دانلود پایان نامه با موضوع هزینه های اضافی

دانلود پایان نامه با موضوع هزینه های اضافی

دانلود پایان نامه

بر اساس پیشنهادهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، همه مؤسسه ها موظفند، مراجعان خود را به هنگام برقراری رابطه تجاری یا انجام هر گونه معامله شناسایی کنند. این مسئله به عنوان یک تعهد برای شناسایی مراجعان در زمان گشایش حساب یا برقراری رابطه ی تجاری جدید مطرح میشود. بررسی هویت مشتریانی که حسابهای آنها پیش از تصویب مقررات شناسایی مشتری، مفتوح شده است و حساب جدیدی افتتاح نکرده یا معاملات نقدی عمده یا مشکوکی انجام نداده اند، الزامی نیست. در برخی از روشها فقط شناسایی مشتریان جدید ضروری است، در صورتی که در بعضی دیگر، شناسایی همه ی مشتریان از جمله مشتریان کنونی ضرورت دارد. نبود شروط شناسایی مشتری برای حسابهایی که پیش از تصویب اصول قانونی شناسایی مشتری افتتاح شده اند، ریسک دیگری در زمینه ی پولشویی ایجاد می کند و این زمینه ی بالقوه را به وجود می آورد که حسابهای قدیمی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. اگر چه شناسایی همه ی مشتریان از این ریسک می کاهد، اما هزینه های اضافی این کار نیز باید برآورد شود. مشخص است که شناسایی تمام مشتریان در حوزه های قضایی بزرگ که مؤسسه ها، مشتریان و حسابهای متعدد دارند، بسیار دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود. با این حال، قوانینی که بر اساس آن شناسایی صاحبان کنونی حساب الزامی است، در حوزه های قضایی بزرگ و کوچک اجرا شده اند. استدلال دیگری که علیه شناسایی همه ی مشتریان مطرح می شود، این است که به هرحال بنا بر قوانین و مقررات کنونی ضدپولشویی، بررسی هویت و شناسایی صاحب حساب، به تدریج و با گذشت زمان صورت می گیرد، از این رو درجه ای از مصونیت نسبت به گزارش دهی معاملات مشکوک فراهم می شود.  

