دانلود پایان نامه با موضوع مسیرهای ارتباطی

دانلود پایان نامه با موضوع مسیرهای ارتباطی

دانلود پایان نامه

رایج،باز،یکپارچه  

معماری واستاندرادها
اموال فیزیکی
انعطافپذیر
انعطاف پذیر،سود آور،درست به موقع(JIT)
اصول زیر ساختار
همانطور که در جدول(2-10)مشخص است،بسیاری از سازمانها در حال حاضر غیر یکپارچه میباشند. در این حالت واحدهای مختلف سازمان هماهنگی لازم را جهت نیل به اهداف سازمان ندارند و انعطاف پذیری سازمان جهت رویارویی با تحولات جدید وهمراهی با شرایط نوین کسب و کار پایین میباشد.اما در سازمانهای یکپارچه،بخشهای مختلف هماهنگ با یکدیگر فعالیت میکنند.از آنجا که مقوله یکپارچگی کل سازمان را در برمیگیرد،بنابراین اجزای مختلف نیز باید در سازمان یکپارچه و هماهنگ گردند.
2-2-5-4 درجات مختلف یکپارچگی
بطور کلی میتوان چهار درجه مختلف را برای یکپارچهسازی در نظر گرفت.هر درجه،ابعاد،پیچیدگیها، تعاریف و وجوه خاص خود را داشته و میتواند برای هر یک از شرایط و حالات خاص سازمان در نظر گرفته شود.درک اینکه سازمان در چه درجهایی از یکپارچگی قراردارد و یا اینکه چه درجهایی از یکپارچگی برای آن مناسب است،بسیار مهم میباشد،چهار درجه یکپارچگی عبارتند از:
الف) یکپارچگی ارتباطی
این درجه ابتداییترین درجه بوده و زیربنای دیگر درجات یکپارچگی است.اساس این وضعیت ایجاد ارتباط بین تجهیزات و تکنولوژیهای مختلف برای کار با یکدیگر است.این مرحله شامل اشتراک تجهیزات فنی،برقراری امکان انتقال اطلاعات و ایجاد مسیرهای ارتباطی بین اجزاء مختلف است.
ب) یکپارچگی عملیاتی
این وضعیت به قابلیت کارکردن دو یا چند سیستم،برنامه و یا تکنولوژی با یکدیگر اطلاق میشود.به نحوی که از قابلیتهای هر دو تکنولوژی و سیستم استفاده شود.بسیاری از عرضهکنندگان راهحلها و تولید کنندگان سیستمها،محصولاتشان را برای استفاده در این وضعیت ارائه میکنند،بطوریکه سیستمهای آنها با پایگاههای داده و سیستمهای دیگر مرتبط میگردند.
ج) یکپارچگی مفهومی
در زمینه یکپارچهسازی بسیاری از تلاشها به سمت پیاده سازی سیستمهای مدیریت پایگاه داده معطوف شدهاند.در این وضعیت اجزاء داده،اصطلاحات و تعاریف و مفاهیم داده بخوبی مشخص و بهینه میشوند. در این جا تأکید بر کاهش خطاهای انسانی حین ایجاد ، ثبت و بازیابی داده ها از طریق ایجاد استانداردها و فرمتهای مشخص دادهها است.برای نیل به یکپارچگی معنایی،تنها پیاده سازی سیستمهای مدیریت پایگاه داده کافی نیست،بلکه باید دادهها،مشخصات و استانداردهای آنها به روشنی برای کاربر تعریف شده و مشخص باشند.
د) یکپارچه سازی همگرا
این درجه از یکپارچگی پیچیدهترین و برترین درجه یکپارچگی است.برای نیل به یکپارچگی در این مرحله باید در سه وضعیت قبلی به یکپارچگی دست یافته باشیم.در این درجه،مفهوم یکپارچگی فراتر از یکپارچه کردن تکنولوژیها،برنامهها و استاندارد کردن داده است.یکپارچگی همگرا شامل یکپارچهسازی تکنولوژی با فرآیندهای کسب و کار،دانش و عملکردهای افراد است.یکپارچهسازی همگرا،سازمان را به سمت طراحی و ایجاد ساختار و فرآیند های مختلف و پویا سوق میدهد.
یکپارچهسازی همگرا هفت پیش نیاز اساسی به شرح زیردارد:
یکپارچه سازی تکنولوژی که براساس یکپارچگی ارتباطی صورت میگیرد.
یکپارچه سازی برنامهها و نرمافزارها که براساس یکپارچگی عملیاتی صورت میگیرد.
یکپارچگی دادهها و پایگاههای داده که براساس یکپارچگی مفهومی شکل میگیرد.
یکپارچگی شبکه ارتباطات که نیازمند یکپارچگی ارتباطی،عملیاتی و مفهومی است.
طراحی و یکپارچه سازی فرآیندهای جدید با قابلیتهای تکنیکی جدید.

مطلب مرتبط :   خدمات بیمه ای

بستن منو