دانلود پایان نامه با موضوع مهارتهای مدیریتی

دانلود پایان نامه با موضوع مهارتهای مدیریتی

دانلود پایان نامه

ب) مهارتهای انسانی:یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم،همکاری و انجام دادن کار بوسیله دیگران،فعالیت موثر به عنوان عضو گروه،درک انگیزههای افراد و تاثیرگذاری بررفتار آنها.  

به عبارت دیگر مهارت انسانی یعنی قابلیت برقراری ارتباط با عقاید و احساسات دیگران تا با دریافت پاسخ مطلوب و ایجاد ارتباط از سوی دیگران،خوی اجتماعی بودن در فرد پرورش یابد.برخی از اجزای مهارتهای انسانی شامل:روحیه کار گروهی،انگیزش و اعتمادسازی است(شریعتمداری،1384: 49).دو تن از صاحبنظران مهارتهای انسانی را داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام دادن کار بوسیله دیگران،فعالیت موثر به عنوا ن عضو گروه بیان کردهاند که شامل درک و فهم انگیزش و بکار بردن رهبری موثر است.اجزای مهارتهای انسان شامل:درک رفتار گذشته،پیشبینی رفتار آینده،کنترل و تغییر رفتار میباشد(هرسی و بلانچارد،1377).مهارتهای انسانی مورد نیاز مدیران شامل مهارت در رهبری،مهارت ایجاد مشارکت در کار(مدیریت مشارکتی )مهارت در حل تعارضات(مدیریت تعارض )مهارتهای تیمسازی و مهارت در ایجاد جامعه پذیری سازمانی میباشد(روغنی ودیگران،1388).
ج) مهارتهای ادراکی:به توانایی ذهنی برای درک،تجزیه و تحلیل پیچیدگیهای سازمان و فهم همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد(نظام یا سیستم)و به عبارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده و تغییر در هر یک از بخشها،الزاماً بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرارمیدهد،گفته میشود که گاهی ازاین روابط و شناخت اجزاء و عناصر مهم در موقعیتهای مختلف مدیر را قادر میسازد که مسائل و مشکلات را تشخیص داده و به طریقی تصمیمگیری واقدام کند که موجب اثر بخشی سازمان ورضایت کارکنان آن میشود. اکتساب مهارتهای ادراکی مستلزم آموزش نظریههای علوم رفتاری،بویژه نظریههای سازمان،مدیریت و تصمیمگیری و کاربرد عملی آنهاست.برخی از اجزای مهارتهای ادراکی شامل تفکر نظامند،ادراک و تصمیمگیری است(علاقه بند ،1386: 16 و 17).توانایی ادراک و تفکر در مورد موقعیتهای انتزاعی،دیدن سازمان به عنوان یک کل و درک روابط بین اجزاء وتصور اینکه چگونه سازمان با محیط تطبیق پیدا میکند را مهارت ادراکی میگویند (رابینزوکولتر1996).مهارتهای ادراکی شامل:مهارت در تصمیمگیری،خلاقیت،نوآوریوکارآفرینی(مدیریت تحول)مدیریت زمان ومدیریت بحران میباشد.
د) مهارتهای سیاسی:مجموعه اقداماتی است که مدیران به منظور توسعه سودمندی وجلوگیری از هرگونه ضرر و زیان در مؤسسه آنها را بکار میگیرند.منظور از مهارتهای سیاسی،راهبردهای سیاسی است که مدیران بکار میگیرند(دعایی و مرتضوی،1384 : 237).
تلفیق مهارتها: به جهت ایجاد یک نظم داخل مهارتی بایستی درصدد تلفیق این مهارتها در کنار یکدیگر بر آمد.بدیهی است بنظر میرسد که ایجاد یک چنین فصل مشترکی میتواند از تک بُعدی نگریستن به مهارتها، مدیر را رهانیده و ارزیابی را نیز منحصر به مرتبط ساختن یک فعالیت به یک مهارت نکند .( خواجه ای ، 1380:77).
فلانگن در تحقیق خود در سال1996شش بُعد مهارتهای مدیریتی را شناسایی کرد.این مهارتها عبارتند از:
اداره امور
سرپرستی کارکنان
پذیرش مسئولیت سازمان
پذیرش مسئولیت کارکنان
تخصص در MOS
کالن در سال1993طی تحقیقی که بر روی900 مدیر اجرایی سطوح بالای مدیریتی ایلات متحده انجام داد، مهارتهای لازم برای مدیران سطوح بالا را موارد زیر دانست:
توانایی برقرای ارتباط منطقی
توانایی بکار بستن ایدهها و تئوریها
توانایی کارکرد با تیم
مهارت در مدیریت اثربخش سازمان
نظر به اینکه در شکل گیری و پیشبرد رسالت و اهداف هر سازمانی، مهارتهای مدیران یکی از عوامل اصلی میباشد شناسایی و تجزیه و تحلیل این مهارتها بیش از پیش مورد توجه قرارمیگیرد(خیرمندودیگران، 1391).
دراکر(2006) ویژگیهای مدیر اثر بخش را در قالب هشت مورد بیان می کند :
تشخیص اینکه چه چیزهایی نیاز است که انجام شود.
درک مؤسسهای که در آن فعالیت میکند.
ایجاد برنامههای عملیاتی.
مسئولیتپذیری در مقابل تصمیمات متخذه.
مسئولیتپذیری برای برقرای ارتباطات.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بین‌الملل

بستن منو