در بین پیشنهادها و نظرهای گوناگون می توان به متن زیر که از مقاله یCDD کمیته بال انتخاب شده است اشاره کرد: (فرآیند شناسایی مشتری در ابتدای برقراری ارتباط قابل اجراست. برای تضمین اینکه سوابق برای این کار هنگامی است که معامله مهمی در حال انجام است. وقتی معیارهای مستندسازی فعالیتهای مشتری دچار تغییر اساسی می شود یا هنگامی که تغییر عینی در شیوه ی فعالیت حساب صورت می گیرد، بازنگری سوابق مشتری الزامی خواهد بود. با این حال، چنانچه بانک در هر زمان متوجه شود که اطلاعات کافی درباره ی مشتری کنونی در دست نیست، باید ترتیبی اتخاذ کند تا اطمینان یابد تمام سوابق در کوتاه ترین زمان ممکن، اخذ خواهد شد.)
3-1-2-3-4 زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری
در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن این است که هویت مشتری جدید در چه مقطعی از زمان باید بررسی شود؛ پیش از گشایش حساب؟ پس از اولین پرداخت؟ قبل از نخستین برداشت از حساب یا خرید اوراق بهادار و مانند آن؟
در برخی از حوزه های قضایی مقرر شده است که به طور اصولی نباید پیش از بررسی هویت مشتری
حسابی گشوده شود. در بعضی دیگر از حوزه های قضایی می توان مراحل سپرده گذاری اولیه را بدون بررسی هویت انجام داد، اما برداشت یا انجام معاملات نباید پیش از شناسایی انجام گیرد. در حوزه های قضایی دیگر، به مؤسسه ها اجازه ی گشایش حساب داده می شود و در کمترین زمان ممکن پس از آن شناسایی و بررسی هویت مشتری انجام می شود. این موضوع در مقاله یCDD بال به صورت زیر مطرح شده است:(بانکها باید روش منسجم برای شناسایی مشتریان جدید به کار برند و تا زمانی که هویت مشتری جدید به شکل رضایت بخشی بررسی نشده است، نباید با مشتری مراودات بانکی برقرار کنند.)
3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق و ارائه ی گزارش
نگهداری سوابق و اخذ اطلاعات مشتری، از راههای اساسی مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم مالی است. با این حال، به کار گیری این روش و نحوه ی کارکرد آن باید به گونه ای باشد که حریم خصوصی افراد را در تمام سطوح حفظ کند. به همین منظور رعایت اصول زیر اهمیت دارد:
– اطلاعات مالی اشخاص محرمانه است، مگر آنکه قانون، معاملات خاصی را به عنوان معاملات مشکوک و نیازمند ارائه گزارش تعیین کرده باشد؛
– دسترسی بیشتر به سوابق مشتری، نیازمند طی مراحل قضایی است و منافع خصوصی مشروع شهروندان نیز باید مدنظر قرار گیرد؛
– از سوابق به دست آمده تنها باید برای اهداف مورد نظر مبارزه با پولشویی استفاده شود و نباید به طور علنی و برای مقاصد دیگر در اختیار دولت قرار گیرد؛
– مؤسسه های مالی باید سوابق را به گونه ای نگهداری کنند تا چنانچه برای طی مراحل قضایی نیازی به آنها بود، در اختیار مسئولان قرار گیرد؛
– مفهوم رازداری مالی با تعهد مؤسسه به ارائه ی گزارش فعالیتهای مجرمانه و مشکوک مالی، منافات ندارد و مشتریان مؤسسه های مالی نمی توانند با تأکید برمفهوم رازداری مالی، مانع گزارش دهی فعالیتهای مجرمانه خود بشوند.
در مورد برخی فعالیتها، ممکن است مؤسسه ملزم به ارائه ی گزارشهایی به مراکز مختلف دولتی یا مسئولان نیروی انتظامی باشد. مؤسسه ها باید روشهایی به کار گیرند که با هدف کمک به کارکنان، در شناسایی فعالیتهای غیرعادی یا مشکوک، طراحی شده باشد. در مقررات مؤسسه نیز باید تصریح شود که کارکنان موظفند، این گونه فعالیتها را هنگام شناسایی به مدیران یا دیگر کارکنان نظارتی گزارش دهند. مؤسسه ها باید ساز و کار داخلی خاصی را برای گزارش دهی فعالیت غیرعادی یا مشکوک در نظر بگیرند. از سوی دیگر، مؤسسه های مالی موظفند، تمام اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات داخلی و خارجی را در محدوده ی زمانی مشخص(که توسط مقامهای قضایی تعیین می شود) به نحوی نگهداری کنند که به هنگام درخواست مراجع قضایی آنها را بدون درنگ تحویل دهند. سوابق باید کامل نگهداری شود تا در صورت نیاز، امکان بازسازی مراحل مختلف معاملات میسر شود و دلایل کافی برای پیگرد مجرمان و فعالیتهای مالی آنان در اختیار مقامهای صلاحیتدار قرار گیرد. مؤسسه های مالی موظفند، اسناد شناسایی یا شناسنامه، گواهینامه ی رانندگی یا مدارک مشابه آن و همچنین پرونده های مربوط به صورتحساب و فعالیت تجاری مشتری را تا مدت زمان تعیین شده در قانون نگهداری کنند. این اسناد باید هنگام پیگرد قانونی و تحقیقات قضایی، در دسترس مسئولان ذیربط قرار گیرد.
3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی
به منظور مقابله ی جدی با پدیده ی پولشویی، مؤسسه های مالی ملزم به اجرای ضوابطی برای شناسایی جرم پولشویی هستند. انجام این کار، موجب تحمیل هزینه های اضافی به مؤسسه های مالی می شود و این هزینه ها در برخی بخشها از جمله: بخشهای اجرایی، آموزشی و تأمین فضا برای نگهداری بایگانی سوابق
افزایش مییابد.
3-1-2-5-1 هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی
دریافت مدارک شناسایی از مشتریان به هنگام انجام معاملات، هزینه هایی را به مؤسسه های مالی تحمیل می کند. از سوی دیگر مؤسسه ها ناگزیرند سوابق مدارک شناسایی و معاملات مالی مشتریان خود را برای زمان معینی نگهداری کنند. همچنین چنانچه مؤسسه ضوابط جدید نظارتی را به کار بندد، هزینه های دیگری نیز ایجاد می شود، البته این موراد برای تمام مؤسسه ها صادق و یکسان نیست. برای سازمانهای خود تنظیم گر که از پیش ملزم به شناسایی مشتریان هستند و برای مؤسسه های دیگری که ممکن است به دلایل حرفه ای نیازمند شناسایی مراجعان خود باشند،نوع مدارک، زمان نگهداری و افزایش هزینه کمتر خواهد بود.
3-1-2-5-2 هزینه های مربوط به آموزش کارکنان
کارکنان مؤسسه ها ملزم به فراگیری آموزش مقدماتی و مستمر در موارد زیرند:
– گزارش دهی و شناسایی مشتری؛
– آشنایی با قوانین مربوط و نحوه اجرای آن؛
– سیاستها و مقررات ضدپولشویی مؤسسه ها.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد دلالت های تربیتی

بستن منو