دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم مدیریت زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم مدیریت زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

2-2-8-1 تعاریف و مفهوم سازی  

امروزه ایجاد تغییر در وضع مدیریت زنجیره تأمین یک ضرورت اجتنابناپذیر است و تحولات حاصل از فناوری در شرایط بازار،تغییر شیوههای کسب وکار،انتظارات ذینفعان موجود در زنجیره تأمین و نهایتاً تقاضا برای ارزش افزوده بیشتر از طرف مصرف کننده نهایی،از جمله این ضرورت هستند.یکپارچگی فعالیتهای زنجیره تأمین با فناوریهایی که برای انجام این فعالیتها از آنها استفاده میشود،از الزامات رقابتی در اغلب صنایع است.در این راستا سازمانها نیازمند اتخاذ خط مشیهای مقتضی برای بسترسازی و اجرای فناوری های زنجیره تأمین و تجارت الکترونیک هستند(لکزیان ودهقانی،1389).
در شرایط رقابتی حاکم برجوامع عصر حاضر محصولات و خدمات متنوع باید با توجه به خواست و نیاز مشتری،در دسترس او قرارگیرد.خواست مشتری مبنی بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است،در نتیجه شرکتها بیش از این نمیتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند(ریونلدز،2000).در بازار رقابتی موجود،بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی،خود را به مدیریت و نظارت برمنابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافتهاند که علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است.مسئله کلیدی در یک زنجیره تأمین،مدیریت و کنترل هماهنگ فعالیتها است.SCM رویهای است که این کار را به طریقی انجام میدهد که مشتریان بتوانند خدمات قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند(پویریر و باور،2002).مفهوم مزیت رقابتی پایدار در سال1984 توسط دی با پیشنهاد انواع مختلف استراتژیهایی که قادر به افزایش رقابت پذیری پایدار هستند ظهور یافت(دی، 1984).
در واقع این واژه به مفهوم امروزی توسط پورتر در بحث گونهشناسی استراتژیهای رقابتی عمومی شرکت برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بکار رفته است(پورتر،1985).با این وجود،بارنی اولین کسی است که تعریف مفهومی قالبمندی از مزیت رقابتی پایدار بدین صورت ارائه کرده است:شرکت زمانی به مزیت رقابتی پایدار میرسد که دارای استراتژی ایجاد ارزش باشد که بطور همزمان توسط رقبای فعلی یا بالقوه بکار گرفته نمیشود و همچنین رقبا قادر به کپی کردن مزایای این استراتژی نباشند(بارنی،1993).
رقابت پذیری زنجیره تأمین در طی سالهای اخیر همزمان با توسعه مفهوم مدیریت زنجیره تأمین بطور گستردهای مورد بحث قرارگرفته است،در محیط رقابتی مدیریت زنجیره تأمین موفق،در تقویت رقابت پذیری شرکت سودمند است(هاسونگ و رامایا،2007.به نقل از رحمان سرشت،1387).وو و دیگران با استفاده از دیدگاه مبتنی برمنابع نشان دادهاند که قابلیتهای زنجیره تأمین با بکارگیریIT باعث تمایز شرکت نسبت به رقبا شده و غیرقابل تقلید برای رقبا است(ووفانگودیگران،2006).
2-2-8-2- توانمندیهای رقابتی
در مطالعات مدیریت،اصطلاحات توانمندیهای رقابتی(فوکتل ولارکر،1981)،اولویتهای رقابتی(آنتونیو و دیگران،2009)،توانمندیهای متراکم و شایستگی(فاویت و مگنان،2002)،معمولاً به جای یکدیگر استفاده میشوند.در ابیات موجود،شش توانمندی رقابتی در نظر گرفته شده است:نو آوریهای محصول یا خدمت، نماینده ارزیابی توانایی شرکت برای نو آوری(ردریگوس ودیگران،2004)،هزینه پایین،کیفیت محصول، تحویل،انعطافپذیری و خدمت به مشتری(فورنل و لارکر،1981،برگلمان ودیگران،2001، واندوارت و واندونگ،2008،نوبل،1997).
