دانلود پایان نامه با موضوع مهارتهای مدیریتی

دانلود پایان نامه با موضوع مهارتهای مدیریتی

دانلود پایان نامه

کسب مزایا فقط ار طریق توافق دوشرکت  

منحصر بودن راه حل فقط برای دو شرکت
افزایش هزینه توسعه و نگهداری با افزایش تعداد شرکاء
ابزارهای یکپارچه سازی دادهها
هزینه پایین برای شرکتهای کوچک
امکان استفاده از سیستمهای فعلی
عدم بهبود در سیستمها و فرایندهای فعلی
امکان از دست دادن کنترل بردادههای مهم و اساسی شرکت.
در یکپارچگی درونی اجزاء درونیSCM بررسی شده و ارتباطات و تعاملات میان آنها جهت نیل به یکپارچگی مطالعه میشوند.فلسفه اصل یکپارچگی،هماهنگ کردن بخشهای مختلف در راستای نیل به اهداف سازمان است.برقراری ارتباطات موثر بین فرآیندها و بخشهای مختلف یکی از ضرورتها و پیش نیازهای مهم یکپارچگی است و بسیاری از ابزارهای یکپارچهسازی که در حال حاضر استفاده میشود زمینه تبادل اطلاعاتی را بین واحدهای مختلف فراهم مینمایند.
2-2-6- مهارتها وشایستگیهای مدیریتی
2-2-6-1-تعاریف و مفهوم سازی
موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسائلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوههای مختلف به آن پرداخته شده است(کاتز،1974).در بازار رقابتی کنونی در میان زنجیرههای تأمین،عنصر موفقیت بستگی به افزایش توانایی مدیریت در یکپارچهسازی ارتباطات شبکههای تجاری موجود در زنجیره تأمین دارد(شکاری و دیگران،1389).
مهارتهای مدیریتی توانایی مؤسسات در مدیریت شکلگیری استراتژی فناوری،تغییرات سازمانی و دوباره طراحی کردن فرآیند برای تطبیق دادن کاربرد فناوری اطلاعات به منظور بهبود عملکرد مؤسسه را نشان میدهد.مؤسساتی که به شکلگیری استراتژی فناوری دست پیدا میکنند میتوانند ارزش بیشتری از فناوری اطلاعات کسب کنند(کلارک و هاموند،1997).مهارتهای مدیریتی بدون شک با بهبود عملکرد فرآیند در محیطهای رقابتی مرتبط هستند،مهارتهای مدیریتی نقش مهمتری در محیطهای رقابتیتر ایفا میکنند،هنگام مواجهه با کارهای رقابتی،مؤسسات نیاز دارند استراتژیها و فرآیندهایشان را بهبود بخشند(لی،2004).
مهمترین نکته در علم مدیریت این است که مدیران اغلب نیازمند شناخت مهارتهای مدیریتی هستند تا زمینه مناسب برای کارآمد شدن آنها فراهم آید،مشهورترین نظریهها در مورد کارآمدی مدیریت به این ختم میشود که مدیر کارآمد باید در چهار مهارت خبره باشد:
مهارتهای فنی
مهارتهای انسانی
مهارتهای ادراکی
مهارتهای سیاسی(دعایی و مرتضوی،1384: 10و 11).
مهارت عبارت است از توانایی تبدیل دانش به کنش،بطوریکه به عملکرد مطلوب منجر شود.مهارتهای مدیریتی به مهارتهایی گفته میشود که بوسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء،به سوی اهداف تعیین شده فراهم میآورد(علاقمند، 1386: 35).
به عبارت دیگر صلاحیت و کیفیت کار مدیران از نظر مهارتهای مدیریتی،یکی از عوامل مهم استمرار موفقیت در سازمان است.مدیران برای داشتن کارایی لازم نیازمند مهارتهای اساسی هستند(جاسبی،1379: 214).فهرست مهارتها و تواناییهایی که مدیران باید از آنها برخوردار باشند با اهمیت یکسان دائماً در حال تحول وتکامل است.مدیرانی میتوانند در دنیای فناروی پیشرفته دوام بیاورند که به دنبال کسب معلومات باشند وبه طور مداوم مهارتهای جدید را فراگیرند(رابینز،1379 : 66).کاتز مهارتها را به تواناییهایی که در نحوه انجام وظایف ذاتی نیست ولی قابل پرورش است تعریف میکند.وی مدیر را کسی میداند که اعمال دیگران را هدایت کند و مسئولیت تحقق هدفهای خاصی را بر عهده دارد(کاتز،1375: 96).
رویکرد مهارتی به مدیریت با طبقهبندی سهگانه کاتز آغاز شد که او سه مهارت را برای مدیریت لازم میداند: مهارتهای فنی،انسانی و ادارکی،علاوه بر مهارتهای سه گانه که کاتز از آنها یاد کرده است،مدیر باید از مهارت چهارمی به نام مهارت طراحی برخوردار باشد(کونتس و ویهریچ،1998).رابینز هم برپایه پژوهشهای انجام شده اظهار میکند که مدیران موفق دارای چهار مهارت هستند.این مهارتها شامل مهارتهای فنی، انسانی،ادراکی و سیاسی است(رابینز ،2000: 41).
2-2-6-2 انواع مهارتهای مدیریتی
الف) مهارتهای فنی:به توانایی بکار بردن فنون،وسایل و ابزار مورد نیاز برای انجام وظایف خاصی که از راه تجربه و آموزش بدست آمده باشد،اطلاق میشود.چنین دانشهایی ممکن است شامل کارکردن با تجهیزات، نگهداری از ابزار،حسابداری،کار با رایانه،بهرهگیری از فنون،بازاریابی و تبلیغات باشد (سید جوادین،1386: 39).مهارتهای فنی مورد نیاز مدیران شامل:مهارت در برنامهریزی،مهارت در سازماندهی،مدیریت امورپرسنلی،مهارت در امورمالی و بودجه بندی،مهارت در ارزشیابی،مهارت در نظارت و کنترل،مهارت در ایجاد هماهنگی و مهارت در هدفگذاری میباشد(هرسی و بلانچارد،1377: 22).

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد نظریه یادگیری اجتماعی

بستن منو