اساس نتایج به‌دست آمده از تاثیر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن سر جوجه‌های گوشتی مشخص گردید که هیچ‌کدام از آنها اثر معنی‌داری بر وزن سر جوجه‌های گوشتی نداشتند (05/0

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره زنان سرپرست خانوار

Close Menu