تعیین اولویتهای رقابتی در یک شرکت میتواند به شایستگیهای اصلی شرکت مربوط باشد(کوفتروس و مارکولیدز،2006).توانمندیها وفعالیتهایی هستند که یک شرکت میتواند بهتر از رقبای خود انجام دهد، بعلاوه یک توانمندی آنچه که یک شرکت میتواند بخرد نیست،توانمندیها خاص هر سازمان هستند،آنها باید به طور داخلی توسعه داده شوند.این حقیقت که آنها برای تقلید کردن و انتقال مشکل هستند آن چیزی است که آنها را ارزشمند میسازد،بنابراین توانمندیها کمتر از تکنولوژیهای خاص یا تسهیلات تولیدی و بیشتر از زیر ساختارهای تولیدی مثل کارکنان،سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی،یادگیری و تمرکزات سازمانی ناشی میشود(استون بارکر و لیائو،2004).
بنگاهها در بازارهای الکترونیکی مزیت رقابتی خود را بر پایه شایستگیهای اطلاعاتی وارتباطی تعیین میکنند. چنانچه بنگاهها از شایستگیهای اطلاعاتی و ارتباطی بالایی برخوار باشند به نوعی از شایستگی استراتژیک برخورداند و چنانچه این شایستگیها کم باشند،شایستگی بنگاهها عملیاتی محسوب میشود.ظهور فناروی اطلاعات،ماهیت کار وزندگی را به کلی متحول ساخته است.در عصر جدید که سازمانها، محصولات،روابط،فعالیتها و بطور کلی کسب وکار آنها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید است که طول عمر فناوریها و محصولات را به حداقل رسانیده است،خلق وحفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیتها و شایستگیهای سنتی برای حضور موفق بنگاه در محیط وبازارهای رقابتی کافی نیست،این امر مستلزم تدابیری نو و رویآروی به شایستگیهای جدیدی است که مبتنی برITو در دنیای اینترنت باشد.ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق مهمترین ویژگیهای یک بازار موفق در بازارهای اینترنتی به شمار میروند.به نظر میرسد که شرکتهایی میتوانند در این بازارها حضوری موفق ومستمر داشته باشند که از شایستگیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیتهای رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و بموقع این مزیتها باعث پایداری آن گردیده و عملکردی عالی برای خود به ارمغلان آورند(آقازاده و اسفیدانی،1387 )
2-2-8-3 رقابتپذیری
مطالعات اولیه رقابتپذیری را مترادف با عملکرد در نظر گرفتهاند. برخی از اندیشمندان به فرآیندهای ویژهای اشاره میکنند که در سازمانها فرصتهایی را برای خلق مزیت رقابتی فراهم میکند(برونینگ و لاکشین ،1994).رقابتپذیری به عنوان یک مفهوم چند بُعدی با استفاده از متغیرهای:درجه انطباقپذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار،مزیتهای رقابتی و شاخصهای عملکرد مورد سنجش واقع میشود.در برخی از تعاریف بررابطه بین رقابتپذیری و عملکرد سازمانی اشاره شده است.اسکات(1989)رقابت پذیری را به عنوان توانایی ارزش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایههای ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکند.پیس و استفان(1996)تعریف جامعتری از رقابت پذیری بدین شرح ارائه میکند:
رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایههای سازمان، به دست آوردن بازگشت سرمایه ها، و تضمین شغلها در آینده میباشد(آکیموا،2000).
رقابت پذیری وابسته به ارزشهای مشتریان و سهامداران،قدرت مالی تعیین کننده توانایی عمل و عکس العمل در محیط رقابتی و پتانسیل افراد و فناوری در اعمال تغییرات استراتژیک ضروری میباشد.رقابت پذیری در صورتی پایدار میشود که توازن مناسبی بین عوامل مذکور وجود داشته باشد.یک سازمان در چشم مشتریان خود رقابت پذیراست،چنانچه قادر به ارائه ارزشی بهتر از رقبا باشند(فیورر و چارباغی،1994).
