دانلود پایان نامه با موضوع قرارداد الکترونیکی

دانلود پایان نامه با موضوع قرارداد الکترونیکی

دانلود پایان نامه

حمل و نقل الکترونیکی: با استفاده از فناوری وب و اینترنت هماهنگی خدمات حمل و نقل و انتقال ارائه میشود .  

طراحی و توسعه به صورت مشارکتی : افزایش سرعت دسترسی به بازار،بهبود قابلیتهای محصول، اخذ بازخورد کاربران،کاهش زمان طراحی.
شبکه ایمن تبادل اطلاعات،اکسترانت،اینترانت،پوتالها و گردش کار.
تدارکات الکترونیکی: کاتالوگ الکترونیکی،سفارش خرید و عقد قرارداد الکترونیکی،دستور حمل الکترونیکی،بازرسی و جایگزینی الکترونیکی.
برنامهریزی مشارکتی : استفاده از پیش بینی تقاضا برای تأمین تقاضا و تقسیم وظایف.
اعتماد : موجب آسانتر شدن و گسترش اطلاعات میشود(اشتدلر و کیلگر،1385).
و براساس مطالعات پیشین،ویژگی های اصلی یک زنجیرهتأمینالکترونیکی را میتوان به شرح زیر دانست:
تسهیم منابع و توانمندیهای اصلی
پراکندگی جغرافیایی اعضاء
ارتباطات الکترونیکی
شرکاء معتبر
صداقت و اعتماد
انعطاف پذیری (جاگرز،1387).در زنجیره تأمین الکترونیک،اطلاعات به مقدار مناسب و در زمان مناسب در اختیار افراد قرارمیگیرد(کالاکوتا و رابینسون،1999).
2-2-4-11 اهداف زنجیره تأمین
زنجیره تأمین شامل تمام بخشهایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین خواسته مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند.زنجیره تأمین یک مجموعه پویا از جریان اطلاعات،محصول و سرمایه در بین سطوح مختلف است که مشتری،تنها یک جزء درگیر و درونی در زنجیره تأمین میباشد.طبق این گفتهها اولین هدف زنجیره تأمین ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرآیند تأمین و همچنین تولید سود برای کل زنجیره تأمین میباشد.به منظور برآوردهسازی اهداف اشاره شده،شناخت سیستم و مجموعه عواملی که با همکاری و هماهنگی به دنبال تأمین خواستههای مشتریان هستند اهمیت یافته است.هدف اصلی زنجیره تأمین،حداکثر نمودن مجموعه ارزش ایجاد شده است.این ارزش را میتوان تفاوت بین ارزش محصول نهایی که به دست مشتری میرسد از هزینه صرف شده در زنجیره تأمین به منظور تهیه و تحویل محصول در نظر گرفت به عبارتی :
هزینه صرف شده در زنجیره تأمین به منظور تهیه و تحول محصول به دست مشتری
ارزش محصول نهایی در دست مشتری
ارزش ایجاد شده در زنجیره تأمین
شکل(2-9)هدف اصلی زنجیره تأمین و چگونگی حصول آن(جعفرنژاد مهدیرجی،1391(.
از این ارزش تحت عنوان سودآوری زنجیره تأمین یا مازاد زنجیره تأمین نیز یاد میشود.این سود یا مازاد،مجموع سودی است که میبایست بین تمامی عناصر،بخش ها یا سطوح زنجیره توزیع گردد.موفقیت یک زنجیره تأمین در سودآوری کلی آن مطرح است،نه در سودآوری تنها یک یا چند بخش از آن،زیرا تمرکز بر سودآوری یک بخش منجر به کاهش سودآوری کل زنجیره تأمین میگردد.گام منطقی بعدی در موفقیت یک زنجیره تأمین،یافتن منابع درآمد و هزینه است.در زنجیره تأمین تنها منبع کسب درآمد مشتری میباشد و سایر جریان های مالی،مرتبط با مبادلات بین واحدها و بخشهای مختلف است.
مدیریت موفق زنجیره تأمین
توجه به سودآوری کلی زنجیره تأمین
شناسایی منابع درآمد و هزینه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عروه الوثقی

بستن منو