دانلود پایان نامه با موضوع همکاری در زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه با موضوع همکاری در زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

یکپارچگی  

یکپارچگی
فناوری
اطلاعات
) IT (
فناوری
اطلاعات
) IT (
فناوری
اطلاعات
) IT(
فناوری
اطلاعات
) IT(
شکل(2-12)دو ستون اساسی مدیریت زنجیره تامین(درودچی و نیکمهر،1386).
همکاری داخلی فرآیند اشتراکی دو طرفه در دو یا چند بخش که دارای درک متقابل و چشمانداز مشترک، منابع مشترک و اهداف جمعی هستند،میباشند.بسیاری از شرکتها تصور میکنند که با بکارگیریIT ، بطور خودکار هماهنگی نیز وجود دارد،در صورتیکه همکاری نتیجه تعاملات انسانی است که توسطIT پشتیبانی میگردد(سندرز و پرموس،2005).
یکی از مزایایی که از طریق همکاری در زنجیره تأمین بواسطه کاربردIT و سیستمهای اطلاعاتی در انتقال و توزیع اطلاعات حاصل میگردد، تأثیر آن بر اثر شلاق چرمی است که باعث جلوگیری از پدید آمدن اثر شلاق میگردد،از دیگر نتایج همکاری که بواسطهITدر یک زنجیره تأمین ایجاد میگردد،افزایش پاسخگویی است،زیرا انتقال و توزیع اطلاعات در زنجیره تأمین موجب ترکیب دانش جدید و درک شرایط بازار میگردد(سمیعزاده و حسینی،1384).یکپارچگیدرونی بعنوان برقرارکننده ارتباطات و هماهنگی بخشهای مختلف زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد فرآیند تعریف میشود(سارکرو دیگران،2001).
یکپارچگیدرونی میتواند عملکرد فرآیندرا از طریق ایجاد ارتباط گروهی بین منابع جداگانهای که توسط شرکای زنجیره تأمین پذیرفته شدهاند را ارتقاء دهد،برای مثال یکپارچگیدرونی شفافیت اطلاعات را در میان شرکایی که موجودی هایشان را به اشتراک میگذارند و منابع را تقسیم میکنند،افزایش میدهد(لی،2002). یکپارچگیدرونی همچنین ارزش را از طریق کارایی هماهنگ خلق میکند.اصول زنجیره تأمین میگوید که هماهنگی مؤثر نقش کلیدی در کاهش اثر شلاق چرمی که اغلب یا باعث موجودی اضافی یا نامناسب در زنجیره تأمین میگردد،که در نتیجه آن سودمندی هزینه نهایی به مخاطره میافتد،بازی میکند(لی وهمکاران،1997).
با کارآمدتر کردن جریان اطلاعات و جایگزین کردن اطلاعات برای موجودی،یکپارچگیدرونی میتواند سودمندی زنجیره تأمین را افزایش و قیمتها را کاهش دهد(میلگروم و رابرتس،1998).با توجه به شواهد حمایتکننده از صنایع کوچک،بدون شک یکپارچگیدرونی به پیشرفتعملکرد فرآیند مربوط است(ژو و کرامر،2005).
در ضمن یکپارچگیدرونی ممکن است تأثیر سازنده و مفیدتری در محیطهای شدیداً رقابتی نشان دهد. فعالیتهای رقابتی تمایل دارند که محیط را به محیطی با تغییرات سریع و دارای اطلاعات عمیق و متمرکز تغییردهند.(سامبامورتی ودیگران،2003).چنین محیطی نیاز به تبادل اطلاعات مربوط به بازار و هماهنگی با شرکای زنجیره تأمین را افزایش میدهد،بدین منظور که به بازارهای در حال تغییر واکنش سریع نشان دهد.بنابراین ارتباط مؤثر و هماهنگ از طریق یکپارچگیدرونی در محیطهای رقابتیتر،مهمتر میشود. یکپارچگیدرونی ارتباط عمیقتری با پیشرفتعملکرد فرآیند در محیطهای رقابتی خواهد داشت(ددریک وکرامر ،2005).
امروزه شیوههای مدیریت گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال میکردند،کارایی خود را از دست دادهاند و زنجیره تأمین بعنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان فرآیندها، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا میباشد.ارتباط نزدیکی بین طراحی ومدیریت جریانهای زنجیره تأمین و موفقیت زنجیره وجود دارد،بطوریکه غالب شکستهای تجارت الکترونیک را میتوان به مشکلات ناشی از طراحی و مدیریت جریان های زنجیره تأمین نسبت داد.( چوپرا ودیگران،2004). SCMیک مجموعه از روشهایی است که برای یکپارچه نمودن موثر فرآیند ها بکار میرود تا محصولات و خدمات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین به مشتریان عرضه شود تا هزینههای کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده شود(سیمچیو کامینسکی،2000).
معرفی سریع محصولات و خدمات جدید به بازار،چرخه حیات محصولات و خدمات را کاهش داده است و تلاطم در تقاضای بازار،روزبهروز پیشبینی کردن را مشکل کرده است.برای پاسخگویی به چنین تغییرات و تغییرات دیگر و نیز حفظ و ارتقاء موقعیت رقابتی لازم است که توجه بیشتری به وضعیت شرکتها شود.با توجه به این موارد و نیز با افزایش رقابت،نیاز برای زنجیره تأمین یکپارچه و استراتژیهای تشریک مساعی بطور پیوسته در دهه اخیر رشد داشته است(جعفرنژاد،1385).
شدت رقابت و افزایش انتظارات مشتری،باعث شده تا شرکتها بیشازپیش روی سرعت تحویل،قابلیت اطمینان و انعطافپذیری تمرکز کنند،برای ارتقاء این توانمندیها شرکتهای زیادی استراتژیهای زنجیره تأمین یکپارچه را بکار گرفتهاند(کالانتون و دیگران،2002).

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهتی، دیگری، کسی

بستن منو