2-2-8-4 مزیت رقابتی
رقابت شرکتها در بازارهای الکترونیکی، آنها را واردا ساخته است در صدد ایجاد مزیتهای رقابتی باشند. هر چند تعاریف متعددی از سوی صاحب نظران مختلف برای مزیت رقابتی عنوان شده است،در این جا به ارائه این مورد بسنده میکنیم :
مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر میسازد(بورگیوس و دیگران،1999).مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفقتر از سایر سازمانها مینماید و رقبا نمیتوانند به راحتی از آن تقلید کنند(فیورر و چهارباغی،1995).
همانطور که از این دو تعریف برمیآید و به هر تعریف دیگری از مزیت رقابتی که بنگریم،به این وجوه مشترک در بین آنها بر میخوریم که برای دستیابی به مزیت رقابتی،یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند(پورتر،1985).و هم توانمندیهای داخلی را مورد توجه قراردهد(بارنی و گریفین،1992). شایان ذکر است که سازمان باید به قابلیتهای داخلی و موقعیت رقابتی در بازار نه به صورت جدا از هم بلکه به طور متقابل به عنوان منابع دستیابی به مزیت رقابتی و تدوین استراتژی بازاریابی فکر کند(هولی و دیگران،2003).
با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک میباشد،میتوان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت داخلی و خارجی سازمان،از منابع سازمان نشأت میگیرد و بواسطه توانایی بکارگیری درست این منابع،قابلیتهایی بوجود می آیند که بهرهگیری از این قابلیتها،مزیتهای رقابتی را برای سازمان به ارمغان میآورند( فیورر و چهار باغی،1995).
در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم بشرح زیر قابل تعمیق میباشد:نخست این مسیر فرآیند دنبالهداری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر میشود،به عبارت دیگر در صورتی که سازمان بتواند بواسطه شایستگیهای خود مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد،در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است(فاهیواسمیتی،1999؛مک ناوتون و همکاران،2002؛لیو ودیگران،003 ؛شورچولو،002 ؛لی ودیگران،004 ؛اسمیت،1995؛آکیموا،2000).
دوم،بخاطر افزایش پیچیدگیهای محیطی و شدت رقابت،مزیت رقابتی یا براحتی توسط رقبا تقلید میشود یا از نظر مشتریان بزودی رنگ میبازند و بایستی با مزیتهای جدیدی جایگزین شوند(سالونر و پودولنی، 2001؛پورتر،1996؛بارنی وگریفین،1992).
بر این اساس سازمان باید به فکر پایدار نمودن مزیتهای رقابتی خود باشد(فاهیواسمیتی،1999؛سیرواستاو و دیگران،2001؛ویراواردنا و اوکاس،2003؛شارکی،2003).
ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی،مستلزم شایستگیهایی است که با تکیه بر قابلیتهای سازمان،برای مشتریان ارزش ایجاد میکند(برازلودیگران،1998).منابع شرکت شامل انواع داراییها،توانمندیها،فرآیندهای سازمانی،اطلاعات،دانش و…که شرکت آنها را طوری کنترل میکند که استراتژیهای ارزش آفرین را توسعه داده و اجرا نماید.این منابع را در سه دسته بندی:منابع محسوس،نامحسوس و توانمندیهای سازمانی میتوان ملاحظه کرد(دس ولامپکین،2003).
قابلیتهای شرکت،ترکیبی است از مهارتها،دانش و رفتارهایی که در سرتاسر سازمان وجود دارد و درافراد، سیستمها،فرآیندها و ساختارها منعکس میشود.در یک تعریف دیگر،مهارتهایی که شرکت برای تبدیل داده به ستادهها به کار میگیرد تا در قالب فرآیندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای بدست آوردن اهداف مورد نظر مانند:خدمت به مشتری،توانمندیهای توسعه محصولات برتر،نوآور بودن خدمات و کالاها استفاده نماید(دس و لامپکین،2003).

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

بستن منو